| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 20 grudnia 2013r.

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:             

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 106.803.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 105.383.000 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 109.309.823 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 98.394.706 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.915.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.506.823 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew w kwocie - 2.506.823 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4.400.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.893.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.506.823 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.893.177 zł

§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 150.000. zł.             

2. Rezerwę celową w wysokości 280.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 700.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 600.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 100.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.888.000 zł oraz wydatki w kwocie 3.888.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 166.519 zł i wydatki w kwocie 305.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

1) Zakładu Komunikacji Miejskiej z tytułu dopłaty do:

a) 1-go wozokilometra

2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu dopłaty do: 1 godziny funkcjonowania krytej pływalni 1 godziny korzystania z hali sportowej 1 godziny korzystania z obiektów sportowych

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie Aleja 600 lecia 66,

2) „Akademia Prymusa” Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47,

3) Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2, ul. Stadionowa 4,

4) Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39,

5) Prywatnego Przedszkola "Świat Malucha" w Sochaczewie ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52,

6) Przedszkola Niepublicznego „Akademia Smyka” w Sochaczewie ul. Staszica 47 i Nr 86,

7) Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola” w Sochaczewie ul. Grabskiego 11,

8) Anglojęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Sochaczewie ul. Dewajtis 25,

9) Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Tuptusie” ul. Traugutta 30 i Żeromskiego 39 A,

10) Niepublicznego Przedszkola „Koralik” ul. Smolna 25,

11) Niepubliczne Przedszkole Małe Zuchy ul. Załamana 1,

12) Niepubliczne Przedszkole Al. 600 lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy,

13) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Aakuku ul. Długa 9 C,

14) Prywatnego Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul 15 Sierpnia 44,

15) Niepublicznego Gimnazjum „Akademia Sokratesa” ul. Staszica 86,

16) Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie,

17) Klubu Nauczyciela,

18) Miejskiej Biblioteki Publicznej,

19) Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 11. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych
bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/421/13
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik13.pdf

część opisowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »