| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 17 czerwca 2013r.

Zarządu Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie kucharz - kierowanych przez Powierzającego

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 595), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowychoraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 rokuw sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowestrony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Realizując zadanie oświatowe, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielo-zawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświatyPowierzającyprzekazuje aPrzyjmującyprzyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Węgrowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przezPowierzającegodotacji na realizację przezPrzyjmującegozadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych kierowanych przezPowierzającego.

§ 2. 1. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, uaktualniony przez szkoły zawodowe prowadzące klasy wielozawodowe.

2. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą prowadzone zgodnie z obowiązują-cymi planami i programami nauczania i obejmują 140 godzin zajęć dydaktycznych.

3. Przyjmującyzapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz  zakwaterowanie i wyżywienie ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.

4. Wysokość dotacji przekazywana przezPowierzającegona rachunek bankowyPrzyjmującegojest iloczynem liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia określonego na rok szkolny 2012/2013 w wysokości 330,00 zł.

§ 3. 1. Strony ustalają, iżPrzyjmującyprzeprowadzi zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie:

- kursuI stopniaw zawodziekucharzdla8uczniów klas wielozawodowych (2 - ZSZ w Węgrowie, 6 - ZSZ w Ostrówku), realizowanego w dniach od 20 maja 2013 r. do 14 czerwca 2013 r. w CKZiU w Mińsku Mazowieckim;

2. Przekazującyprzekaże dotację pokrywającą koszty w/w kursów  za8 uczniów x 330,00 zł = 2.640,00 zł(dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych).

3. Dotacja określona w ust. 2 winna być wniesiona przezPowierzającegona kontoPrzyjmującegowskazane w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta


Krzysztof Fedorczyk


Wicestarosta


Ewa Besztak


Skarbnik Powiatu Węgrowskiego


Anna Bala

Starosta


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta


Krzysztof Płochocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »