| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Głuchów

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z?Gminnego Żłobka w?Głuchowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w?żłobku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379) w związku z art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 58 ust. 1 i 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2013r. poz. 1457) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Świadczenia związane z pobytem, o jakim mowa w ust. 1, obejmują:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych   do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie;

2) zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci.

§ 2. 1. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 20,00zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

2. Opłata za pobyt ponad 10 godzin dziennie obejmuje świadczenia wskazane w §1. ust. 2 pkt. 1 – 3.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną stawkę żywieniową dziecka objętego opieką żłobkową w wysokości 5,00 zł dziennie.

2. Nie pobiera się dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

§ 4. Opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie zostaje obniżona na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o :

1. 25% - w przypadku, gdy do żłobka  uczęszcza drugie dziecko z danej rodziny;

2. 50% - w przypadku, gdy do żłobka uczęszcza trzecie i każde następne dziecko z danej rodziny;

3. O całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, którzy wraz z wnioskiem o zwolnienie przedłożą dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych z tytułu korzystania z usług Gminnego Żłobka w Głuchowie prowadzonego przez Gminę Głuchów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Stanisław Bartkowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »