| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – RADA GMINY uchwala

Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, zwany dalej „OSiR” jest jednostką organizacyjną gminy Stare Babice, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 9 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm),

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,

5) Uchwały Nr X/63/11 Rady Gminy z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice

6) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania OSiR jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.

2. OSiR używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby jednostki.

3. OSiR jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu gminy i nieposiadającą osobowości prawnej.

Dział II.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 3. 1. OSiR zarządza mieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. OSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej.

4. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5. OSiR jako samodzielna jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków budżetowych przyznawanych z budżetu gminy oraz wpłat i darowizn osób fizycznych i prawnych.

6. OSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Stare Babice, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy Stare Babice.

7. Środki otrzymywane z budżetu OSiR gromadzi na własnym rachunku bankowym.

Dział III.
Zakres działalności

§ 4. 1. Przedmiotem działalności OSiR jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie sportu, rekreacji i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Stare Babice.

2. OSiR prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych gminy Stare Babice.

§ 5. Do podstawowych zadań OSiR należy w szczególności:

1) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu w gminie przy współpracy ze specjalistycznymi organizacjami społecznymi jak również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,

2) propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki we wszystkich jej formach jak również rozwoju sportu,

3) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie gminy zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

4) tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystania, planowanie działalności inwestycyjnej w zakresie kultury fizycznej,

5) prowadzenie prac remontowych obiektów oddanych w zarząd,

6) eksploatacja i utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej,

7) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej, promującej sport i sportowy styl życia,

8) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji,

9) udostępnianie, w tym odpłatne, bazy sportowo-rekreacyjnej na rzecz:

a) klubów i związków sportowych,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) innych organizacji i stowarzyszeń,

d) osób indywidualnych,

10) odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych,

11) prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych, z uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,

12) organizowanie imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

13) współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,

14) zapewnienie mieszkańcom gminy Stare Babice, a w szczególności dzieciom i młodzieży udział w rekreacji i sporcie masowym,

15) podnoszenie poziomu i umiejętności sportowych mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportem i rekreacją.

§ 6. OSiR może prowadzić inną działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dział IV.
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. OSiR kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Stare Babice.

2. Przełożonym Kierownika jest Wójt Gminy Stare Babice.

3. Kierownik jest przełożonym zatrudnionych w OSiR pracowników.

4. Szczegołową strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny OSiR, ustalony przez Kierownika w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

Dział V.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Wójt Gminy Stare Babice.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń OSiR z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

3. Kierownik przedstawia Radzie Gminy pisemne sprawozdanie roczne z działalności OSiR w terminie do 31 maja roku następnego.

4. Zmiany w statucie OSiR dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »