Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2913

Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego

z dnia 14 marca 2012r.

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 40 ust. 1, art.42 ust. 1, art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011r., Nr 149, poz. 887 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty osób zobowiązanych następujących opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: 1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011r., Nr 149, poz. 887) - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, 2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 3) środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.

§ 2. 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstąpienie od ustalenia opłat o których mowa w § 1 może być zastosowane w odniesieniu do następujących osób zobowiązanych: obydwojga rodziców lub rodzica dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, osoby dysponującej dochodem dziecka, osoby która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty osób zobowiązanych następuje w drodze decyzji.

§ 3. 1. Odstępuje się od ustalenia opłaty od osób zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej jeżeli ich dochód nie przekracza odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 2. Odstępuje się częściowo od ustalenia opłaty od osób zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z poniższą tabelą: Dochód w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Kwota ponoszonej odpłatności wyrażona w procentach od wysokości odpowiedniej opłaty określonej w § 1 uchwały przy uwzględnieniu art. 193 ust. 3 i 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powyżej 100% do 150% 10% powyżej 150% do 200% 20% powyżej 200% do 250% 30% powyżej 250% do 300% 40% powyżej 300% do 350% 50% powyżej 350% do 400% 60% powyżej 400% do 450% 70% powyżej 450% do500% 80% powyżej 500% do 550% 90%

§ 4. 1.Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności w sytuacji zaistnienia w szczególności poniższych przesłanek: 1) bezrobocie, 2) niepełnosprawność, 3) długotrwała lub ciężka choroba, 4) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, 5) ciąża, 6) samotne wychowywanie dziecka, 7) bezdomność 8) osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 9) osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności, ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej. 2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeśli został on zakończony lub wybranego okresu pobytu w pieczy, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

§ 5. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona, 2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, 3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Białobrzeskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Zbigniew Nowacki

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.), która zmienia ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175 z 2009 r., poz. 1362), na podstawie przepisów której dotąd na terenie Powiatu Białobrzeskiego uregulowane były sprawy odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz mając na względzie fakt, że chwały Rady Powiatu dotyczące materii związanej ze stosowaniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej winny zachowywać spójność z regulacjami ustawowymi, tak by tworzyły spójny system instrumentów pomocy społecznej, uchwala się n/w uchwał

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe