| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 233/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2014 roku zakłada się publiczne Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, zwane dalej „przedszkolem”.

§ 2. Akt założycielski przedszkola stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadaje się Statut Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach jest jednostką budżetową Gminy Stara Biała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jan Wrześniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 233/XXIX/14
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6, w związku z art. 3 pkt 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

z dniem 1 września 2014 roku Gmina Stara Biała zakłada publiczne

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach pod nazwą:

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach

09-412 Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 20

pow. płocki

woj. mazowieckie.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 233/XXIX/14
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

STATUT PRZEDSZKOLA W NOWYCH PROBOSZCZEWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Publiczne Przedszkole w Nowych Proboszczewicach zwane dalej „przedszkolem” jest jednostką organizacyjną Gminy Stara Biała i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek Przedszkola położony w Nowych Proboszczewicach, przy ul. Floriańskiej 20.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki

Kurator Oświaty w Warszawie.

5. Nazwa używana na pieczątkach brzmi:

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach

09-412 Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 20.

6. Nazwa używana na tablicach brzmi: Przedszkole w Nowych Proboszczewicach.

§ 2. Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych.

2. Aktu założycielskiego.

3. Niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Terenem działania przedszkola jest Gmina Stara Biała.

2. Ze świadczeń przedszkola mogą korzystać mieszkańcy gminy Stara Biała i w miarę posiadania wolnych miejsc również mieszkańcy okolicznych miejscowości na zasadach określonych przez organ prowadzący.

3. Osoby nie będące obywatelami polskimi zwane cudzoziemcami są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

§ 4. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Stara Biała oraz rodziców (opiekunów prawnych) w formie opłat za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§ 5. 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

Rozdział 2.
Cele i zadania przedszkola

§ 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej;

5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym otoczeniu dziecka: otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

§ 7. 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez:

1) diagnozowanie środowiska dziecka;

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu u dziecka;

4) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

5) organizowanie różnych form pracy psychologiczno-pedagogicznej;

6) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

7) wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:

1) rodzicami;

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;

4) podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

1) rodziców;

2) nauczyciela;

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

1) zajęć indywidualnych z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności;

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

§ 8. Przedszkole, otaczając opieką niepełnosprawnych wychowanków stwarza im warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności w miarę ich możliwości.

§ 9. 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

2. Na wniosek rodziców w przedszkolu prowadzona jest nauka religii, która odbywa się w poszanowaniu zasad wolności sumienia i wyznania, w atmosferze wolnej od nietolerancji i dyskryminacji.

§ 10. 1. Na terenie przedszkola istnieje możliwość organizacji eksperymentu i innowacji pedagogicznej. Mogą one dotyczyć wszystkich lub też wybranych zajęć edukacyjnych i obejmować wszystkie grupy wiekowe lub wybrane.

2. Nauczyciele dobrowolnie podejmują się organizacji innowacji lub eksperymentu.

3. Innowacje pedagogiczne obejmują nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

4. Eksperymenty pedagogiczne to działania służące podnoszeniu skuteczności edukacji w przedszkolu, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

5. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

9. Prowadzenie eksperymentu w przedszkolu wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

10. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej określają odrębne przepisy.

§ 11. 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

2. Wychowanek powinien być przyprowadzany i odbierany z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie dotyczące odbioru dziecka dołączone jest do dokumentacji wychowawcy).

3. Nie wydaje się z przedszkola dzieci osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, osobom niepełnoletnim i nieupoważnionym do odbioru.

4. Na rodziców, którzy w godzinach pracy przedszkola nie odbiorą dzieci, nałożona zostanie opłata wg ponadwymiarowych stawek godzinowych nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem.

§ 12. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

3) w przypadku braku nauczyciela zapewnia zastępstwo innego nauczyciela;

4) stosuje w swoich działaniach dotyczących zajęć, wyjść i wycieczek, obowiązujące przepisy bhp i ppoż..

2. Dyrektor w odrębnych przepisach określa:

1) procedurę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu;

2) procedury organizowania wycieczek i spacerów;

3) procedurę postępowania w przypadku wypadku dziecka;

4) procedurę postępowania na wypadek klęski żywiołowej i zagrożeń terrorystycznych.

§ 13. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1) jednego nauczyciela w przypadku 5- godzinnego czasu pracy oddziału;

2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy;

3) w oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Rozdział 3.
Organy przedszkola

§ 14. 1. Organami przedszkola są;

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 15. 1. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu;

3) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały, podjęte w ramach jej kompetencji, a w razie ich niezgodności z prawem wstrzymuje ich wykonanie i niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6) może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków z przyczyn określonych w niniejszym statucie;

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym;

8) wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczególnych;

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. W wykonywaniu swoich działań Dyrektor współdziała z Radą Pedagogiczną oraz z Radą Rodziców.

§ 16. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Przedszkola.

3. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin jej działalności i statut przedszkola.

4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu;

2) opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;

3) ustalanie zasad nagradzania, wyróżniania, oceniania nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia w przedszkolu eksperymentów, innowacji, programów autorskich.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokolanta powołuje Przewodniczący spośród członków Rady.

§ 17. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

4. Zasady pracy Rady rodziców określa regulamin jej działalności.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola do pozostałych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) opiniowanie przedszkolnego zestawu programów nauczania i podręczników;

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola;

4) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora.

§ 18. 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w duchu wzajemnego poszanowania i tolerancji.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Spotkania nauczycieli i rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 19. 1. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor Przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

2. W przypadku zaistnienia między organami sporu niemożliwego do rozwiązania na podstawie przepisów regulujących zakres kompetencji organów przedszkola, Dyrektor zobowiązany jest do powołania doraźnej 5-osobowej Komisji.

3. Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 2, jest rozpoznanie sprawy, mediacja, orzeczenie o winie lub jej braku oraz wypracowanie sugestii co do sposobu rozwiązania sporu.

4. Pisemny protokół z pracy Komisji, o której mowa w ust. 2, powinien zostać przekazany zainteresowanym organom przedszkola w terminie 14 dni od dnia powołania Komisji.

5. Od orzeczenia Komisji organom przedszkola przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia do organu prowadzącego albo do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zależności od rodzaju sprawy.

Rozdział 4.
Organizacja przedszkola

§ 20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie do 30 kwietnia danego roku.

4. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

5. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i czas pracy;

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę Stara Biała;

4) dodatkowe zajęcia finansowane ze środków poza budżetowych;

5) terminy przerw pracy przedszkola.

§ 21. 1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju i stan zdrowia.

2. Dzieci do oddziału integracyjnego przyjmowane są do przedszkola w oparciu o decyzję komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora przedszkola.

3. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 2, wchodzą: 3 nauczycieli, psycholog, przedstawiciel rady rodziców, dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym komisji.

§ 22. 1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe.

4. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

§ 23. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 24. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. Przedszkole czynne jest codziennie od godz. 6.15 do godz. 16.15.

4. Przerwa wakacyjna może trwać jeden miesiąc według potrzeb środowiska lokalnego.

5. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

6. Przedszkole zapewnia organizację oddziałów realizujących podstawę wychowania przedszkolnego.

§ 25. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący.

3. Zasady odpłatności za usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 określa umowa zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

4. Dzieci na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (rytmika, język obcy i inne).

5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców (opiekunów prawnych).

6. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za wybrane zajęcia.

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.

8. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

§ 26. 1. Każde dziecko przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ma prawo do korzystania z trzech posiłków w ciągu dnia za pełną odpłatnością stawki żywieniowej.

2. Opłaty za posiłki, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu odliczany jest od opłaty za wyżywienie.

4. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków przygotowywanych dla dzieci za odpłatnością określoną zgodnie z ust. 2 pod warunkiem, że spożywają go w miejscu pracy.

§ 27. W przypadku nie płacenia lub płacenia nieterminowego za uczęszczanie dziecka do przedszkola należności będą ściągane łącznie z naliczonymi odsetkami za każdy kolejny dzień przez organ do tego upoważniony w drodze egzekucji administracyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 28. 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

3. W miarę możliwości zatrudnia się specjalistów wspomagających rozwój i reedukację dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, jak: logopeda, psycholog, rehabilitant.

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,2 i 3, określają przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela, Kodeksie Pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych i przepisach wykonawczych do powyższych ustaw.

§ 29. 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z obowiązującym prawem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowywania;

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

10) współdziałanie z rodzicami( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

11) prowadzenie dokumentacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;

12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

13) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

15) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

§ 30. 1. Nauczyciel opracowuje program wychowania przedszkolnego.

2. Opracowany program wychowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola.

§ 31. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 32. 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 33. 1. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi należy zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

§ 34. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale;

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców).

3. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:

1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;

5) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;

6) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

7) przestrzeganie niniejszego statutu.

§ 35. Podstawowymi formami współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) są;

1) zebrania grupowe;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

3) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny;

4) spotkania grupowe z rodzicami i dziećmi, prowadzone metodami aktywnymi;

5) inne atrakcyjne formy zabaw rodzinnych organizowanych poza terenem przedszkola, dni adaptacyjne (pod koniec sierpnia) dla rodziców i dzieci trzyletnich, które przychodzą do przedszkola po raz pierwszy.

§ 36. Stałe spotkania z rodzicami celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu w formie:

1) zebrań ogólnych i grupowych – 2 razy w roku szkolnym, z inicjatywy dyrektora, nauczycieli;

2) spotkań indywidualnych, zajęć otwartych – na wniosek rodziców lub nauczycieli.

Rozdział 6.
Wychowankowie przedszkola

§ 37. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola objawów chorobowych (np. kaszel, wymioty, biegunka, gorączka) rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka z przedszkola.

4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) zgłaszania nauczycielowi swoich problemów i oczekiwania od niego pomocy.

5. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest m.in.:

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania;

2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego ustalonych w przedszkolu, szanowanie odrębności każdego kolegi;

3) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;

4) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.

§ 38. 1. Dyrektor przedszkola porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie nie wywiązują się przez okres 3 –miesięczny z obowiązkowych opłat;

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności;

3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji;

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

1) zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowania dziecka;

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc;

3) zawiadomić organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków;

4) zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

Rozdział 7.
Rekrutacja

§ 39. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Nabór do przedszkola w pierwszej kolejności obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Stara Biała.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

4. Rodzic kandydata do przedszkola składa wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat. (W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku w miarę posiadania wolnych miejsc, po zapewnieniu miejsc w przedszkolu wszystkim chętnym dzieciom w wieku 3 – 6 lat).

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

7. Do przedszkola w myśl obowiązujących przepisów, mogą być przyjmowane w ramach integracji, na ogólnie obowiązujących zasadach dzieci niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków lokalowych przedszkola), jeżeli nie wymagają one odrębnego trybu życia i specjalistycznej indywidualnej opieki oraz nie zagrażają bezpieczeństwu pozostałych wychowanków w oddziale.

8. Należy dokładne przeanalizować przekazane we wniosku informacje, ponieważ dane w nim zawarte są podstawą do przygotowania umowy cywilno-prawnej. Wniosek stanowi integralną część umowy.

9. Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się do dyrektora przedszkola celem podpisania umowy cywilno-prawnej.

10. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

§ 40. 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza dyrektor przedszkola, powołując komisję rekrutacyjną i wyznaczając jej przewodniczącego.

2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się co roku, według następującego harmonogramu:

1) od 1 do 31 marca przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców (prawnych opiekunów) wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) od 1 do 15 kwietnia rozpatrzenie złożonych wniosków;

3) od 16 do 30 kwietnia wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym imiennych list dzieci przyjętych do przedszkola, imiennych list dzieci, które nie zostały przyjęte i znajdują się na liście oczekujących.

3. Rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzi pełnomocnik ustanowiony przez Wójta Gminy, według następującego harmonogramu:

1) od 1 do 30 czerwca przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców (prawnych opiekunów) wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) od 1 do 15 lipca rozpatrzenie złożonych wniosków;

3) od 16 do 31 lipca wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym imiennych list dzieci przyjętych do przedszkola, imiennych list dzieci, które nie zostały przyjęte i znajdują się na liście oczekujących.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość określoną liczbą punktów:

1) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt;

2) niepełnosprawność kandydata – 1 pkt;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

5. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 brane będą pod uwagę kryteria określone przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia rekrutacji w uzgodnieniu z wójtem gminy.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, na kolejne lata szkolne określi organ prowadzący w odrębnej uchwale.

§ 41. 1. W widocznym miejscu w siedzibie przedszkola umieszczone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2. Przy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach.

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 42. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 43. 1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie przedszkola jest Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 44. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

- wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w pokoju nauczycielskim,

- udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 45. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 46. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklep zonazielona.pl

proponuje ekskluzywne, designerskie meble i elementy wystroju wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »