| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie

z dnia 10 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie na 2013 r

Na podstawie art. 73a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 ; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) i § 30 Statutu Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie przyjętego uchwałą nr 1/XIII/99 z dnia 2 lipca 1999 r., ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 136 poz. 804 z dnia 17 listopada 2000 r., Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 43 000,00 zł,

z tego:

1) bieżące w kwocie 43 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł;

szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 74 000,00 zł:

1) bieżące w kwocie 74 000,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 0,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 31 000,00 zł, pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 500,00 zł.

§ 5. Dla zrealizowania dochodów ustala się opłatę na rzecz Związku w wysokości 4 500,00 zł od każdej Gminy będącej członkiem Związku.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego Gmin do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet Związku;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Roman Drozdek


Dochody budżetowe na rok 2013
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody z tytułu wpłat pięciu gmin członków związku po 4 500,00 zł co daje kwotę 22 500,00 zł.

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 20.500,00 zł jest to szacunek oparty o przewidywaną kwotę lokat tj. 450 000,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych zamyka się kwotą 43 000,00 zł .

Wydatki budżetowe na rok 2013
/część opisowa/

I Dział 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano środki finansowe na podstawową i bieżącą działalność Związku.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- na wypłatę diety dla członków Zgromadzenia Wspólników za posiedzenia Zarządu oraz dla Przewodniczącego Związku

14 700,00

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z zawartymi umowami o pracę

25 500,00

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

2 200,00

- narzuty na wynagrodzenia (tj. ZUS, FP)

5 400,00

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa z informatykiem)

2 400,00

- na zakup materiałów biurowych,wyposażenia, konsumpcję

500,00

- na zakup usług pozostałych
w tym:
a) na usługi pocztowe /zakup znaczków itp./ 400,00
b) na prowizje bankowe i koszty bankowe 1 190,00
c) na wydatki związane z operatami szacunkowymi
ekspertyzy i wyceny majątku 2 300,00
d) na zawarcie umowy na obsługę prawną 14 760,00
e) na ogłoszenia różne 350,00

19 000,00

- na opłaty za telefon

600,00

- na opłaty za delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe

2 200,00

- na koszt odpisu z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

1 000,00


Ogółem dział "Administracja publiczna"


73 500,00

II Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano środki finansowe na utworzenie rezerwy ogólnej/do wysokości 0,67% wydatków budżetowych/

500,00

Ogółem dział "Różne rozliczenia"

500,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - 74.000,00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.000,00 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.


Tabela nr 1 - Dochody do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

5

bieżące

750

Administracja publiczna

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75095

Pozostała działalność

22 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

22 500,00

758

Różne rozliczenia

20 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 500,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0920

Pozostałe odsetki

20 500,00

bieżące

43 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Ogółem:

43 000,00

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00


Tabela Nr 2 Wydatki do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

750

Administracja publiczna

73500

73500

58800

35500

23300

0

14700

0

0

0

75095

Pozostała działalność

73500

73500

58800

35500

23300

0

14700

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14700

14700

0

0

0

0

14700

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25500

25500

25500

25500

0

0

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2200

2200

2200

2200

0

0

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5000

5000

5000

5000

0

0

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2400

2400

2400

2400

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

19000

19000

19000

0

19000

0

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

2200

2200

2200

0

2200

0

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

4810

Rezerwy

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

Wydatki razem:

74000

74000

59300

35500

23800

0

14700

0

0

0


Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

750

Administracja publiczna

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

0

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

0

0

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0

0

0

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

0

0

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

0

0

0

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

0

0

0

0

4410

Podróże służbowe krajowe

0

0

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

0

0

0

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

0

0

0

758

Różne rozliczenia

0

0

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

0

0

0

0

4810

Rezerwy

0

0

0

0

Wydatki razem:

0

0

0

0


Załącznik Nr 1 - Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. do Uchwały Nr 1/VIII/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmina z/s w Kleszczowie z dnia 10 grudnia 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

31 000,00

1

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

31 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »