| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania

Na podstawie ustawy. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594, poz. 645 i poz.1318, Dz.U.z 2014 r., poz.379, poz.1072, oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 39, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, Dz. U. z 2014 r, poz.856)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pabianice powstającymi na zamieszkałych na stałe i sezonowo nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 16 zł. za osobę miesięcznie.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł. za osobę miesięcznie.

3. Ustala się, iż podane w ust. 1 i 2 kwoty są kwotami brutto.

§ 3. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie raz na kwartał, do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza sie począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zamieszkano na danej nieruchomości, powstały odpady komunalne lub zaistniała zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.

3. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych sezonowo będzie uiszczana za okres od 1 kwietnia do 30 września.

§ 4. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Pabianice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pabianice.

2. Ustala się iż pobór opłaty odbywać sie będzie również w drodze inkasa, na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, a ich wynagrodzenie ustala się w wysokości 10 % od pobranych kwot.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/268/2013Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice


Marek Muszczak


Załącznik do Uchwały Nr VII/55/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wykaz sołectw i sołtysów gminy Pabianice

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

1.

Bychlew

Jerzy Błoch

2.

Gorzew, Okołowice

Bożena Wójcik - Fater

3.

Górka Pabianicka

Piotr Kraska

4.

Hermanów

Andrzej Wąsat

5.

Jadwinin, Władysławów

Henryk Szafrański

6.

Janowice, Huta Janowska

Teresa Owczarek

7.

Konin, Majówka

Wiktor Komorowski

8.

Kudrowice

Stefan Madaj

9.

Piątkowisko

Marianna Wejchman

10.

Petrykozy, Osiedle Petrykozy

Wacław Lewandowski

11.

Pawlikowice

Wojciech Jarmakowski

12.

Rydzyny

Krystyna Helbik

13.

Szynkielew

Małgorzata Klimek

14.

Świątniki

Grzegorz Antoniewski

15.

Terenin

Andrzej Baran

16.

Żytowice, Wysieradz

Krzysztof Szczerkowski

17.

Porszewice

Mariola Urbańska

18.

Wola Żytowska

Bogusława Pawlak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »