| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/26/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę wyższą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,10 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się stawkę podstawową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,40 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1756)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) opracowany został projekt uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanów.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 w/w ustawy, gminy obowiązane są objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zaproponowana w projekcie uchwały metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Spośród innych wymienionych w w/w ustawie metod, takich jak ustalenie opłaty w zależności od ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym, powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego, proponowana metoda ustalenia opłaty według ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, jest w warunkach naszej gminy najbardziej zasadna, gdyż ilość powstających odpadów na nieruchomości zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 w/w ustawy, rada gminy obowiązana jest określić wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zaproponowana w projekcie uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 5,40 zł, natomiast stawkę wyższą opłaty, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono w wysokości 8,10zł.

Przy ustalaniu powyższych stawek opłat wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Krzyżanów oraz ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. Oszacowano koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty te w całości muszą być pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szacuje się, że koszt funkcjonowania całego systemu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wyniesie 249 868,80 zł (brutto).

Na terenie gminy mieszka stale ok. 3856 mieszkańców. Nie ma na terenie gminy nieregularnie przebywających mieszkańców, gmina nie ma charakteru turystycznego, więc nikt nie przyjeżdża na okresy krótsze.

Do ustalenia stawki opłat na mieszkańca przyjęto w/w kwotę 249 868,80 zł. Kwotę tą podzielono przez liczbę 3856 mieszkańców, co dało stawkę 64,80 zł rocznie. Stawka ta podzielona przez 12 miesięcy dała stawkę końcową- w wysokości 5,40 zł.

Przyjęto szacunkowo, że stawka 5,40 zł jest możliwa do przyjęcia w przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów.

Uchwała w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krzyżanów jest jedną z podstawowych uchwał, jakie gmina obowiązana jest podjąć, a także niezbędna, aby system gospodarowania odpadami mógł funkcjonować.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »