Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5966

Uchwała nr 93.XVIII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112, z   późn.zm.) w   związku z   art. 13 i   art. 16 ust.3 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodek wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.113, z   późn.zm.) oraz art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591, z   późn.zm.),   Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy   u c h w   a l a   , co następuje:  

§   1.   Dla wyboru Rady Gminy Lipowiec Kościelny dokonuje się podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Ciechanowie.  

§   4.   Do nowych przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Lipowiec Kościelny przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   6.   Na ustalenia niniejszej uchwały w   sprawie okręgów wyborczych, wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Ciechanowie, w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz umieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Wośko

 


Załącznik do Uchwały Nr 93.XVIII.2012    
Rady Gminy Lipowiec Kościelny    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Podział Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze  

1.   Liczba mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny wg stanu na dzień 31.03.2012 r. wynosi:   5.015  

2.   Liczba wybieranych radnych:   15  

3.   Jednolita norma przedstawicielstwa:   334,33  

 

Numer okręgu wyborczego  


Granice okręgu  

Liczba mieszkańców w   okręgu  

Liczba radnych wybieranych w   okrę   gu  

1  

Sołectwo: Lipowiec Kościelny – część miejscowości od nr 1   do nr 94  

426  

1  

2  

Sołectwo: Lipowiec Kościelny – część miejscowości od nr 95 do nr 228  

429  

1  

3  

Sołectwo: Kęczewo  

448  

1  

4  

Sołectwa: Józefowo, Wola Kęczewska  

217  

1  

5  

Sołectwo : Krępa  

294  

1  

6  

Sołectwo: Lewiczyn  

190  

1  

7  

Sołectwo: Turza Mała:  miejscowości: Borowe,  Turza Mała  

361  

1  

8  

Sołectwo: Turza Wielka – część miejscowości         od nr 1   do nr 82  

271  

1  

9  

Sołectwo: Turza Wielka – część miejscowości         od nr 83 do nr 147  

273  

1  

10  

Sołectwa: Dobra Wola, Rumoka  

471  

1  

11  

Sołectwo: Niegocin  

323  

1  

12  

Sołectwo: Zawady  

323  

1  

13  

Sołectwa: Cegielnia Lewicka, Parcele Łomskie  

256  

1  

14  

Sołectwo: Łomia – część miejscowości                    od nr 1-58; 167-177; 183-190  

388  

1  

15  

Sołectwo: Łomia – część miejscowości                    od nr 59-166; 178-182  

345  

1  

Ogółem:   5.015                 15  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe