| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/84/2012 Rady Gminy Rzewnie

z dnia 6 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) Rada Gminy Rzewnie uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   i Nr 1   a, Nr 2   i Nr 2   a, 2   b i   3   do niniejszej uchwały. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi:   7   764   159,54 zł,   z tego:  

1)   bieżące w   kwocie   7   657   337,54 zł,   w tym związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej w   kwocie   1   266 538,00 zł,  

2)   majątkowe w   kwocie   106   822,00 zł.   Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi:   8   122   436,65 zł,   z tego:  

3)   bieżące w   kwocie   7   461   745,65 zł,   w tym związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej w   kwocie   1   266 538,00 zł,  

4)   majątkowe w   kwocie   660   691,00 zł.  

§   2.   1.   Deficyt budżetu gminy w   kwocie   358   277,11   zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

-   wolnych środków w   wysokości 264   985,27 zł,  

-   z zaciągniętego kredytu w   banku krajowym w   wysokości 93   291,84 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie   1   044   985,27 zł   z tytułu:  

-   wolne środki 264   985,27 zł,  

-   zaciągnięta pożyczka w   banku krajowym 780   000,00 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie   686   708,16   zł, z   następujących tytułów:  

-   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 86   000,00 zł,  

-   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 600   708,16 zł. zgodnie z   załącznikiem   nr 3.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rzewnie  


Sławomir   Radziszewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/84/2012
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 6 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

 

Uzasadnienie dokonanych zmian w   budżecie gminy na 2012 rok  

Dochody:  

W dziale 010   zmniejszono plan dochodów o   kwotę 20   000 zł z   tytułu wpłat za przyłącza do wodociągu gminnego.  

W dziale 700   zwiększono plan dochodów o   kwotę 2   250 zł tj. – ze sprzedaży gruntów gminnych – 1   750 zł oraz z   tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów i   dzierżaw –   500 zł.  

W dziale 750   zwiększono dochody o   kwotę 10   602 zł tytułem odszkodowania z   PZU za zniszczone mienie w   Urzędzie Gminy.  

W dziale 756   dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o   kwotę 133   444 zł . Zmniejszenie to wynika ze zmniejszeń i   zwiększeń planu dochodów w   poszczególnych rozdziałach.  

W dziale 758   zwiększa się plan dochodów o   kwotę 42   134,93 zł tj. o   dotację celową jako zwrot części wydatków wykonanych w   ramach funduszu sołeckiego w   2011 roku.  

W dziale 801   zwiększono dochody o   dotację celową w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz o   dobrowolne wpłaty z   przeznaczeniem na   wydatki bieżące  PSP Rzewnie i   PG Rzewnie. Zmniejszono w   dziale tym dochody z   tytułu stałych opłat w   przedszkolu a   zwiększono dochody z   tytułu dodatkowych godzin pobytu w   przedszkolu.  

W dziale 852   zwiększono dochody o   dotacje przyznane decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz o   wpływy z   tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z   funduszu alimentacyjnego i   usługi opiekuńcze.  

W dziale 854   zwiększono dochody o   dotację celową z   przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.  

W dziale 900   zwiększono plan dochodów o   dochody z   tytułu wpływów z   Funduszu Ochrony Środowiska.  

W dziale 921   zwiększono plan dochodów o   wpływy z   tytułu darowizn pieniężnych z   przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z   organizowanym festynem .  

Wydatki:  

Dział 010 -   dokonuje się zmniejszeń wydatków bieżących o   kwotę 14   600 zł oraz wydatków majątkowych o   kwotę 200   000 zł tj. rezygnacja z   realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej”.  

Dział 600   zwiększa się plan wydatków majątkowych o   kwotę 80   000 zł z   przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych” tj. droga Chrzanowo – Załuzie.  

Dział 700   zwiększa się plan wydatków na wykonanie Planu Zagospod. Przestrzennego.  

W dziale 750   dokonuje się przeniesień między rozdziałami i   paragrafami tj. zmniejszeń o   5   000 zł i   zwiększeń planu wydatków o   kwotę 10   000 zł.  

W dziale 758   zmniejsza się rezerwę ogólną z   przeznaczeniem na Plan zagospodarowania przestrzennego oraz na wydatki  bieżące w   administracji publicznej.  

W dziale 801   dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń między paragrafami. W   rezultacie zwiększa się plan wydatków w   tym dziale o   kwotę 25   134,93 zł.  

Dział 851   dokonuje się przeniesień między paragrafami.  

W dziale 852   dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki,  

Dział 854   zwiększa się plan wydatków z   przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w   ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.  

Dział 900   zmniejsza się wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Rzewnia.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »