| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.), w związku Uchwałą Nr  LII/493/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las oraz po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn przyjętego Uchwałą Nr XLIX/439/ 2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. – Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las, zwany dalej w treści uchwały „planem”.

2. Granice planu wyznaczono na rysunku, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią.

3. Załączniki do uchwały stanowią również:

1)               rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (Załącznik nr 2),

2)               rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania (Załącznik nr 3).

§ 2. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości.

2. W planie określa się również sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych.

3. W planie nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ustaleń dotyczących terenów górniczych, szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na brak ich występowania w granicach planu.

§ 3. 1. Następujące ustalenia i informacje, zgodnie z zamieszczoną legendą, zostały oznaczone graficznie na rysunku planu:

1) granice i linie rozgraniczające:

a) granica obszaru objętego planem;

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

c) numery ewidencyjne działek;

2) przeznaczenie terenów – oznaczone na rysunku planu kolorami i identyfikatorami literowymi i cyfrowymi;

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi -MN/U;

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -MN;

c) komunikacja:

- teren przeznaczony na poszerzenie drogi zbiorczej -KD-Z;

- teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej -KD-L;

- droga wewnętrzna -KD-W;

3) elementy kształtowania kompozycji przestrzennej: nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia inne:

a) wymiarowanie odległości;

b) granica obszaru o złożonych warunkach gruntowych (woda gruntowa powyżej 1m p.p.t.);

c) obszary niezdrenowane;

d) rowy melioracyjne objęte ewidencją WZMiUW;

5) oznaczenia planu wynikające z przepisów odrębnych, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: strefy ochrony konserwatorskiej – stanowiska archeologiczne.

2. Dla obszaru planu obowiązują ustalenia ogólne, a dla poszczególnych terenów wybrane ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziale III niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) liniach rozgraniczających– należy przez to rozumieć linie, wyznaczające tereny o różnych przeznaczeniach lub o różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny komunikacji;

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć linie, ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, budowli naziemnych i podziemnych, nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

3) nośniku reklamy– należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą lub zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczone do eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych lub pojazdem samobieżnym;

4) planie– należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

5) powierzchni biologicznie czynnej- rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone;

6) powierzchni użytkowej podstawowej– należy przez to rozumieć część powierzchni użytkowej, przeznaczoną do zaspokajania podstawowych potrzeb wynikających z funkcji wiodącej budynku, przy czym do powierzchni tej nie wlicza się w szczególności: powierzchni sanitariatów, pomieszczeń technicznych, garaży wbudowanych oraz komunikacji;

7) powierzchni zabudowy- należy przez to rozumieć powierzchnię działki zajętą przez budynek; powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki; do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu;

b) powierzchni elementów drugorzędnych, w tym schodów zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze, w tym altany nie związane trwale z gruntem;

8) przepisach odrębnych– należy przez to rozumieć inne przepisy, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

9) przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu - inne niż podstawowe - uzupełniające lub wzbogacające przeznaczenie podstawowe i nie będące z nim w sprzeczności; funkcja ta nie może zajmować więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;

10) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu na określoną funkcję; funkcja ta musi zajmować nie mniej niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce;

11) sięgaczu dojazdowym– należy przez to rozumieć wysuniętą część działki, przez którą odbywa się dostęp z działki budowlanej do drogi, przy czym szerokość sięgacza nie stanowi frontu działki budowlanej;

12) terenie– należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, o określonym przeznaczeniu lub określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;

13) uchwale– należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nadarzyn;

14) usługach– należy przez to rozumieć miejsca i obiekty wolnostojące niemieszkalne lub  pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe, stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, a w szczególności usługi z zakresu handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 500m2w oddzielnych budynkach usługowych, działalności biurowo-administracyjnej, obsługi finansowej, usług zdrowia (za wyjątkiem szpitali), odnowy biologicznej i opieki społecznej, oświaty i kultury, gastronomii, zbiorowego zamieszkania, sportu i rekreacji oraz drobnych usług rzemieślniczych, z wykluczeniem usług o uciążliwości (również pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza), wykraczającej poza granice działki lub zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;

15) zabudowie bliźniaczej– należy przez to rozumieć obiekt budowlany, składający się
z dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych (dwóch segmentów), z których każdy stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość.

2. Inne pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru.

§ 5. 1. Ustala się, że obszar objęty planem przeznaczony zostanie głównie na rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, garażową i techniczną, stosownie do innych zapisów planu i przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej nie będącej samowolą budowlaną z prawem przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz remontu.

3. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji handlu hurtowego, placów składowych, obsługi technicznej pojazdów, napraw pojazdów mechanicznych i stacji paliw.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dotyczące rozmieszczania reklam:

a)               zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych oraz reklam na budynkach i obiektach budowlanych, z wyłączeniem reklam i szyldów o powierzchni ekspozycyjnej do 4m2na budynkach mieszkalnych i usługowych, wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru i pod warunkiem, że związane są one z użytkowaniem budynku;

b) zakazuje się umieszczania szyldów ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz wykorzystujących światło migające i pulsujące;

c) dopuszczenie lokalizacji nośników reklamy na małych obiektach handlowych w obrębie ich elewacji o łącznej powierzchni nie większej niż 15% powierzchni ściany obiektu;

2) dotyczące lokalizowania ogrodzeń:

a) lokalizowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg, z dopuszczeniem ich miejscowego wycofania w głąb działki w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (w tym drzew, urządzeń infrastruktury technicznej) oraz w miejscach sytuowania bram wjazdowych;

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o minimalnym prześwicie w przęśle stanowiącym 25% jego powierzchni;

c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykatów betonowych (za wyjątkiem słupków i cokołów); wysokość cokołu nie może być większa niż 0,6m od poziomu terenu;

d) nakaz stosowania ogrodzeń nie wyższych niż 1,8m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu lokalnego podwyższenia dla lokalizacji bram, furtek;

e) nakaz stosowania przy powierzchni terenu przejść ekologicznych w formie otworów wielkości nie mniejszej niż 15cmx15cm, w odstępach nie mniejszych niż 10m;

f) nakaz narożnych ścięć linii ogrodzeń dla dróg publicznych i wewnętrznych o wymiarach co najmniej 5m x 5m;

g) nakaz stosowania podobnych ogrodzeń co najmniej wzdłuż wydzielonego odcinka drogi;

h) dopuszcza się lokalizowanie ogrodzeń wzdłuż rowów melioracyjnych w odległości 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowu.

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występujących w obszarze planu, to znaczy: istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej, fauny, stosunków wodnych – wód powierzchniowych i podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i klimatu akustycznego w oparciu o przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska i przyrody;

2) nakaz zapewnienia właściwych udziałów powierzchni biologicznie czynnych na działkach budowlanych - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

3) zakaz samowolnych zmian poziomu gruntu w stosunku do działek sąsiednich oraz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wód opadowych oraz kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

4) zakaz odprowadzania ścieków komunalnych do wód powierzchniowych, gruntowych i do gruntu;

5) nakaz zachowania ciągłości i drożności systemu rowów melioracyjnych;

6) kwalifikację terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu, w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska:

a) terenuMNjako terenu „pod zabudowę mieszkaniową”;

b) terenuMN/Ujako terenu „na cele mieszkaniowo – usługowe”; a w przypadku zagospodarowania zabudową z zakresu usług oświaty i kultury jako terenu „pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”;

7) obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami w oparciu o przepisy odrębne, w tym dotyczące ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nakaz ochrony zabytków archeologicznych (stanowisk archeologicznych o numerach ewidencyjnych: AZP 60-64/55 i AZP 60-64/56) w formie stref ochrony konserwatorskiej na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków.

§ 9. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną powierzchnię zabudowy na działkach budowlanych, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz maksymalną wysokość zabudowy, które zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

2) nakaz lokalizacji miejsc parkingowych na terenie działki własnej według następujących minimalnych wskaźników parkingowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca parkingowe na jeden budynek mieszkalny;

b) dla usług handlu (sklep, punkt usługowy) - 3 miejsca parkingowe  na  każde rozpoczęte 100m2powierzchni użytkowej podstawowej;

c) dla usług wbudowanych - 2 miejsca parkingowe  na  każde rozpoczęte 100m2powierzchni użytkowej;

d) dla usług biurowo - administracyjnych – 25 miejsc parkingowych na 1000m2powierzchni użytkowej podstawowej;

e) dla usług finansowych - 4 miejsca parkingowe na 100m2powierzchni użytkowej podstawowej;

f) dla usług zdrowia - 2 miejsce parkingowe na 100m2powierzchni użytkowej podstawowej i minimum 2 miejsca parkingowe na 1 gabinet;

g) dla usług oświaty - 5 miejsc parkingowych na 10 zatrudnionych;

h) dla usług kultury - 2 miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;

i) dla usług gastronomicznych - 35 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;

j) dla obiektów zbiorowego zamieszkania - minimum 3 miejsca parkingowe na 100 łóżek;

k) dla usług sportu i rekreacji - 2 miejsca parkingowe na 10 użytkowników jednocześnie;

3) dla harmonijnego rozwoju obszaru, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego:

a) nakaz sytuowania nowej zabudowy zgodnie z zasadami określonymi za pomocą wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) o ile na rysunku planu nie wyznaczono linii zabudowy, nakaz lokalizacji budynków na działce od strony drogi publicznej i wewnętrznej – w odległości co najmniej 6m od linii rozgraniczającej, a od rowów otwartych w odległości minimum 3m od górnej krawędzi skarpy rowu;

§ 10. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) możliwość scalania i podziałów działek, zgodnie z przepisami odrębnymi, z zachowaniem następujących zasad:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1000m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (jeden segment) – 500m2;

- dla zabudowy usługowej 3000m2;

b) minimalne szerokości frontów działek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 20m;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (jeden segment) – 14m;

- dla zabudowy usługowej – 25m;

c) kąt położenia granic działek do linii rozgraniczających dróg w przedziale 75°-105°, z wyłączeniem działek narożnych.

§ 11. Ustala się następujące zasady dotyczące kształtowania systemu komunikacji:

1)               obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem poprzez:

a) istniejącą drogę zbiorczą, której fragment terenu przeznaczony na poszerzenie i urządzenie został wyznaczony na rysunku planu i oznaczony symbolem1KD-Z;

b) istniejącą drogę lokalną, której fragment terenu, przeznaczony na poszerzenie i urządzenie został wyznaczony na rysunku planu i oznaczony symbolem1KD-L;

c) projektowaną drogę wewnętrzną, wyznaczoną na rysunku planu i oznaczoną symbolem1KD-W; istniejącą drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem2KD-Woraz pozostałe projektowane drogi wewnętrzne;

2)               nakaz wydzielenia niepublicznych dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu, z zachowaniem następujących parametrów i zasad:

a) minimalna szerokość niepublicznej drogi wewnętrznej: 8m - dla zabudowy mieszkaniowej, 10m - dla zabudowy usługowej wolnostojącej;

b) niepubliczne drogi wewnętrzne winny mieć w miarę możliwości dwa włączenia do układu dróg publicznych, dopuszcza się jedno włączenie, pod warunkiem, że droga o długości powyżej 60m będzie zakończona placem do zawracania, o minimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m;

c) włączenia niepublicznych dróg wewnętrznych do dróg publicznych winny być sytuowane w osi drogi znajdującej się po przeciwnej stronie;

d) skrzyżowania nowych dróg wewnętrznych, należy projektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego;

e) narożne ścięcia linii rozgraniczających dróg o wymiarach minimum 5m x 5m;

3) obowiązek zachowania minimalnej szerokości 5m i maksymalnej długości 60m dla sięgaczy dojazdowych stanowiących część działki;

4) nakaz zapewnienia dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej dla każdej nowo wydzielanej działki budowlanej, przy czym, dla pojedynczych działek z zabudową mieszkaniową dopuszcza się dostęp poprzez sięgacz dojazdowy, o którym mowa w §4 ust.1 pkt 11 i w §11 pkt 3;

5) przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych należy unikać ich lokalizowania po obu stronach jednego rzędu działek;

6) w zakresie kształtowania przestrzeni dróg:

a) nakaz zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

b) możliwość wyposażenia w elementy detalu urbanistycznego, podnoszące jakość użytkową i estetyczną przestrzeni (w tym kosze na śmieci, ławki);

c) możliwość lokalizowania kubaturowych obiektów infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający możliwości korzystania z dróg;

d) zakaz lokalizacji ogrodzeń w terenie dróg wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, nie dotyczy to pachołków i barierek służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku użytkowania dróg i chodników;

e) możliwość skracania wysokości lub usuwania drzew i krzewów na terenach dróg.

§ 12. Ustala się następujące zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1)               lokalizacja sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w miejscach dostępnych dla służb eksploatacyjnych zarządców sieci na terenach gminnych lub Skarbu Państwa;

2) zapewnienie rezerwy terenu w liniach rozgraniczających dróg, zabezpieczającej możliwość budowy sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągu rozbiorczego, gazociągu, linii elektroenergetycznych średnich i niskich napięć, kanalizacji teletechnicznej, przewodów kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń służących odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych, w tym rowów melioracyjnych, drenaży, kanalizacji deszczowej;

3) w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami §12 pkt 1 i 2, dopuszcza się ich lokalizację na terenach o innym przeznaczeniu;

4)               w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę poprzez projektowaną sieć wodociągową;

b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć wody, do czasu wybudowania sieci wodociągowej;

c) obowiązek zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej tj. zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych;

5)               w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

a) nakaz objęcia obszaru objętego planem lokalnym systemem kanalizacji w układzie rozdzielczym;

b) obowiązek docelowego podłączenia zabudowy do sieci kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków;

c) dopuszczenie, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, zastosowania szczelnych tymczasowych zbiorników na nieczystości przy nałożeniu obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu;

d) zakaz stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

6) w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych:

a) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych, a w szczególności z terenów usługowych oraz z dróg i parkingów – po ich podczyszczeniu przed włączeniem - do zbiorników akumulacyjno - odparowywalnych, do rowów melioracyjnych lub do kanalizacji deszczowej;

b) nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów zabudowy mieszkaniowej – do gruntu na terenie własnej działki;

7)               w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) możliwość wykorzystania sieci gazowej, elektroenergetycznej, paliw płynnych (w tym oleje niskosiarkowe) najmniej szkodliwych dla środowiska lub odnawialnych źródeł energii oraz energii słonecznej jako źródła zaopatrzenia w ciepło;

b) zakaz stosowania systemów grzewczych, opartych o paliwa stałe nieodnawialne; zakaz nie dotyczy drewna stosowanego w kominkach;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) możliwość gazyfikacji w oparciu o rozbudowę istniejących sieci gazowych zlokalizowanych poza granicami planu, w tym w oparciu o możliwość rozbudowy gazociągu średniego ciśnienia położonego wzdłuż ul. Klonowej;

b) sieci gazowe powinny spełniać warunki techniczne zgodne z właściwymi przepisami odrębnymi dotyczącymi sieci gazowych;

9)               w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) nakaz zasilania w energię elektryczną w oparciu o rozbudowę sieci energetycznych napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowę nowych stacji transformatorowych, w tym z możliwością wykorzystania istniejącej napowietrznej sieci energetycznej zlokalizowanej w granicach planu: przy jego południowej granicy;

b) możliwość zachowania istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych z dopuszczeniem ich modernizacji i rozbudowy, na warunkach nie powodujących zwiększenia uciążliwości dla otoczenia;

c) nakaz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi prawa energetycznego;

10) w zakresie systemu telekomunikacyjnego:

a) możliwość przyłączania nowych abonentów do sieci telekomunikacyjnej w oparciu o projektowane linie telekomunikacyjne;

b) możliwość sytuowania stacji bazowych i masztów telefonii cyfrowej;

c) brak ograniczeń wysokości masztów nadawczych i obiektów telefonii cyfrowej;

11) w zakresie gospodarki odpadami:

a) obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki, służące do gromadzenia odpadów, w tym zbieranych selektywnie;

b) nakaz wywożenia systemem zorganizowanym wszystkich odpadów, wytwarzanych na terenie obszaru objętego planem, przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

§ 13. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

1) dla obszarów zdrenowanych i z urządzeniami melioracji szczegółowej:

a) nakaz przebudowy lub likwidacji urządzeń drenarskich przed przystąpieniem do zagospodarowania obszaru, w tym przed realizacją inwestycji liniowych; zgodnie z przepisami odrębnymi prawa wodnego;

b) nakaz zachowania istniejących rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi prawa wodnego, z zastrzeżeniem lit. c);

c) w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenów dopuszczenie likwidacji lub przebudowy, w tym przeniesienia na granice działki i przekrycia rowów melioracyjnych, w przypadku braku możliwości likwidacji wynikającej z ich funkcjonowania;

d) nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację;

e) nakaz odsunięcia zabudowy od rowów melioracyjnych zgodnie z §9 pkt 3 lit. b), a ogrodzeń zgodnie z §6 pkt 2 lit. h);

2) dla obszarów o złożonych warunkach gruntowych (z poziomem wody gruntowej powyżej 1m p.p.t.):

a) nakaz zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody oraz geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;

b) nakaz prowadzenia wszelkiego koniecznego uzbrojenia w płytkich wykopach, nie naruszając stosunków wodnych;

c) zakaz podpiwniczania obiektów;

3) dla terenuMN/Uustala się zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii.

§ 14. Zabrania się lokalizowania obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją kubaturowych inwestycji docelowych. Lokalizowanie obiektów tymczasowych możliwe jest jedynie w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa, pod warunkiem likwidacji obiektu tymczasowego z chwilą zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy lub od złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestycji docelowej.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.

§ 15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem1MN,ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza; zabudowa gospodarczo – garażowa o łącznej powierzchni zabudowy do 100m2;

b) dopuszczalne: usługi wbudowane stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 50m2; drogi wewnętrzne; miejsca parkingowe;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1000m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (jeden segment) – 500m2;

- dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni działek budowlanych, których zmniejszenie będzie wynikało z konieczności poszerzenia przyległych dróg;

b) maksymalną wysokość zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej – 12m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów spadzistych - 5m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów płaskich – 4m;

c) maksymalną liczbę kondygnacji:

- dla zabudowy mieszkaniowej – 3 (w tym poddasze);

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej – 1;

d) maksymalną powierzchnię zabudowy na działce budowlanej – 40%;

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 50%;

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2;

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,03;

h) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego jednolokalowego budynku mieszkalnego wolnostojącego lub jednego jednolokalowego segmentu w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem lit. i);

i) na działce budowlanej o powierzchni co najmniej 2000m2dopuszcza się realizację drugiego budynku mieszkalnego wolnostojącego, o ile zostanie wykazana możliwość podziału geodezyjnego zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi prawa budowlanego i o gospodarce nieruchomościami;

j) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów;

k) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;

l) lokalizację zabudowy -  ustalenia zgodne z §9 pkt 3;

m) zasady rozmieszczania reklam – ustalenia zgodne z §6 pkt 1;

n) realizację ogrodzeń – ustalenia zgodne z §6 pkt 2;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 2;

b) w zakresie ochrony wód -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1, 4 i 5;

c) w zakresie ochrony gleby -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 4;

d) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 6;

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

a) dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z §13 pkt 1;

b) dla obszarów o złożonych warunkach gruntowych - ustalenia zgodne z §13 pkt 2;

5) następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

a) drogi i obsługa komunikacyjna - ustalenia zgodne z §11;

b) wskaźniki parkingowe – ustalenia zgodne z §9 pkt 2;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: dla obszarów w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego - ustalenia zgodne z §8;

7) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną  - ustalenia zgodne z §12;

8) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ustalenia zgodne z §14.

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem1MN/U,  ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: funkcja mieszkaniowa jednorodzinna realizowana jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza, usługi, zabudowa gospodarczo – garażowa o łącznej powierzchni zabudowy do 100m2,

b) dopuszczalne: usługi wbudowane stanowiące nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku, w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 50m2; wbudowana funkcja mieszkaniowa; drogi wewnętrzne; miejsca parkingowe;

2) następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1000m2;

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (jeden segment) – 500m2;

- dla zabudowy usługowej 3000m2;

- dopuszcza się obniżenie minimalnej powierzchni działek budowlanych, których zmniejszenie będzie wynikało z konieczności poszerzenia przyległych dróg;

b) maksymalną wysokość zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 12m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów spadzistych - 5m;

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej w przypadku dachów płaskich – 4m;

c) maksymalną liczbę kondygnacji:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 3 (w tym poddasze użytkowe);

- dla zabudowy gospodarczo-garażowej – 1;

d) maksymalną powierzchnię zabudowy na działce budowlanej – 50%;

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej – 40%;

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5;

g) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

h) na jednej działce budowlanej dopuszcza się realizację jednego jednolokalowego budynku mieszkalnego wolnostojącego lub jednego jednolokalowego segmentu w zabudowie bliźniaczej z zastrzeżeniem lit. i) oraz j);

i) na  działce budowlanej o powierzchni co najmniej 2000m2dopuszcza się realizację drugiego budynku mieszkalnego wolnostojącego, o ile zostanie wykazana możliwość podziału geodezyjnego zgodnego z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi prawa budowlanego i o gospodarce nieruchomościami;

j) na działce budowlanej o powierzchni co najmniej 3000m2dopuszcza się realizację:

- budynków usługowych lub

- jednego jednolokalowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz jednego budynku usługowego, w tym z wbudowanym jednym lokalem mieszkalnym lub

- jednego jednolokalowego segmentu w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej bliźniaczej oraz jednego budynku usługowego, w tym z wbudowanym jednym lokalem mieszkalnym;

k) zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i dachów;

l) kąt nachylenia połaci dachowych: do 45°;

m) lokalizację zabudowy -  ustalenia zgodne z §9 pkt 3;

n) odległość zabudowy obiektów usług wzdłuż wspólnej granicy działki z zabudową mieszkaniową ustala się na wielkość nie mniejszą niż 1,5 wysokości projektowanej zabudowy usługowej;

o) zasady rozmieszczania reklam – ustalenia zgodne z §6 pkt 1;

p) realizację ogrodzeń – ustalenia zgodne z §6 pkt 2;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 2;

b) w zakresie ochrony wód -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1, 4 i 5;

c) w zakresie ochrony gleby -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 4;

d) w zakresie ochrony przed hałasem - ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 6;

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

a) dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z §13 pkt 1;

b) dla obszarów o złożonych warunkach gruntowych - ustalenia zgodne z §13 pkt 2;

c) ustalenia zgodne z §13 pkt 3;

5) następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

a) drogi i obsługa komunikacyjna - ustalenia zgodne z §11;

b) wskaźniki parkingowe – ustalenia zgodne z §9 pkt 2;

6) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną  - ustalenia zgodne z §12;

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu – ustalenia zgodne z §14.

§ 17. Dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolami1KD-Z,1KD-L,1KD-Wi2KD-W, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: poszerzenie i wyznaczenie dróg publicznych: klasy zbiorczej i klasy lokalnej oraz tereny dróg wewnętrznych, z dopuszczeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i zielni, o ile nie stworzy to zagrożenia ruchu drogowego;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji reklam;

3) następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) w zakresie ochrony zieleni -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1;

b) w zakresie ochrony wód -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1, 4 i 5;

c) w zakresie ochrony gleby -  ustalenia zgodne z §7 pkt 1 i 4;

4) następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

a) dla obszarów zdrenowanych - ustalenia zgodne z §13 pkt 1;

b) dla obszarów o złożonych warunkach gruntowych - ustalenia zgodne z §13 pkt 2;

5) następujące zasady kształtowania systemu komunikacji - ustalenia zgodne z §11 pkt. 6;;

6) następujące zasady realizacji:

Lp.

symbol

nazwa drogi

klasa

projektowana szerokość
w liniach rozgraniczających

zasady zagospodarowania

1

1KD-Z

ul. Czarny Las

zbiorcza

14m, w granicach planu fragment terenu przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi o zmienną wielkość zgodnie
z rysunkiem planu:
1,5-3m

zagospodarowanie dostosowane do pozostałej części drogi zlokalizowanej poza
granicami planu

2

1KD-L

lokalna

10m, w granicach planu fragment terenu przeznaczony na poszerzenie istniejącej drogi o 4m

zagospodarowanie dostosowane do pozostałej części drogi zlokalizowanej poza
granicami planu

§ 18. Ustala się stawki procentowe, służące naliczaniu jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, w wysokości: 5% dla terenuMN, 10% dla terenuMN/Uoraz 1% dla terenówKD-Z,KD-LiKD-W.

§ 19. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn, uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/491/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 13 września 2002r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2002r. Nr 306, poz. 8078.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/357/2013
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Kajetany - rejon ul. Czarny Las

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/357/2013
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NADARZYN
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Czarny Las

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/357/2013
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.doc

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY NADARZYN
O SPOSOBIE REALZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn - rejon ul. Czarny Las.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »