| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy w Promnie

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”

Na podstawie Na postawie art. 18. ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1594 z   późniejszymi zmianami oraz w   związku z   art. 90t ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 Nr. 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Promna  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Julian   Sowiński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/124/12  
Rady Gminy w   Promnie    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

PROGRAM  
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW SZKÓŁ, BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM  
JEST GMINA PROMNA  

1.   Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna, zwany dalej programem, zakłada tworzenie i   rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i   młodzieży.  

2.   Celem programu jest:  

1)   promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie działań na rzecz podnoszenia wyników w   nauce, uprawiania sportu oraz osiągnięć artystycznych uczniów;  

2)   nagradzanie i   zachęcanie uczniów do brania udziału w   konkursach i   olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, regionalnym, ogólnopolskim;  

3)   doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i   aktywności uczniowskiej;  

4)   stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskie j oraz młodzieży  

3.   Program przeznaczony jest dla uczniów, którzy są absolwentami szkół, dla których Gmina Promna jest organem prowadzącym.  

4.   Gmina Promna tworzy warunki, o   których mowa w   ust. 1   i realizuje cele określone w   ust. 2, poprzez przyznawanie nagród pieniężnych:  

1)   uczniom osiągającym wyróżniające wyniki w   nauce;  

2)   uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w   nauce, sporcie, działalności artystycznej;  

3)   laureatom i   finalistom wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych.  

5.   Nagrody pieniężne, o   których mowa w   ust. 4   mają charakter motywacyjny.  

Szczegółowe zasady i   tryb przyznawania nagród pieniężnych, o   których mowa w   ust. 4   określa odrębna uchwała Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy  

Julian Sowiński  


Uzasadnienie

do Uchwały nr XXIV/124/12  

Rady Gminy w   Promnie  

z dnia 28 czerwca 2012 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.  

              Zgodnie z   art. 90t. ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania uzdolnionych dzieci i   młodzieży na realizację których przeznaczają środki własne.  

              W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia poprzez m.in. wyróżnianie szkół i   uczniów uzyskujących najlepsze wyniki dydaktyczne i   wychowawcze zasadnym jest przyjęcie programu w   zakresie wspierania uczniów szkół, będących absolwentami szkół,          dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna.  

              Niniejszy program zakłada tworzenie i   rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc o   charakterze motywacyjnym udzieloną uzdolnionym dzieciom i   młodzieży  

Przewodniczący Rady Gminy  

Julian Sowiński  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »