Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/123/15 Rady Miasta Zgierza

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miasta Zgierza

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz z uwzględnieniem wyposażenia technicznego, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza


Radosław Gajda


Załącznik do uchwały Nr XI/123/15
Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz z uwzględnieniem wyposażenia technicznego

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.):

a) pojazdy asenizacyjne powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

b) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy),

c) pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie zanieczyszczeń terenu, powstałych podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych;

3) posiadać ilość pojazdów zapewniającą ciągłość świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla podmiotów, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę;

4) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową z możliwością wykonywania obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów:

a) teren bazy transportowej musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych,

b) na terenie bazy transportowej miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki sposób aby ewentualne zanieczyszczenia nie przedostawały się do gruntu,

c) baza winna być wyposażona w pojemniki na odpady;

5) stosować zabiegi sanitarne i przepisy porządkowe:

a) świadczone usługi winny odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także zanieczyszczenia terenu w szczególności w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych oraz na trasach przejazdu pojazdów asenizacyjnych,

b) ewentualne zanieczyszczenia podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych winny być niezwłocznie uporządkowane i zdezynfekowane,

c) do likwidacji zanieczyszczeń powinny być stosowane sorbenty zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami używania,

d) pojazdy asenizacyjne powinny być myte i odkażone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

e) powstające odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

f) dokumentacja prowadzonej działalności powinna być przechowywana i udostępniana do kontroli;

6) przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnej znajdującej się przy oczyszczalni ścieków.

2. Warunki określone w ust. 1 powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami w postaci:

1) aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej "CEIDG" lub z Krajowego Rejestru Sądowego "KRS";

2) zaświadczenia lub oświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (dokument uważa się za aktualny w przypadku wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem złożenia);

3) tytułu prawnego lub innego dokumentu do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i urządzeniami używanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4) umowy lub oświadczenia przedsiębiorcy o zapewnieniu odpowiednich warunków do mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych;

5) tytułu prawnego do terenu, na którym będzie prowadzona baza transportowa np.: odpis księgi wieczystej, akt notarialny, umowa dzierżawy;

6) umowy na odbiór odpadów;

7) umowy lub innego dokumentu poświadczającego gotowość odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewną.

3. Przedsiębiorca na potwierdzenie spełnienia wymagań zobowiązany jest do przedstawienia innych, niż określone w ust. 1 i 2 dokumentów w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy lub okoliczności sprawy.

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1-3 winny być przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe