| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 511/2013 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 283/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z   2001   r.   nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) , art. 30 ust. 6   , ust.6a, i   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z   2006 r. nr 97 poz. 674 ze zmianami ) w   związku z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wynagradzania za pracę w   dniu wolnym od pracy ( Dz. U. nr 22, poz. 181 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W § 7   załącznika do   uchwały nr 283/2012 Rady Miejskiej w   Radomiu z   dnia 27 lutego 2012 r w   sprawie uchwalenia   regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i   niektórych   nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w   szkołach i   placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia wprowadza się następujące zmiany:  

1.   ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

"Dodatek przyznawany jest w   wysokości od 1% do 75 % wynagrodzenia zasadniczego."  

2.   ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

"Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się pod   uwagę:  

1)   osiągnięcia w   realizowanym procesie dydaktycznym, a   w szczególności:  

a)   wyniki uczniów w   egzaminach zewnętrznych,  

b)   stosowanie aktywizujących metod nauczania,  

c)   indywidualizacja procesu nauczania;  

2)   osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, a   w szczególności:  

a)   umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we   współpracy z   innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi oraz właściwymi instytucjami,  

b)   kształtowanie postawy etycznej, obywatelskiej i   patriotycznej;  

3)   wprowadzanie innowacji pedagogicznych i   nowatorskich rozwiązań pedagogicznych, skutkujących efektami w   procesie kształcenia i   wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;  

4)   indywidualną pracę z   uczniami wybitnie zdolnymi przygotowującymi się do   olimpiad,   konkursów przedmiotowych i   zawodów sportowych oraz działania zmierzające do rozwijania przez uczniów ukierunkowanych zainteresowańi uzdolnień;  

5)   zaangażowanie w   realizację zadań i   czynności dodatkowych, takich jak:  

a)   udział w   organizowaniu imprez i   uroczystości szkolnych,  

b)   udział w   pracach komisji przedmiotowych i   innych zespołów,  

c)   opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,  

d)   współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz inne zadania wykonywane na rzecz uczniów i   pracowników szkoły,  

e)   udział w   realizacji projektów międzynarodowych realizowanych w   ramach planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz innych projektów rządowych i   samorządowych;  

6)   szczególne zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 Karty Nauczyciela;   w   tym:  

a)   podnoszenie umiejętności zawodowych i   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

b)   rzetelne i   terminowe wywiązywanie się z   obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,  

c)   systematyczne i   efektywne przygotowywanie się do zajęć,  

d)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,  

e)   dbałość o   stan pomocy dydaktycznych i   urządzeń szkolnych, podnoszenie jakości warsztatu pracy;  

7)   realizowanie w   szkole zadań edukacyjnych i   wychowawczych, wynikających z   przyjętej polityki edukacyjnej,  

w szczególności:  

a)   aktywne działanie zmierzające do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i   wychowawczej w   szkole,  

b)   zachęcanie uczniów do korzystania z   poszerzonej oferty edukacyjnej,  

c)   udział w   organizowaniu międzyszkolnych konkursów, ukierunkowanych na   rozwijaniezainteresowań uczniów,  

d)   wspieranie ucznia o   specjalnych potrzebach edukacyjnych;.  

8)   szczególnie efektywne wypełnianie zadań i   obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem lub funkcją, w   tym:  

a)   realizację zadań statutowych szkoły,  

b)   realizację uchwał i   zarządzeń organu prowadzącego oraz organu nadzoru pedagogicznego,  

c)   jakość sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  

d)   racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi gminy,  

e)   wysoki poziom wyników egzaminów zewnętrznych lub Edukacyjnej Wartości Dodanej,  

f)   organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z   potrzebami szkoły (placówki),  

g)   współpracę ze związkami zawodowymi, środowiskiem lokalnym i   organizacjami pozarządowymi,  

h)   kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich wewnątrz i   zewnątrzszkolnych, przeciwdziałanie sytuacjom mobbingowym i   dyskryminacji,  

i)   promocja szkoły jako placówki i   umiejętność pozyskiwania innych osób do realizacji działań na rzecz rozwoju szkoły oraz udział jej w   uroczystościach patriotycznych, historycznych, kulturalnych itp.,  

j)   zgodność opracowania arkusza organizacji pracy szkoły z   prawem oświatowym,  

k)   prawidłowość realizacji ustalonej organizacji zajęć w   roku szkolnym, w   tym przeprowadzenie egzaminów końcowych w   klasach programowo najwyższych oraz egzaminów zawodowych,  

l)   prawidłowe i   rzetelne prowadzenie dokumentacji szkoły oraz dokumentacji związanej z   nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli, racjonalne i   zgodne z   przepisami prawa zatrudnianie i   zwalnianie nauczycieli oraz pracowników administracji i   obsługi,  

m)   udział w   szkoleniach i   konferencjach organizowanych przez  organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego,  

n)   prawidłowość i   rzetelność prowadzenia dokumentacji związanej z   gospodarką finansową (plany finansowe, sprawozdania i   inne dokumenty konieczne do analizy budżetu), terminowe i   rzetelne sporządzanie i   przesyłanie sprawozdań i   informacji finansowych, statystycznych, planistycznych i   innych,  

o)   prawidłowe gospodarowanie i   dbałość o   mienie szkolne, bez konieczności angażowania środków budżetowych oraz zapewnienie właściwych warunków bhp,  

p)   prawidłowa realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez upoważnione organy kontroli, w   tym Biuro Kontroli i   Rewizji Urzędu Miejskiego i   Wydział Edukacji, Sportu i   Turystyki,  

r)   udział w   projektach europejskich i   organizację współpracy z   zagranicą.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie od 1   września 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radomiu  


Dariusz   Wójcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »