Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 197 poz. 5558

Decyzja nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530),


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

Ciepłownia Miejska Sp. z o. o.,

z siedzibą w Szydłowcu,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:- numer 0000090177 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 799-182-92-45,


zawartego w piśmie z dnia 25 października 2010 r. (znak: L.dz.304/10/2010 ), uzupełnionego pismem z dnia 29 października 2010 r. (znak: L.dz.309/10/2010), o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła,
postanawiamzatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 21 maja 2010r. nr OWA-4210-13(11)/2010/403/X/RW, na okres do 30 kwietnia 2012 r.


UZASADNIENIEPrzedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją Nr WCC/520/403/U/OT-7/98/IR z dnia 5 listopada 1998 r., z późnieszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją Nr PCC/548/403/U/OT-7/98/IR z dnia 5 listopada 1998 r., z późnieszymi zmianami.


Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Szydłowca.


Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją z dnia 21 maja 2010 r. nr OWA-4210-13(11)/2010/403/X/RW.


Pismem z dnia 25 października 2010 r., L.dz.304/10/2010, uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2010 r., L.dz. 309/10/2010, Przedsiębiorstwo przedłożyło zmianę ww. taryfy i zwróciło się z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Zmiana tej taryfy polega na wyeliminowaniu cen i stawek opłat zawierających podatek VAT oraz na uzupełnieniu informacji, że podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W toku postępowania ustalono, że zmiana taryfy ma charakter porządkujący, a za jej zatwierdzeniem przemawia słuszny interes strony oraz odbiorców ciepła, ponieważ pozwala ona uniknąć ewentualnych wątpliwości co do wysokości cen i stawek opłat zawierających podatek VAT po wprowadzeniu zmiany stawki tego podatku.


Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki

Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


gł. specjalista
Renata Wysocka


Otrzymuje:

1. Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.

ul. Radomska 48 A

26-500 Szydłowiec

2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu zm. taryfy dla ciepła 290001

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe