Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6858

Uchwała nr 3/II/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 606 136 zł

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

606 136

Rozdz.

75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

606 136

§

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

606 136

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 606 136 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

606 136

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

224 136

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

38 200

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

31 800

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

154 136

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

43 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

43 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

223 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

14 000

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

9 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

200 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

80120

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

116 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

16 100

§

4240

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

5 900

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

94 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przekazaniu dla Gminy Piaseczno środków w wysokości 606 136 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się dochody i wydatki na rok 2010.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie: *wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystanych na cele dydaktyczne, *wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, *wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, *wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Załącznik do Uchwały Nr Nr 3/II/2010
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr 3 II 2010 w sprawie zmian budżetu

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE


mgr inż. Andrzej Swat

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe