Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1755

Uchwała nr XXXII/154/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. J i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U- z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 roku Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 roku. poz. 567/ oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391/ po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Jabłonna Lacka uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy uiszcza się z góry, bez wezwania, jeden raz na kwartał, w terminach: 1. Za I kwartał – do dnia 15 stycznia danego roku, 2. Za II kwartał – do dnia 15 kwietnia danego roku, 3. Za III kwartał – do dnia 15 lipca danego roku, 4. Za IV kwartał – do dnia 15 października danego roku.

§ 2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 01 lipca do 30 września 2013 roku, uiszcza się w terminie do 15 lipca 2013 roku.

§ 3. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy 54 9221 0000 0022 0248 2000 0020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna Lacka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Strzała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe