Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 102

Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012, poz. 299) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego - pojazdów i bazy transportowej:

1) mieć zarejestrowaną gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zezwolenia,

2) posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617);

a) pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz winny posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

b) pojazdy powinny być oznakowanie czytelnie za pomocą logo lub nazwy firmy, z numerem telefonu przedsiębiorcy;

3) przedsiębiorcy powinni dysponować specjalistycznymi pojazdami w ilość niezbędnej do zapewnienia ciągłości świadczenia usług w przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonywania przedmiotowej działalności.

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zaplecza technicznego wyposażonego w:

1) miejsce do postoju pojazdów;

2) miejsce do mycia pojazdów oraz innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności;

3) w przypadku braku możliwości mycia czy serwisowania pojazdów na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy w formie umowy.

§ 3. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych w zakresie świadczonych usług:

1) utrzymywać pojazd w czystości oraz zabezpieczyć przed wydostawaniem się nieczystości podczas transportu;

2) prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska;

3) przestrzegać przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochocin;

4) zapobiegać powstawaniu hałasu i innych niedogodności w wyniku prowadzonej działalności;

5) posiadać dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVIII/150/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm) Rada Gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sochocin, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Minister Środowiska w dniu 14 marca 2012 r. wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz. 299). Z w/w rozporządzenia wynika, że wymagania należy określić w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Należy podkreślić, że przedmiotowa uchwała dotyczyć będzie przedsiębiorców dopiero ubiegających się o udzielenie zezwolenia na odbieranie nieczystości ciekłych. Postawione wymogi mają na celu ochronę środowiska naturalnego oraz rzeczywistych kosztów usług. Po pierwsze umożliwią weryfikowanie przedsiębiorców w zakresie postępowania z odebranymi nieczystościami ciekłymi, a po drugie umożliwią wykazanie rzeczywistej ilości odebranych i przekazanych do stacji zlewnej ścieków. Uwzględniając powyższe zmiany przepisów koniecznym jest podjęcie przez Radę Gminy Sochocin stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe