| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 lit. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z dołu, 1 raz na 2 miesiące, do 20 dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy;

2) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) z góry, w terminie do dnia 20 marca każdego roku - za bieżący rok kalendarzowy;

b) z dołu, w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego - w razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie roku.

2. Określa się następujące okresy rozliczeniowe wraz z terminami zapłaty dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej:

Lp.

Okres rozliczeniowy

Termin zapłaty

1.

styczeń - luty

20 marca

2.

marzec - kwiecień

20 maja

3.

maj - czerwiec

20 lipca

4.

lipiec - sierpień

20 września

5.

wrzesień - październik

20 listopada

6.

listopad - grudzień

20 stycznia

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Zduńska Wola.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/293/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 4634).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »