| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Belsk Duży

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Belsk Duży po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Belsk Duży poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Belsk Duży, na tablicach sołeckich oraz umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy Belsk Duży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Belsk Duży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Adamczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2012
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 29 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży, w szczególności dotyczące:
1.               wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych – papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym opadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających na terenach nieruchomości zamieszkałych przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz opakowań po środkach ochrony roślin;
d) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
e) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
rodzaju i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3.  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4.  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6.  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.


§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 391);
właścicielu nieruchomości – należy rozumieć właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników, osoby oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
odpadach komunalnych – należy rozumieć odpady zgodnie z zapisem artykułu 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z póź. zm.);
odpadach biodegradowalnych – należy rozumieć odpady, które ulegają tlenowemu lub beztlenowemu rozkładowi przy udziale mikroorganizmów;
odpadach wielkogabarytowych – należy rozumieć odpady, które ze względu na swoją masę, objętość i wymiary nie  mieszczą się w standardowych urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych;
odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć odpady niebezpieczne zgodnie z treścią ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie i akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, resztki farb, lakierów, klejów i rozpuszczalników, przeterminowane leki oraz opatrunki i inne;
nieczystościach ciekłych – należy rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
zwierzętach domowych – należy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem i utrzymywane przez człowieka;
zwierzętach gospodarskich – należy rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych.

§ 3

Regulamin  obowiązuje:
1.               wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy;
2.               przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych;
3.               osoby stale i czasowo przebywające na terenie gminy Belsk Duży.


Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie  nieruchomości

§ 4

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1.               wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, tj. cykliczne ich mycie;
2.               gromadzenia ścieków bytowych w zbiornikach bezodpływowych lub przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
3.               przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji o ile nieruchomość nie została przed rozpoczęciem budowy kanalizacji wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków;
4.               oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej;
5.               utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;
6.               uprzątanie i zbieranie odpadów z terenu nieruchomości i wnętrza budynków;
7.               prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
8.               zbieranie odpadów nie podlegających segregacji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
9.               przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;
10.               zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
11.               usuwanie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości  do krawędzi chodnika) przy czym  za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy  złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, użyty do tych celów piasek należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyny jego zastosowania;
12.               umieszczanie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby lub podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;
13.               utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;
14.               utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
15.               niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
16.               gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i w uszczelnionych zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
17.               zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nieutrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;
18.               umieszczanie plakatów, reklam ogłoszeń, nekrologów tylko i wyłącznie na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
19.               umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach na targowiskach, placach zabaw, skwerach, itp. regulaminów korzystania z nich;
20.               postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z 2001 roku o odpadach oraz ustawie z 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
21.               zgłaszanie Urzędowi Gminy faktu zauważania bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę.

§ 5

Na terenie gminy Belsk Duży biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1.               spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korę oraz papier i tekturę, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
2.               wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;
3.               stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska;
4.               niszczenia i uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej np.: hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania zieleńców;
5.               umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
6.               malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
7.               wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8.               zakopywania wszelkiego rodzaju odpadów oraz padłych zwierząt;
9.               indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów, szczególnie w miejsca do tego nie przeznaczone;
10.               wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11.               indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
12.               wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;
13.               zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych, na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata);
14.               dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami;
15.               składowania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z 2001 roku o odpadach;
16.               płukania opryskiwaczy w otwartych zbiornikach wodnych.

§ 6

1.               Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska;
2.               Właścicieli nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych zobowiązuje się do wyposażenia nieruchomości w pojemniki metalowe do zbierania popiołu i żużla;
3.               Osoby  prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na plażach zobowiązane są do utrzymania należytego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i porządku w obrębie 50 m od punktu oraz wyposażenie obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich codziennego opróżniania.
§ 7

1.               Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają obowiązek:
a) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;
b) umieszczania przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w punkcie a) tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;
c) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;
d)               odrestaurowywania urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.

2.               Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości oraz właściwym stanie technicznym.

§ 8

Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 9

Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia  lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 10

1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na plażach określa umowa dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży podpisana z przedsiębiorcą świadczącym niniejsze usługi.
2. Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczającą liczbę pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do  liczby wczasowiczów.

§ 11

1. Mycie samochodów poza myjniami można przeprowadzać wyłącznie w miejscach dozwolonych a więc:
a) zakazuje się mycia pojazdów na terenach nieruchomości służących do użytku publicznego;
b) zakazuje się mycia pojazdów w pobliżu otwartych zbiorników i cieków wodnych.
2. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.


Rozdział  III

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów

§ 12

Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1.               obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki obciąża właściciela nieruchomości. Pojemniki i worki mogą być udostępnione przez przedsiębiorcę;
2.               prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych – papieru i tektury w tym opakowania, gazety itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielkomateriałowych, odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych;
3.               prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego  warstwą gleby i dojrzałego kompostu. Pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach;
4.               właściciel nieruchomości aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy;
5.               odpady podlegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy, który ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty je odebrać;
6.               przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć;
7. z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić;
8.               opróżnione opakowania należy jeśli rodzaj materiału na to pozwala trwale zgnieść przed złożeniem do worka;
9.               selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć, oznakować nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości oraz rodzaj przekazywanego odpadu;
10.               odpady zebrane selektywnie, odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;
11.               prowadzenie selektywnego zbierania powstających na terenie danej nieruchomości zamieszkałej przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań  po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
12.               odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika  przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do gminnego selektywnego punktu zbierania odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

§ 13

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1.               opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, zamówienie musi być zrealizowane bez zbędnej zwłoki po uzgodnieniu z zamawiającym;
2.               zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane minimum raz w miesiącu;
3.               częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;
4.               pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5.               pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w uchwale Rady Gminy Belsk Duży w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
6.               zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
7.               przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
8.               nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych oraz komunalne osady ściekowe pochodzące z przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być przekazywane do oczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym lub do innej stacji zlewnej przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych.

§ 14

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do stosowania się do wymogów ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63 poz. 639 z póź. zm.), a w szczególności do:

1.               wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów;
2.               bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;
3.               skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;
4.               selektywnego gromadzenia odpadów.
ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

§ 15

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1.               odpady niesegregowane odbierane są :
a) w zabudowie jednorodzinnej  raz na cztery tygodnie
b) w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa tygodnie

2.               prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady biodegradowalne odbierane są z częstotliwością jak w punkcie 1 a), b);
c) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tworzywami sztucznymi i metalami odbierane są z częstotliwością jak w punkcie 1 a), b) bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;
d) odpady szklane odbierane są jak w punkcie 1 a)  b) bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów;
3. Odpady niebezpieczne odbierane należy oddać do selektywnego punktu zbierania odpadów skąd odbierane będą w trybie miesięcznym.
4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku: w kwietniu i we wrześniu w gminnym  punkcie selektywnego zbierania odpadów.
5. Odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie za dodatkową opłatą lub dostarczone przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w ramach zbiórki w terminach ustalonych przez przedsiębiorcę odpowiedzialnego za zbiórkę. Urząd Gminy odpowiednio wcześniej poinformuje mieszkańców o planowanej zbiórce. Zbiórka odbywa się w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Właściciel nieruchomości dostarcza odpady do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na własny koszt.
8. Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady nieodpłatnie.

§ 16

Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażania nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.ROZDZIAŁ  V

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 17

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1.               Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2.               właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić urządzenia w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniając wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z póź. zm.);
3.               przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l
b) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 5500 l
c) worki o pojemności od 60 l do 120 l
d) kontenery KP – 7
4.               Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:
a) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
b) dla szkół 3 l na każdego ucznia i pracownika;
c) dla przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika.
5. W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, iż nie segreguje odpadów komunalnych    przewiduje się jeden dodatkowy pojemnik minimum 120 l na nieruchomość.

§ 18

Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1.               właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych przewidziane w niniejszym Regulaminie;
2.               worki muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i być dopuszczone do handlu;
3.               pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
4.               do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) niebieski- na makulaturę,
b) żółty – na tworzywa sztuczne i metale,
b) zielony - na odpady ulegające biodegradacji,
c) biały – na odpady szklane;
5.               przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6.               zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w szkołach i Urzędzie Gminy;
7.               odpady niebezpieczne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


§ 19

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, skwerach oraz placach zabaw do zbierania odpadów komunalnych stosuje się kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l.

§ 20

1.               Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę muszą być utrzymane w należytym stanie sanitarnym;
2.               pojemnik nie powinien być uszkodzony;
3.               miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte;
4.               miejsca gromadzenia odpadów komunalnych muszą być systematycznie zamiatane i uprzątane;
5.               właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 21

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 22

1.               Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych;
2.               do pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów:
a) na papier i tekturę nie wolno wrzucać kalki technicznej, opakowań z żywnością, wapnem, cementem, prospektów  foliowanych i lakierowanych katalogów
b) szklanych nie wolno wrzucać ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych, szkła budowlanego, szyb samochodowych;
c) na tworzywa sztuczne nie można wrzucać tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;
3.               zabrania się  wrzucania odpadów innych niż biodegradowalne i odpady zielone do kompostowników oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji;
4.               zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są  nieczystości płynne pochodzenia bytowego.


ROZDZIAŁ  VI

Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania§ 23

1.               Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o ilości osób w gospodarstwie domowym oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. O każdej zmianie dotyczącej ilości członków gospodarstwa domowego, właściciele nieruchomości muszą powiadomić Urząd Gminy poprzez złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
3.               Deklaracje, o której mowa w pkt 2 należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmian w liczbie osób zamieszkujących stale lub czasowo daną nieruchomość .

§ 24

1.               Wykonywanie przez właściciela nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażania nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie  śniegu, błota i lodu z chodników podlega kontroli przez upoważnione służby.
2.               Wójt Gminy dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli  nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
3. W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt 2 Wójt Gminy wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczenia opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia.
4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z 1997 roku Ordynacja podatkowa.
5.               Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres pięciu lat.ROZDZIAŁ VII
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 25

1.               Regulamin zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców gminy Belsk Duży zorganizowanym systemem odbierania odpadów.
2.               Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Belsk Duży wywożone są do instalacji regionalnej regionu radomskiego, którą jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zarządzane przez RADKOM Sp. z o. o. w Radomiu za pośrednictwem przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wywóz odpadów komunalnych.
3. W przypadku awarii instalacji regionalnej lub braku mocy przerobowych odpady komunalne przekazywane będą do instalacji zastępczych to jest Instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w Radomiu na ul. Energetyków 16 oraz zgodnie z zasadą bliskości na składowiska odpadów komunalnych.
§ 26

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a)               do dnia 16 lipca 2013 r. – nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
b)               do dnia 16 lipca 2020 r. – nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów w roku 1995.

§ 27

Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:
a)               do 31 grudnia 2020 r. - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
b)               do 31 grudnia 2020 r. - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.


ROZDZIAŁ VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 28

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 29

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1.               stały i skuteczny dozór;
2.               natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (chodnikach, jezdniach, placach, parkingach terenach zieleni);
3.               zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie 2 należy umieścić w foliowym woreczku oraz wyrzucić do pojemnika na odpady;
4.               utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałasu, odorów) dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.§ 30

1.               Na terenie całej gminy każdego psa można prowadzić wyłącznie na uwięzi, natomiast psy rasy agresywnej mogą być wyprowadzane tylko i wyłącznie na uwięzi i w kagańcu.
2.               Zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.
3.               Zwalnianie przez właściciela posesji psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji gdy jest ona ogrodzona i oznaczona stosownym ostrzeżeniem.


§ 31

Zakazuje się:
1.               wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej wyjątkiem psów przewodników oraz z wyjątkiem obiektów przeznaczonych dla zwierząt;
2.               wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów.

§ 32

1.               Zwierzęta pozostawione bez opieki podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.               Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 33

Obowiązek unieszkodliwiania padłych zwierząt należy do:
1.               osób posiadających zwierzęta;
2.               zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w pasie drogowym;
3.               gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.


ROZDZIAŁ  IX

Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z działalności rolniczej

§ 34

1.               Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
2.               Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także sąsiedztwa zwartych terenów zajętych przez budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.ROZDZIAŁ X

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania

§ 35

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 36

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

§ 37

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają  właścicieli nieruchomości.

§ 38

W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na  Gminie Belsk Duży.


ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§ 39

1.               Nadzór realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy Belsk Duży poprzez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Belsk Duży.
2.               Wójt Gminy Belsk Duży oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Belsk Duży są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych. Przeprowadzający kontrolę legitymować się będą legitymacją służbową.
3.               Kto nie wykonuje obowiązków określonych regulaminem podlega karze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.2012 poz.391).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »