Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3868

Uchwała nr 145/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2011r.

dotycząca orzeczenia nieważności uchwał Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późn.zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577 z późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwał Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11, 12, 13 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz ich sprzeczności z Załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2011 rok.

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Jabłonna skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od jej doręczenia za pośrednictwem tutejszego Kolegium. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Gminy Jabłonna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 6 kwietnia 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęły uchwały Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym.

W wyniku badania przedmiotowych uchwał Kolegium ustaliło, co następuje:

- w podstawie prawnej obydwu uchwał Rada Gminy wskazała przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych, art. 28 ustawy o sporcie oraz art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- w § 1 Uchwały Nr VI/45/2011 postanowiono o przyznaniu klubowi sportowemu pod nazwą „Lotos” Jabłonna z siedzibą w Chotomowie ul. Strażacka 8 dotacji celowej na „zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub w wysokości 50.000,00 z przeznaczeniem na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej”, natomiast zgodnie z § 3 uchwały „szczegółowe zasady wypłacania dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej przez Gminę Jabłonna z Ludowym Klubem Sportowym „Lotos”.

W załączonym do uchwały Uzasadnieniu stwierdzono, iż art. 28 ustawy o sporcie daje możliwość udzielania klubom sportowym działającym na obszarze danej jednostki samorządowej, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji celowej z budżetu j.s.t. z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. A zatem, w związku z wystąpieniem Ludowego Klubu Sportowego „Lotos” Jabłonna o dotowanie działalności sportowej, działając w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o finansach publicznych, „przedłożony został Radzie projekt uchwały pozwalający na przyznanie dotacji przeznaczonej na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. W/w cele mają służyć zwiększeniu dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.”

- zgodnie z § 1 uchwały Nr VI/46/2011 przyznana została klubowi sportowemu pod nazwą: Klub Sportowy „Wisła” Jabłonna z siedzibą w Jabłonnie ul. Modlińska 102 „dotacja celowa na zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej”.

Z uzasadnienia do uchwały wynika, iż „w związku z wystąpieniem Klubu Sportowego „Wisła” Jabłonna o dotowanie działalności sportowej, działając w oparciu o ustawę o sporcie i ustawę o finansach publicznych, przedłożony został projekt uchwały pozwalający na przyznanie dotacji przeznaczonej na: realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej. W/w cele mają służyć zwiększeniu dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.”

Na wniosek Izby, w dniu 27 kwietnia br. przedłożone zostały dodatkowe wyjaśnienia dotyczące badanych uchwał - pismo nr BSS.420.01.2011. Wynika z niego, iż w Gminie Jabłonna działają dwa kluby sportowe „LOTOS” i „WISŁA”, które zajmują się „upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy”. W związku z tym, iż „dobrze spełniają one swoją funkcję, działają dla potrzeb społeczności lokalnej i upowszechniają sport na terenie Gminy Jabłonna postanowiono przyznać im dotacje”. W dalszej części pisma wskazano, iż cyt. uchwały Rady zostały uchwalone na podstawie wymienionych w nich przepisów, stwierdzając równocześnie, iż” art. 11 ust. 2 ustawy o wolontariacie i o pożytku publicznym dopuszcza możliwość powierzenia klubom sportowym zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu bez przeprowadzenia otwartego konkursu ofert”. W związku z powyższym, jak stwierdzono w piśmie, „zastosowano art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie, który pozwala na przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy dla klubów sportowych…”.

W ocenie Kolegium Izby Rada Gminy Jabłonna przyznając dotacje celowe klubom sportowym wymienionym w uchwałach: Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 w sposób przedstawiony wyżej naruszyła przywołane w podstawach prawnych tych uchwał przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych, art. 28 ustawy o sporcie oraz art. 11, 12, 13, 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl postanowień art. 221 ustawy o finansach publicznych podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu j.s.t. dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (ust. 1), zaś zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy j.s.t. z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 (ust. 2). Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący j.s.t. mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji, i jej rozliczenia (ust. 4).

Z poczynionych przez Kolegium ustaleń wynika, że Rada Gminy Jabłonna nie podjęła uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie, o której mowa w cyt. art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Art. 28 ustawy o sporcie, w ocenie Kolegium, nie może natomiast stanowić samoistnej podstawy do udzielenia dotacji dla klubów sportowych. Ustawodawca nakazuje w nim bowiem zastosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych „w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Ponadto Kolegium stwierdziło, iż badane uchwały Rady nie są zgodne z postanowieniami uchwały budżetowej Gminy Jabłonna na 2011 rok. W załączniku Nr 2 do w/w uchwały obejmującym dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2011 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Rada zaplanowała m.in. w dziale 926 rozdziale 92605 kwotę 60.000,00 na dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych „na realizację zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozwijanie uzdolnień sportowych wśród młodzieży, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu, organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej)” Nie pokrywają się one z zadaniami określonymi w badanych uchwałach. W cyt. Załączniku Nr 2 Rada postanowiła również, iż „realizator zadań zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Z ustaleń poczynionych przez Kolegium Izby wynika, iż żadna z procedur mających na celu wybór podmiotu realizującego zadania, określonych w w/w ustawie, a w szczególności w jej art. 11, art. 12, art. 13 i art. 19a nie została przeprowadzona.

Reasumując powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdziło, iż badane uchwały Rady Gminy Jabłonna są sprzeczne z postanowieniami uchwały budżetowej Gminy na rok 2011, a także naruszają w sposób istotny przywołane w podstawach prawnych przepisy art. 221 ustawy o finansach publicznych, art. 28 ustawy o sporcie i art. 11, a także art. 12, 13 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rada nie była uprawniona do decydowania o tym komu i w jakiej wysokości zostanie przyznana dotacja celowa, bowiem podmioty realizujące zadania Gminy określone w Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej, wyłonione powinny zostać zgodnie z tym Załącznikiem, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez organ wykonawczy Gminy. To on dokonuje zatem podziału łącznej kwoty dotacji celowych uchwalonych przez Radę Gminy pomiędzy poszczególne podmioty wybrane w wyniku przeprowadzonych procedur.

Mając na względzie przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny, Kolegium postanowiło orzec jak w sentencji uchwały.

Przewodniczący Kolegium


Wojciech Balcerzak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe