| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/388/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadanie miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy podłączeń kanalizacyjnych mieszkańców ulicy Łódzkiej i Makowiska w Łowiczu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r poz. 379), art.403 ust.5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, poz 1238, Dz.U. z 2014 r poz. 40, poz. 47 i poz. 457) Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych mieszkańców ulicy Łódzkiej i Makowiska w Łowiczu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Zasępa


Załącznik do Uchwały Nr LVI/388/2014
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 maja 2014 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączeń kanalizacyjnych w ulicy Łódzkiej i Makowiska
w Łowiczu w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami sieciowymi w ulicy Łódzkiej i Makowiska oraz sieci kanalizacji sanitarnej w równoległej do ulicy Ekonomicznej w Łowiczu".

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne i inne podmioty korzystające z budynków mieszkalnych, położonych przy ulicy Łódzkiej i Makowiska na terenie Miasta Łowicz w której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie, zwane później Beneficjentem.

§ 2. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającego na budowie podłączeń kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych.

Rozdział 2.
Wysokość dotacji

§ 3. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 99 % kosztów wykonania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Koszt budowy przyłącza obejmuje:

1) zakup i dostawę urządzeń i materiałów;

2) usługę wykonania przyłącza;

3) dokumentację projektową.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 4. Dotacja będzie udzielona na dofinansowanie wykonanie podłączenia nieruchomości do budowanej kanalizacji sanitarnej przez Miasto Łowicz w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami sieciowymi w ulicy Łódzkiej i Makowiska oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy równoległej do ulicy Ekonomicznej w Łowiczu", tj. na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w ulicy Łódzkiej i Makowiska w Łowiczu przez Miasto Łowicz zgodnie z Dokumentacją Techniczną i decyzją o pozwolenie na budowę wydaną przez Starostę Łowickiego Nr 323/2013 z dnia 08.07.2013 r.

§ 5. Warunkiem uzyskania dotacji jest nieposiadanie przez Beneficjenta wobec Miasta Łowicza zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym.

Rozdział 4.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 6. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Beneficjenta jest przedłożenie w ustalonym w umowie
o udzielenie dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystania udzielonej dotacji, tj.:

1) umowy na odbiór nieczystości ciekłych;

2) oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szambo).

§ 7. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie
o dotację w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności określonych w art.251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.);

2) zaprzestania korzystania z przyłączenia kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór nieczystości ciekłych), na którego budowę została udzielona dotacja.

§ 8. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przez Burmistrza Miasta Łowicza.

§ 9. Beneficjent zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli w terminach i na zasadach ustalonych przez Miasto Łowicz, pod rygorem zwrotu udzielonej dotacji.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Informację o dotacji Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza na tablicy ogłoszeń w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

§ 11. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji określone zostaną w umowie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »