| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 509/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 15 ust. 1   pkt. 6   i ust. 2   oraz art. 16 ust. 1, ust. 4   i ust. 5   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13), oraz z   § 3   ust.   6   i   7   rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i   Gospodarki Morskiej z   dnia 10 kwietnia 2012 r. w   sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z   25 kwietnia 2012 r. poz. 451) - uchwala się, co następuje  

                                                                                   

§   1.   1.   Gmina Miasta Radomia określa przystanki komunikacyjne, których jest właścicielem lub zarządzającym, udostępnione operatorom i   przewoźnikom zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do Uchwały.  

2.   Pozostałe przystanki komunikacyjne niewymienione w   załączniku nr 1, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia, udostępnione są tylko dla operatorów i   ich wykaz ogłasza Miejski Zarząd Dróg i   Komunikacji w   Radomiu zwany w   dalszej treści Uchwały MZDiK.  

3.   MZDiK jest zarządzającym przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia.  

4.   Dla celów realizacji niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje:  

a)   operator – podmiot wykonujący usługi z   zakresu publicznego transportu zbiorowego w   komunikacji miejskiej w   ramach umowy o   oświadczenie usług transportu zbiorowego z   Gminą Miasta Radomia, spełniający warunki wynikające z   art. 4   ust. 1   pkt 8   ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym;  

b)   przewoźnik – inny podmiot wykonujący usługi z   zakresu publicznego transportu zbiorowego, nie będący operatorem, spełniający warunki wynikające z   art. 4   ust. 1   pkt 11 ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, o   których mowa w   § 1, określa załącznik nr 2   do niniejszej Uchwały.  

§   3.   Przystanki komunikacyjne niewymienione w   załączniku nr 1   do uchwały, a   udostępnione przewoźnikom przed jej wejściem w   życie, udostępnia się do czasu wygaśnięcia zezwolenia wydanego zgodnie z   ustawą z   dnia 6   września 2001 r. o   transporcie drogowym (Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874, z   późn. zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.  

§   4.   1.   Ustala się następujące stawki opłat za korzystanie przez przewoźników z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia:  

-   0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanku komunikacyjnego lub przystanków komunikacyjnych są zobowiązani do uiszczania opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, stanowiących iloczyn liczby zatrzymań w   danym kwartale określonej w   obowiązującym rozkładzie jazdy, liczby przystanków do korzystania z   których uprawnieni są   przewoźnicy oraz stawek określonych w   ust. 1.  

3.   Operatorzy są w   powyższym zakresie zwolnieni z   opłat wskazanych w   ust. 1.  

§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

§   6.   Traci moc Uchwała nr 97/2011 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 4   kwietnia 2011 r. w   sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i   przewoźników z   przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia oraz uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 27 lutego 2012 r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i   operatorom oraz zasad i   warunków korzystania z   tych przystanków.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radomiu  


Dariusz   Wójcik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 509/2013    
Rady Miejskiej w   Radomiu    
z dnia 26 marca 2013 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i   operatorom  

 


L.p.  


Nazwa przystanku  


Kierunek  

Miejscowość  

Miejsce usytuowania przystanku  

Nr przystanku  

1  

2  

3  

4  

5  

1  

Radom  

11 Listopada / Sportowa  

03  

Chrobrego  

2  

Radom  

11 Listopada / Starowolska  

01  

Wernera  

3  

Radom  

11 Listopada / Żwirki i   Wigury  

04  

Zbrowskiego  

4  

Radom  

1905 Roku / Obrońców  

06  

Borki  

5  

Radom  

1905 Roku / Obrońców  

05  

Dworzec PKP  

6  

Radom  

25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie  

03  

Dworzec PKP  

7  

Radom  

25 Czerwca / Skłodowskiej-Curie  

06  

Michałów  

8  

Radom  

25 Czerwca / Struga  

05  

Dworzec PKP  

9  

Radom  

Beliny-Prażmowskiego / Dw. PKS  

04  

25 Czerwca  

10  

Radom  

Beliny-Prażmowskiego / Dw. PKS  

01  

Dworzec PKP  

11  

Radom  

Chrobrego / Rapackiego  

10  

Michałów  

12  

Radom  

Chrobrego / Rapackiego  

09  

Centrum  

13  

Radom  

Dworzec PKP  

02  

Pętla linii 18  

14  

Radom  

Energetyków / Stara Wola Gołębiowska  

06  

Jastrzębia  

15  

Radom  

Energetyków / Stara Wola Gołębiowska  

03  

Centrum  

16  

Radom  

Energetyków / Oczyszczalnia  

12  

Jastrzębia  

17  

Radom  

Energetyków / Oczyszczalnia  

11  

Centrum  

18  

Radom  

Grzecznarowskiego / Osiedlowa  

06  

Idalin  

19  

Radom  

Grzecznarowskiego / Osiedlowa  

03  

Centrum  

20  

Radom  

Grzecznarowskiego / Śląska  

01  

Centrum  

21  

Radom  

Grzecznarowskiego / Śląska  

02  

Słowackiego  

22  

Radom  

Jana Pawła II / Sandomierska  

01  

Prędocinek  

23  

Radom  

Jana Pawła II / Sandomierska  

04  

Grzecznarowskiego  

24  

Radom  

Janiszpol  

22  

Skaryszew  

25  

Radom  

Janiszpol  

21  

Centrum  

26  

Radom  

Kielecka / Przytycka  

01  

Centrum  

27  

Radom  

Kielecka / Wolanowska  

06  

Pruszaków  

28  

Radom  

Kielecka / Wolanowska  

04  

Kierzków  

29  

Radom  

Kielecka / Wośnicka  

15  

Centrum  

30  

Radom  

Kielecka / Wośnicka  

18  

Pruszaków  

31  

Radom  

Kozienicka / Zubrzyckiego  

06  

Myśliszewice  

32  

Radom  

Kozienicka / Zubrzyckiego  

05  

Centrum  

33  

Radom  

Kozienicka / Żółkiewskiego  

04  

Centrum  

34  

Radom  

Kozienicka / Żółkiewskiego  

03  

Jedlnia  

35  

Radom  

Kusocińskiego / Warszawska  

01  

Warszawska  

36  

Radom  

Kusocińskiego / Warszawska  

02  

Centrum  

37  

Radom  

Lekarska / Szpital  

02  

Traugutta  

38  

Radom  

Limanowskiego / Lustrzana  

05  

Centrum  

39  

Radom  

Limanowskiego / Lustrzana  

06  

Potkanów  

40  

Radom  

Limanowskiego / Maratońska  

10  

Potkanów  

41  

Radom  

Limanowskiego / Maratońska  

09  

Mireckiego  

42  

Radom  

Limanowskiego / Toruńska  

16  

Potkanów  

43  

Radom  

Limanowskiego / Toruńska  

17  

Centrum  

44  

Radom  

Limanowskiego / Wałowa  

01  

Centrum  

45  

Radom  

Limanowskiego / Wałowa  

02  

Potkanów  

46  

Radom  

Malczewskiego / Kelles-Krauza  

01  

Centrum  

47  

Radom  

Malczewskiego / Wernera  

04  

Firlej  

48  

Radom  

Malczewskiej / Langiewicza  

01  

Centrum  

49  

Radom  

Malczewskiej / Langiewicza  

02  

Przytyk  

50  

Radom  

Mireckiego / Wernera  

01  

Okulickiego  

51  

Radom  

Narutowicza / Kościuszki  

01  

Dworzec PKP  

52  

Radom  

Narutowicza / Kościuszki  

02  

Limanowskiego  

53  

Radom  

Okulickiego / Rondo  

01  

Centrum  

54  

Radom  

Okulickiego / Rondo  

02  

Kielecka  

55  

Radom  

Os. Gołębiów I  

14  

Zubrzyckiego  

56  

Radom  

Os. Gołębiów I  

11  

Centrum  

57  

Radom  

Pileckiego / Kelles-Krauza  

02  

Kelles-Krauza  

58  

Radom  

Pileckiego / Kelles-Krauza  

01  

Struga  

59  

Radom  

Południowa / Wiejska  

02  

Jana Pawła II  

60  

Radom  

Poniatowskiego / Dworzec PKP  

02  

Borki  

61  

Radom  

Poniatowskiego / Dworzec PKP  

04  

Ustronie  

62  

Radom  

Przytycka / Uniwersytecka  

04  

Milejowice  

63  

Radom  

Przytycka / Uniwersytecka  

03  

Centrum  

64  

Radom  

Sienkiewicza / Katedra  

03  

Mickiewicza  

65  

Radom  

Słowackiego / Idalińska  

14  

Idalin  

66  

Radom  

Słowackiego / Idalińska  

13  

Centrum  

67  

Radom  

Słowackiego / Kwiatowa  

08  

Idalin  

68  

Radom  

Słowackiego / Kwiatowa  

09  

Centrum  

69  

Radom  

Słowackiego / Paciaka  

20  

Janiszpol  

70  

Radom  

Słowackiego / Paciaka  

19  

Centrum  

71  

Radom  

Starokrakowska / Potkanowska  

08  

Potkanów  

72  

Radom  

Starokrakowska / Szydłowiecka  

10  

Potkanów  

73  

Radom  

Starokrakowska / Szydłowiecka  

09  

Centrum  

74  

Radom  

Struga / 25 Czerwca  

06  

Gołębiów  

75  

Radom  

Struga / 25 Czerwca  

05  

Centrum  

76  

Radom  

Struga / pl. Jagielloński  

01  

Centrum  

77  

Radom  

Struga / pl. Jagielloński  

02  

Gołębiów  

78  

Radom  

Struga / Szklana  

09  

Centrum  

79  

Radom  

Struga / Szklana  

10  

Rajec  

80  

Radom  

Średnia / Puławska  

01  

Słowackiego  

81  

Radom  

Traugutta / Dworzec PKP  

02  

Centrum  

82  

Radom  

Traugutta / Piłsudskiego  

01  

Dworzec PKP  

83  

Radom  

Traugutta / Piłsudskiego  

04  

Żeromskiego  

84  

Radom  

Warszawska / Klejowa  

07  

Centrum  

85  

Radom  

Warszawska / Klejowa  

08  

Firlej  

86  

Radom  

Warszawska / Kusocińskiego  

01  

Centrum  

87  

Radom  

Warszawska / Kusocińskiego  

02  

Firlej  

88  

Radom  

Warszawska / Ofiar Firleja  

14  

Jedlińsk  

89  

Radom  

Warszawska / Ofiar Firleja  

13  

Centrum  

90  

Radom  

Warszawska / Rondo  

09  

Centrum  

91  

Radom  

Warszawska / Rondo  

10  

Firlej  

92  

Radom  

Warszawska / Witosa  

17  

Centrum  

93  

Radom  

Warszawska / Witosa  

18  

Jedlińsk  

94  

Radom  

Wernera / Mireckiego  

01  

Centrum  

95  

Radom  

Wernera / Mireckiego  

04  

Janiszew  

96  

Radom  

Wierzbicka / Czarnoleska  

06  

Os.Południe  

97  

Radom  

Wierzbicka / Czarnoleska  

07  

Centrum  

98  

Radom  

Wierzbicka / Toruńska  

03  

Centrum  

99  

Radom  

Wierzbicka / Toruńska  

04  

Os. Południe  

100  

Radom  

Wierzbicka / Warsztatowa  

08  

Potkanów  

102  

Radom  

Wierzbicka / Warsztatowa  

09  

Centrum  

103  

Radom  

Wojska Polskiego / Słowackiego  

02  

Gołębiów  

104  

Radom  

Wolanowska / Areszt  

08  

Kierzków  

105  

Radom  

Wolanowska / Areszt  

07  

Centrum  

106  

Radom  

Wolanowska / Stroma  

04  

Kierzków  

107  

Radom  

Wolanowska / Stroma  

03  

Centrum  

108  

Radom  

Wolanowska II  

14  

Strzałków  

109  

Radom  

Wolanowska II  

13  

Radom  

110  

Radom  

Zbrowskiego / Gołębiowska  

07  

Centrum  

111  

Radom  

Zbrowskiego / Gołębiowska  

10  

Energetyków  

112  

Radom  

Zbrowskiego / Olsztyńska  

04  

Gołębiów  

113  

Radom  

Zbrowskiego / Olsztyńska  

03  

Centrum  

114  

Radom  

Zbrowskiego / Zientarskiego  

05  

Centrum  

115  

Radom  

Zbrowskiego / Zientarskiego  

06  

Nowa Wola  

116  

Radom  

Żeromskiego / Czachowskiego  

04  

Lotnisko  

117  

Radom  

Żeromskiego / Traugutta  

03  

Malczewskiego  

118  

Radom  

Żółkiewskiego / Sobieskiego  

02  

Centrum  

119  

Radom  

Żwirki i   Wigury / Kusocińskiego  

01  

Centrum  

120  

Radom  

Żwirki i   Wigury / Struga  

02  

Michałów  

UWAGA! Lokalizacje oraz numery przystanków komunikacyjnych wyszczególnionych w   powyższej liście mogą ulegać zmianom w   wyniku zarówno stałych, jak i   czasowych zmian układu komunikacyjnego i   drogowego.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 509/2013    
Rady Miejskiej w   Radomiu    
z dnia 26 marca 2013 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, udostępnionych operatorom i   przewoźnikom  

§   1.   1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:  

1)   posiadania uprawnień operatora lub przewoźnika, zgodnie z   treścią § 1   ust. 4   Uchwały nr   …..   Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia   …………..  

2)   wnoszenia opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych.  

2.   Warunek określony w   ust. 1   pkt 2) nie dotyczy operatorów.  

§   2.   1.   W imieniu Gminy Miasta Radomia, MZDiK udostępnia przystanki komunikacyjne przewoźnikom, na wniosek przewoźników. Wniosek musi być zgodny z   procedurą ogłoszoną przez MZDiK.  

2.   Po rozpatrzeniu wniosku, MZDiK wydaje przewoźnikom uzgodnienie zasad korzystania  
z przystanków. Okres ważności uzgodnienia wynosi 6   miesięcy.  

3.   MZDiK udostępnia przystanki komunikacyjne operatorom na mocy odrębnego uzgodnienia w   związku z   organizowaniem funkcjonowania komunikacji miejskiej.  

§   3.   1.   Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1)   przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do zatrzymywania się pojazdów w   celu wymiany pasażerów na czas nie dłuższy niż 1   minuta. Powyższe nie dotyczy wykorzystywania przystanków jako pętli nawrotowych przez operatorów.  

2)   korzystanie z   przystanków komunikacyjnych musi odbywać się w   sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom dróg i   przystanków komunikacyjnych oraz niepowodujący zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.  

2.   Korzystający z   przystanków komunikacyjnych są obowiązani do:  

1)   ścisłego przestrzegania rozkładu jazdy uzgodnionego z   MZDiK,  

2)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku  
w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych  

użytkowników.  

§   4.   Niestosowanie się przez przewoźnika do warunków i   zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych będzie skutkowało cofnięciem wydanego uzgodnienia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »