| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 22 kwietnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie województwa (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1590, z   późn. zm. 1) ) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm. 2) ) ) – uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z   dnia 17 grudnia  
2012 roku w   sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z   późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

§   1.   1.   . Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r. w   wysokości 2.884.287.840 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1   i Nr 1a do uchwały, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   wysokości 2.343.970.431 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1b do uchwały;  

2)   dochody majątkowe w   wysokości 540.317.409 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1c do uchwały.  

2.   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust. 1, obejmuje między innymi:  

1)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania z   zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w   kwocie 185.866.208 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1d do uchwały;  

2)   dotacje celowe na programy operacyjne w   kwocie 198.976.239 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1e do uchwały;  

3)   dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w   kwocie 7.777.750 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1f do uchwały;  

4)   dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w   kwocie 12.890.204 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1g do uchwały.; ;

5)   pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w   kwocie 381.500 zł, zgodnie z   tabelą Nr 1h do uchwały.”;  

2)                 § 2   otrzymuje brzmienie:  

§   2.   Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rokw wysokości 2.970.338.337 zł, zgodnie z   tabelą Nr 2   do uchwały, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 2.114.695.836 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 855.642.501 zł.; ;

3)                 § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.   § 3   Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rokw wysokości 86.050.497 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z   tytułu kredytu długoterminowego i   wolnych środków, określone w   tabeli Nr 3   do uchwały.; ;

4)   § 4   otrzymuje brzmienie:  

§   4.   § 4   Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w   wysokości 405.244.390 zł, zgodnie z   tabelą Nr 3   do uchwały, w   tym z   przeznaczeniem na:  

1)   sfinansowanie planowanego deficytu w   wysokości 86.050.497 zł;  

2)   spłatę długu w   wysokości 319.193.893 zł.; ;

5)   § 5   otrzymuje brzmienie:  

§   5.   § 5   Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok  
w wysokości 319.193.893 zł, zgodnie z   tabelą Nr 4   do uchwały.; ;

6)   W § 6   po pkt 4   uchwały dodaje się pkt 5   w brzmieniu:  

5)   Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych na 2013 rok udzielanych przez   Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 2.000.000 zł.; ;

7)   załącznik Nr 1   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 1  
do niniejszej uchwały;  

8)   załącznik Nr 2   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 2  
do niniejszej uchwały;  

9)   załącznik Nr 3   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 3  
do niniejszej uchwały;  

10)   załącznik Nr 4   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 4  
do niniejszej uchwały;  

11)   załącznik Nr 5   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 5  
do niniejszej uchwały;  

12)   załącznik Nr 6   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 6  
do niniejszej uchwały;  

13)   załącznik Nr 7   do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 7  
do niniejszej uchwały;  

14)   załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 8  
do niniejszej uchwały;  

15)   załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 9  
do niniejszej uchwały;  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku Ludwik   Rakowski

Województwa Mazowieckiego  


 

 

 

 

1)   ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i   Nr 167, poz. 1759, z   2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111 i   Nr 216, poz. 1370 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

2)   ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i   Nr 257, poz. 1726 oraz z   2011r. Nr 185, poz. 1092 i   Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,

Nr 240, poz. 1429 i   Nr 291 poz. 1707 oraz z   2012r. poz. 1456, 1530 i   1548.  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 54/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
Zalacznik13.xlsx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »