Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8655

Uchwała nr VI.24.2011 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr.142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy zwiększyć o kwotę 323.260,84 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy zmniejszyć o kwotę 64.703,00zł

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy zwiększyć o kwotę 296.472,84 zł

4. . Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 37.915,00 zł

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 23.967.704,84 zł w tym:

a/ dochody bieżące 23.124.193,84

b/ dochody majątkowe 843.511,00

2) wydatki budżetu wynoszą: 26.246.224,84 zł w tym:

a/ wydatki bieżące 22.011.236,84

b/ wydatki majątkowe 4.234.988,00

§ 2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV-9/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2010 otrzymuje brzmienie określone w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie


Marcin Woźniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.24.2011
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 marca 2011 r.

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu zwiększyć o kwotę 323.260,84 zł

Dział 600 – Transport i łączność 24.366,00 zł

Rozdz. 60016– Drogi publiczne gminne 24.366,00 zł

§0580- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24.366,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna 11.316,00 zł

Rozdz. 75056- Spis powszechny i inne 11.316,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 11.316,00 zł

Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 235.000,00 zł

Rozdz. 75616- Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20.000,00 zł

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł

Rozdz. 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 215.000,00 zł

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych 215.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie 45.678,84 zł

Rozdz. 80195- Pozostała działalność 45.678,84 zł

§2007- Dotacja rozwojowa 38.827,01zł

§ 2009- Dotacja rozwojowa 6.851,83 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 6.900,00 zł

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 5.000,00 zł

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 1.900,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.900,00 zł

2. Plan dochodów budżetu zmniejszyć o kwotę 64.703,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 61.103,00 zł

Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61.103,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 61.103,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.600,00 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach uczestniczących w centrum integracji społecznej 700,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 700,00 zł

Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.900,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.900,00 zł

3. Plan wydatków budżetu zwiększyć o kwotę 296.472,84 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 12.026,00 zł

Rozdz. 70095- Pozostała działalność 12.026,00 zł

§ 4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.026,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna 128.079,00 zł

Rozdz.75022 – Rady gmin 50.000,00 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.000,00 zł

Rozdz. 75023- Urzędy gmin 64.763,00 zł

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.463,00 zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00 zł

§4120- Składki na fundusz pracy 1.300,00 zł

Rozdz. 75056- Spis powszechny i inne 11.316,00 zł

§ 3020- Dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6.405,00 zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 2.540,00 zł

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.351,85 zł

§4120- Składki na fundusz pracy 219,15 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł

Rozdz. 75095- Pozostała działalność 2.000,00 zł

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 500,00 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.335,00 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne 14.335,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

§ 4480- Podatek od nieruchomości 6.000,00 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych 2.335,00 zł

Dział 801 -Oświata i wychowanie 84.470,84 zł

Rozdz. 80113- Dowóz uczniów 35.300,00 zł

§ 4010-Wydatki osobowe 28.800,00 zł

§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000,00 zł

§ 4120- Składki na fundusz pracy 1.500,00 zł

Rozdz. 80195- Pozostała działalność 49.170,84 zł

§4117- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.888,30 zł

§4119- Składki na ubezpieczenia społeczne 509,70 zł

§ 4127- Składki na fundusz pracy 469,06 zł

§ 4129- Składki na fundusz pracy 82,78 zł

§4177- Wynagrodzenia bezosobowe 19.125,00 zł

§4179- Wynagrodzenia bezosobowe 3.375,00 zł

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia 3.782,50 zł § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia 667,50 zł

§4307 – Zakup usług pozostałych 12.562,15 zł

§4309– Zakup usług pozostałych 2.216,85 zł

§ 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.492,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 13.068,00 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 13.068,00 zł

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.068,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 7.994,00 zł

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000,00 zł

§ 3110- Świadczenia rodzinne 4.850,00 zł

§4010- Wynagrodzenia osobowe 150,00 zł

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 1.900,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.900,00 zł

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.094,00 zł

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń rodzinnych 1.094,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.200,00 zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność 15.200,00 zł

§4300- Zakup usług pozostalych 15.200,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00 zł

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 20.000,00 zł

§6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 800,00 zł

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 800,00 zł

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci internet 800.00 zł

4. Plan wydatków budżetu zmniejszyć o kwotę 37.915,00 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 11.592,00 zł

Rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości 11.592,00 zł

§ 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11.592,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 7.261,00 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 7.261,00 zł

§ 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7.261,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 500,00 zł

Rozdz. 75214 – Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza 500,00 zł

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 13.068,00 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 13.068,00 zł

§4300- Zakup usług pozostałych 228,00 zł

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.840,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.694,00 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach uczestniczących w centrum integracji społecznej 700,00 zł

§ 4130– Składki na ubezpieczenia zdrowotne 700,00 zł

Rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.900,00 zł

§ 3110– Świadczenia społeczne 2.900,00zł

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjaliostyczne usługi opiekuńcze 1.094,00 zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 1.094,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 800,00 zł

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe 800,00 zł

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800.00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie


Marcin Woźniak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.24.2011
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 marca 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez Miasto i Gminę Pilawa w latach 2011-2014

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2012 r.

2013 r.

2014r.

dochody własne jst

kredyty pożyczki i obligacje

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

150

15011

6639

Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

14895

14895

14895

2

600

60016

6050

Budowa Osiedla Wyszyńskiego w Pilawie

550000

550000

50000

500000

3

700

70005

6060

Wykup gruntów

27000

27000

27000

750

75095

6639

Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

20834

15014

15014

5820

0

5

801

80104

6050

Rozbudowa Przedszkola w Pilawie

3225000

1770000

432080

1337920

1455000

0

0

6

851

85121

6060

Zakup urządzenia do kriochirurgii ginekologicznej

13068

13068

13068

7

851

85121

6060

Zakup fotela ginekologicznego

8000

8000

8000

8

900

90001

6058

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach

1454027

843511

0

843511

610516

9

900

90001

6059

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach

923500

533500

92900

440600

390000

0

0

10

900

90001

6050

Budowa kolektora burzowego w ulicy Miodowej

130000

130000

130000

11

900

90001

6050

Budowa rowu odwadniającego w Pilawie

50000

50000

50000

12

921

92109

6050

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka

500000

0

0

100000

400000

0

13

921

92109

6050

Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy

10000

0

0

0

100000

14

921

92109

6050

Modernizacja świetlicy w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pilawie

20000

20000

20000

15

926

92601

6050

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego i placu zabaw w Jaźwinach -realizowany w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności infrastruktury społeczno- kulturalno-rekreacyjnej w miejscowościach: Jaźwiny, Niesadna, Trąbki

210000

210000

210000

0

16

926

92601

6050

Budowa placu zabaw wraz z urządzeniem boiska w Łucznicy-

250000

50000

50000

0

200000

0

OGÓŁEM

7496324

4234988

1112967

2278620

0

843611

276

500000

0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie


Marcin Woźniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe