| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD.7134.5.11.2016 Wójta Gminy Gomunice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Na podstawie Uchwały NR III/6/2014 Rady Gminy Gomunice z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Gomunice oraz Uchwały Nr V/22/2015 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych zawarto porozumienie pomiędzy:

Powiatem Radomszczańskim reprezentowanym przez Zarząd w osobach:

Starosty - Andrzeja Pluteckiego

Członka Zarządu - Beaty Pokory

a

Gminą Gomunice reprezentowaną przez:

Wójta - Pawła Olejniczaka

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Gomunice przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3929E w miejscowości Piaszczyce o długości 295,00 m.

§ 2. 1. Gmina Gomunice pełnić będzie funkcję inwestora i na podstawie Uchwały NR XXII/133/2016 Rady Gminy Gomunice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Radomszczańskiego w ramach realizacji niniejszego porozumienia, udzieli pomocy rzeczowej w postaci wykonania robót budowlanych związanych z budową chodnika, o którym mowa w §1 polegających na:

- wykonaniu robót ziemnych,

- wywiezieniu ziemi,

- wykonaniu podbudowy,

- ustawieniu obrzeży chodnikowych,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu zjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,

- zakupie piasku i cementu.

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 zostaną okreslone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Gminą Gomunice.

3. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia
30.11.2016 r.

§ 3. 1. 1 . Gmina Gomunice jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy,

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

2. Gmina Gomunice ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

3. Gmina Gomunice zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 137,00 m2,

- kostkę brukową gr. 6 szara w ilości 368,00 m2,

- krawężnik drogowy w ilości 304,00 m,

- obrzeże chodnikowe w ilości 327,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia dokona zgłoszenia zamiaru wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia z ramienia Powiatu Radomszczańskiego sprawowali będą pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Gomunice zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacją porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Gomunice przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku budowy chodnika/ścieżki rowerowej objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Gomunice udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Gomunice zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Gomunice nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Gomunice.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Andrzej Plutecki


Czlonek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego


Beata Pokora

Wójt Gminy Gomunice


Paweł Olejniczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »