| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.32.15 Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2013r. poz. 594, pozz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 poz. 87, poz. 122 ) - Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zobowiązani są wnosić z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, należy wnosić z góry bez wezwania za cały rok do dnia 30 września danego roku.

§ 2. Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka w nr 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie O/ Banku w Rawie Mazowieckiej, bądź w kasie Urzędu Gminy ul. Konstytucji 3-go Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/135/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 1033).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiegoi wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »