Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 101 poz. 3239

Decyzja nr OWA-4210-22(8)/2011/170/IX/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 1071, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173),


po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:

Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,

z siedzibą w Warszawie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:- numer 0000146143 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-000-56-56,


złożonego w dniu 4 maja 2011 r., znak: NC/6/2011, uzupełnionego w dniu 3 czerwca 2011 r., znak: NC/7/2011, w dniu 7 czerwca 2011 r. oraz w dniu 9 czerwca 2011 r.


postanawiam


1. zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;


2. ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła do 30 czerwca 2012 r.


UZASADNIENIE


W dniu 4 maja 2011 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na okres do 31 grudnia 2025 r. na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją Nr WCC/155/170/U/1/98/JB z dnia 1 października 1998 r., z późn. zm.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją Nr PCC/164/170/U/1/98/JB z dnia 1 października 1998 r., z późn.
zm.,
- obrót ciepłem - decyzją Nr OCC/49/170/U/1/98/JB z dnia 1 października 1998 r., z późn. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Warszawy.
W toku niniejszego postępowania zwracano się do Przedsiębiorstwa o wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na wysokość kosztów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy oraz kwoty zwrotu z kapitału. Jednocześnie zwrócono się do Przedsiebiorstwa o uwzględnienie przy ustalaniu planowanych na ten okres przychodów stanowiących podstawę do ustalenia cen i stawek opłat za ciepło, przewidywanej, zwymiarowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa w pierwszym roku stosowania taryfy dla ciepła, w szczególności w odniesieniu do poziomu kosztów stałych, uzasadnionego poziomu zwrotu z kapitału oraz zmiany w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Ostatecznie Przedsiębiorstwo, uwzględniając powyższe okoliczności, przedłożyło skorygowaną taryfę dla ciepła.

Zatem w trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym" - ceny i stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem przy tym ww. okoliczności.

Ceny i stawki opłat za ciepło ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, zostały ustalone zgodnie z ww. przepisami prawa.

Taryfa przedłożona przez Przedsiębiorstwo zawiera w szczególności elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła, tj.:

1) grupy taryfowe,

2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,

3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,

4) sposób ustalania opłat za nielegalny pobór ciepła.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono do 30 czerwca 2012 r., mając na uwadze konieczność oceny sposobu realizacji przez Przedsiębiorstwo ustalonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poziomu efektywności, w szczególności w zakresie kosztów stałych, prowadzonej działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres:
Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.
w dniu 28 kwietnia 2011 r. na rachunek 54103015080000000550036045.


gł. specjalista Agnieszka Ryfka


Otrzymuje:

1. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

2. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-22(8)/2011/170/IX/AR
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 10 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

SPEC S.A. taryfa dla ciepła 100001

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe