| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz.676 i Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust.1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust.2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie


Dariusz Kubiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/15
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 26 lutego 2015 r.

Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz.676 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w Załaczniku nr 1 do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2014r. poz.32), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XLIII/374/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz.33).

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie


Dariusz Kubiak


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 1

UCHWAŁA NR XLII/368/13
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), art. 13 ust.1, art.24, art. 25 ust.1 i 2, art.34 art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 822 i poz.906) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasto Bełchatów w zakresie:

1) zbywania nieruchomości:,

2) wydzierżawiania nieruchomości,

3) obciążania nieruchomości.

§ 2. Określa się zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

§ 3. Zasady gospodarowania i obciążania nieruchomości dotyczą również prawa użytkowania wieczystego, a także udziałów we współwłasności i prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości.

Rozdział 2. Zbywanie nieruchomości

§ 4. Zbywanie nieruchomości następuje na zasadach określonych w uchwale.

§ 5. Wyraża się zgodę na zbywanie nieruchomości, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, garaży, stacji transformatorowych, terenach zieleni z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod zieleń publiczną.

§ 6. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 5. może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.

§ 7. 1. Wyraża się zgodę na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu położonych w budynkach komunalnych.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych nie obejmuje lokali:

1) znajdująch się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wykwaterowania ze względu na zły stan techniczny,

2) znajdujących się w budynkach położonych na nieruchomościach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie inne niż zabudowa mieszkaniowa,

3) znajdujących się w budynkach, w których są lokale socjalne, zamienne i zastępcze,

4) znajdujących się w budynkach położonych przy ul.Czaplinieckiej 5 (po byłym hotelu "Odra"), przy ul.Czaplinieckiej 44 d (po byłym hotelu "Felek"), przy ul.Czaplinieckiej 100, przy ul.ks.Kard.S.Wyszyńskiego 4 (po byłym hotelu "Wisła").

§ 8. 1. Wyraża się zgodę na zbycie samodzielnych lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu położonych w budynkach komunalnych.

2. Sprzedaż lokali użytkowych nie obejmuje lokali:

1) znajdująch się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wykwaterowania ze względu na zły stan techniczny,

2) znajdujących się wbudynkach położonych na nieruchomościach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie inne niż zabudowa mieszkaniowa lub handlowo-usługowa,

3) znajdujących się w budynkach, w których są lokale socjalne, zamienne i zastępcze,

4) znajdujących się w budynkach położonych przy ul.Czaplinieckiej 5 (po byłym hotelu "Odra"), przy ul.Czaplinieckiej 44 d (po byłym hotelu "Felek"), przy ul.Czaplinieckiej 100, przy ul.ks.Kard.S.Wyszyńskiego 4 (po byłym hotelu "Wisła").

3. Przyznaje się pierszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom.

4. Zbycie lokali użytkowych może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Rozdział 3. Wydzierżawianie oraz użyczanie nieruchomości

§ 9. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony nieruchomości, na których znajdują się lokale użytkowe stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również lokale użytkowe nie będące odrębnym przedmiotem własności.

§ 10. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech lat oraz na czas nieoznaczony pozostałych nieruchomości lub ich części nie wymienionych w § 9 i nie będących lokalami mieszkalnymi, które mogą być przeznaczone:

1) na działalność gospodarczą,

2) na działalność rolniczą,

3) na boksy garażowe,

4) na uprawę warzyw i zieleń,

5) na lokalizację punktów gromadzenia odpadów (śmietniki),

6) na realizację schodów, pochylni, windy, urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych mogących poprawić fukcjonowanie obiektów, realizowanych zgodnie z przepisami prawa,

7) na realizację sieci infrastruktury technicznej,

8) na umieszczanie reklam.

§ 11. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony, po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do trzech lat, tej samej nieruchomości lub tej samej części nieruchomości, która jest wykorzystywana:

1) na lokalizację punktów gromadzenia odpadów (śmietniki),

2) na realizację schodów, pochylni, windy, urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych mogących poprawić fukcjonowanie obiektów, realizowanych zgodnie z przepisami prawa,

3) na realizację sieci infrastruktury technicznej.

§ 12. [1]) uchylony

Rozdział 4. Obciążanie nieruchomości

§ 13. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanawianie służebności przesyłu na działkach komunalnych.

§ 14. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanawianie służebności gruntowych na rzecz ogółu właścicieli w budynkach wielolokalowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych lub użytkowych.

§ 15. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanawianie innych niż wymienione w § 13 i § 14 służebności gruntowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.

§ 16. Obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu oraz służebnością gruntową nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 5. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu

§ 17. Wyraża się zgodę na nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu na cele rozwojowe Miasta Bełchatowa i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związnych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także realizację innych celów publicznych.

§ 18. Wyraża się zgodę na nabywanie nieruchomości na cele inne niż określone w § 17 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Budżetu i Skarbu Miasta Rady Miejskiej w Bełchatowie.

§ 19. Nabycie nieruchomości może nastąpić w szczególności w drodze:

1) umowy sprzedaży,

2) umowy zamiany,

3) darowizny,

4) pierwokupu,

5) zrzeczenia się

6) w innym trybie przewidzianym prawem.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 20. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXV/251/04 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia przez Radę Miejską w Bełchatowie zasad wydzierżawiania na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Bełchatów (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego Nr 304 poz.2513)

2) Uchwała Nr XLVI/433/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/251/04 Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia przez Radę Miejską w Bełchatowie zasad wydzierżawiania na okres powyżej 3 lat nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Bełchatów (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego Nr 168 poz.1341)

3) Uchwała Nr 10/II/96 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 lutego 1996r. w sprawie umieszczania reklam na gruntach komunalnych na obszarze miasta Bełchatowa.

§ 21. Do spraw nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


[1]) uchylony zgodnie z § 1uchwały Nr XLIII/374/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/368/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania i gospodarowania nieruchomościami gminy Miasto Bełchatów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014r. poz.33).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »