| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/207/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Uchwalić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.

2. Program swoim zakresem obejmuje:              

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Wieczfnia Kościelna, zwanej dalej „Gminą”,

2) planowaną sprzedaż lokali,

3) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali,

4) zasady polityki czynszowej,

5) sposób i zasady  zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) inne działania mają na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą  niżej wymienione lokale, w miejscowościach:

a) Uniszki Zawadzkie   nr 56 -  trzy lokale w budynku mieszkalnym,

b) Wieczfnia – Kolonia nr 13D – jeden lokal w budynku jednorodzinnym,

c) Wieczfnia – Kolonia  nr 4A  – jeden lokale w bloku mieszkalnym,

d) Wieczfnia Kościelna nr 48 – dwa lokale w budynku administracyjnym,

e) Wieczfnia Kościelna nr 56A i nr 56B  – dwa lokale w Domu Nauczyciela,

f) Wieczfnia Kościelna  nr 44 – trzy lokale w budynku usługowo - mieszkalnym,

g) Długokąty  nr 4 - dwa lokale w budynku  mieszkalnym,

h) Kuklin nr 87 - jeden lokal mieszkalny w budynku komunalnym.

2. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określany będzie na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego w sieć wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i gaz przewodowy oraz termomodernizację budynku.

3. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy wydzielić lokale socjalne, położone

w   budynkach mieszkalnych, w miejscowościach:

a) Długokąty   nr 4 -   dwa lokale w budynku mieszkalnym,

b) Uniszki Zawadzkie nr 56 -   jeden lokal w budynku mieszkalnym na parterze.

4. W okresie 2014 -2020 nie przewiduje się budowy nowych mieszkań, a jedynie utrzymanie istniejących w należytym stanie technicznym.

5. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy.

6. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydzielić i przeznaczyć na czas trwania stosunku pracy n/w lokale:

a) lokal znajdujący się w budynku jednorodzinnym w miejscowości Wieczfnia – Kolonia nr 13D,

b) lokal znajdujący się w budynku mieszkalnym na I piętrze w Uniszkach Zawadzkich nr 56,

c) jeden lokal znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Wieczfni Kościelnej nr 44,

d) jeden lokal znajdujący się w budynku Domu Nauczyciela w Wieczfni Kościelnej nr 56B z przeznaczeniem na najem dla nauczyciela.

7. Lokal czasowo wolny nie wykorzystany w związku ze stosunkiem pracy może być wynajmowany, jako lokal socjalny osobom, których nabycie tytułu prawnego do lokalu nie ma związku ze stosunkiem pracy.

Rozdział 2.
Planowana sprzedaż lokali

1. Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy, gmina nie planuje sprzedaży lokali mieszkaniowych będących w zasobnie mieszkaniowym.

2. W latach 2014 – 2020 sprzedaż może dotyczyć lokalu znajdującego się w budynku stanowiącym udział gminy:

- jeden lokal znajdujący się na parterze, w bloku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Wieczfnia – Kolonia.

3. Budynki mieszkalne pozyskane od Skarbu Państwa przeznaczyć w pierwszej kolejności na   sprzedaż bez przeprowadzania uprzednio remontów.

4. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych przeznaczyć w całości na  remont posiadanych zasobów i tworzenie nowych lokali socjalnych.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

budynków i lokali, wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne;

1. Stan techniczny własnych zasobów mieszkaniowych i systematyczna ocena stopnia ich zużycia, pozwala na racjonalne planowanie remontów bieżących i kapitalnych oraz prawidłowe zarządzanie substancją mieszkaniową.

2. Mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy są w średnim stanie technicznym. Czynnikami mającymi wpływ na stan techniczny budynku są między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy, sposób utrzymania i użytkowania budynków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie napraw i remontów.

3. Niezbędne remonty mieszkań mogą być prowadzone w ramach środków pochodzących z czynszu za lokal mieszkalny lub w miarę potrzeb z innych środków budżetowych.

4. W 2014 - 2016 roku planowane jest przeprowadzenie remontów i modernizacji:

- ogrodzenie posesji w miejscowości Wieczfnia –Kolonia,

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Uniszkach Zawadzkich,

- remont kominów.

5. Przeprowadzane będą remonty wynikające z prawa budowlanego.

6. Decyzje w sprawie remontów budynków (nieruchomości wspólnych), w których tylko część lokali stanowi własność gminy, podejmą wszyscy współwłaściciele.

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, przedstawia tabela poniżej:

Lp.

Rodzaj kosztów

Poszczególne lata

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Bieżąca eksploatacja

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

2.

Remonty

5.000

5.000

5.000

5.000

6.000

6.000

6.000

3.

Modernizacja

0

0

0

0

0

0

0

4.

Wydatki inwestycyjne

0

15.000

0

0

5.000

0

0

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej

1. Czynsz za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m² powierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających ich wartość użytkową, a w szczególności:

a) położenie budynku,

b) położenie lokalu w budynku,

c) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,

d) ogólny stan techniczny budynku.

Czynsz obejmuje m.in.: wszystkie niezbędne koszty utrzymania budynków, lokali mieszkalnych i pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz terenów przydomowych, a także opłaty publiczno-prawne i podatki lokalne.

2. Wójt Gminy ustala miesięczne stawki bazowe za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu z uwzględnieniem czynników obniżających lub podwyższających te stawki. Stawki bazowe czynszu ustala się odrębnie dla lokali socjalnych i pozostałych lokali mieszkalnych.

3. Wprowadza się następujące czynniki podwyższające lub obniżające stawkę bazową czynszu:

a) czynniki obniżające stawkę bazową:

1/ mieszkanie z w.c. poza budynkiem            -                                                    - 10%;

2/ zły stan techniczny budynku                      -                                                    - 10%;

3/ lokal w budynku usługowo – administracyjnym ze wspólnym wejściem  -   - 10%.

b) czynniki podwyższające stawkę bazową:

1/ mieszkanie wyposażone jest w urządzenia techniczne, tj. centralne ogrzewanie, instalację wodno – kanalizacyjną i gaz     –           + 30%;

2/ mieszkanie wyposażone jest w urządzenia techniczne, tj. centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną                 -         + 20%;

3/ mieszkanie wyposażone jest instalację wodną  -    + 10%;

4/ termomodernizacja budynku                       -          + 30%;

5/ dobry stan techniczny budynku                   -          + 10%;

6/ położenie w centralnej  części,  zwartej zabudowy wiejskiej  -     + 10%.

4. Obniżenie (podwyższenie) stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających ( podwyższających ), z tym że, obniżenie stawki bazowej za 1m² powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 40% tej stawki,  choćby zsumowanie wszystkich występujących w lokalu tytułów dawało wartość większą, a podwyższenie stawki bazowej na 1m² powierzchni użytkowej nie może przekroczyć 90%.

5. Wysokość czynszu za lokal mieszkalny stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i stawki czynszu ustalonej dla danego lokalu.

6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

7. Podwyższenie stawki czynszu może nastąpić nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS.

8. Uznaje się za uzasadniony stopniowy wzrost stawki bazowej, ponieważ pozostawienie jej na obecnym poziomie jest nieekonomiczne dla gminy, poza tym środki pozyskane z czynszów nie dają możliwości do wykonania remontów oraz pozyskania nowych lokali mieszkaniowych.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowym gminy

1. Zasobem mieszkaniowym gminy zarządza Wójt  Gminy.

2. Sprawujący zarząd kieruje się względami racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym:

a/ zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych i bezpieczeństwa użytkowania

b/ utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni.

3. Umowy najmu z najemcami zawiera Wójt Gminy.

4. Wójt podejmuje współdziałanie z przedstawicielami najemców, szczególnie w zakresie:

- przebudowy pomieszczeń mieszkalnych albo rozbudowy bądź nadbudowy budynków,

- zagospodarowania terenów wokół budynków,

- wykonywania różnych prac z udziałem najemców.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Podstawowym źródłem finansowania bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych są wpływy z tytułu najem lokali mieszkaniowych i z tytułu wynajmu lokali użytkowych. Jednym z podstawowych założeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej powinno być kształtowanie stawek czynszu za lokale w takiej wysokości, aby uzyskane wpływy wystarczyły na pokrycie wydatków w zakresie eksploatacji, konserwacji i zarządu nieruchomościami.

Rozdział 7.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1. Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy stosownych środków na wykonanie remontów bieżących.

2. Zbycie lokali w budynkach, w których udział gminy jest niewielki, pozwoli na pełne przejęcie zarządzania przez wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami, będą bardziej zainteresowani niż najemcy utrzymaniem właściwego stanu budynku i jego otoczenia.

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacja zaległości.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/100/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 – 2013 oraz uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 - 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż Tadeusz Sieński


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/207/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150) Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zgodnie z art. 21 ust. 2 program powinien być opracowany co najmniej na 5 kolejnych lat.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014- 2020 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrażaniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej. Program został opracowany  ze szczególnym uwzględnieniem :

1) prognozy dotyczącej wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;

2) analizy potrzeb oraz planów remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali oraz wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty eksploatacji;

3) planowanej sprzedaży lokali;

4) zasad polityki czynszowej;

5) sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

6) źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej;

7) opisu innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy .

              Celem niniejszej uchwały jest uporządkowanie i wdrażanie założeń programu przez określenie strategicznych założeń i priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej oraz wprowadzenia operacyjnego planu działania w kwestiach dotyczących zagadnień gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieczfnia Kościelna. Realizacja zadania własnego Gminy, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach, stanowi bardzo ważny cel jej działania, a tym samym przeciwdziałania bezdomności mieszkańców. Niniejsza uchwała jest kontynuacją wcześniej przyjętych sposobów gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


inż Tadeusz Sieński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »