| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Siennica

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /tj. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm./, art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm./, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zarządzić w drodze inkasa pobór łącznego zobowiazania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych i innych podatków i opłat lokalnych przez inkasentów - sołtysów, zgodnie z obszarem ich działania i określić wynagrodznie agencyjno-prowizyjne w wysokości 14% prowizji od kwoty pobranego podatku.

2) Jako termin płatności dla inkasentów - sołtysów ustala się piąty dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić. Jeżeli ostatni dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.

3) W razie niedopełnienia obowiązków inkasent - sołtys jest zobowiązany do wpłacenia wszystkich pobranych należności i zapłacenia odsetek za zwłokę na dzień określony w § 1 pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/112/2000 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 kwietnia 2000r. w sprawie zarzadzenia poboru podatku rolnego, innych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Siennica zmieniona Uchwałą Nr XXVI/226/2002 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 lutego 2002r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sokół


Uzasadnienie

Pobór podatków na terenie sołectw bezpośrednio u sołtysa stanowi udogodnienie dla podatników i tym samym podtrzymuje się wieloletnią tradycję. W stosunku do poprzedniej uchwały wartość inkasa wzrasta 2% w budżecie gminy jest to kwota rzędu 9.700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »