| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/210/12 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, 9   i pkt. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216,art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje zmniejszenia dochodów o   kwotę   1   934   774,31 zł   . dochody w   łącznej kwocie  
po zmianach wynoszą   65   260   005,66 zł.                

z tego :  

a)   bieżące w   kwocie                               60   678   272,66 zł.  

b)   majątkowe w   kwocie                 4   581 733,00 zł.,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 1.  

§   2.   Dokonuje zmniejszenia wydatków o   kwotę   1   934   774,31 zł   . wydatki w   łącznej kwocie  
po zmianach wynoszą   65   759   557,66 zł   .                

z tego :  

a)   bieżące w   kwocie                               58   805   316,66 zł.,  

b)   majątkowe w   kwocie                 6   954 241,00 zł.,  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały   tabelą nr 2   i 2a.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  
oraz na tablicy ogłoszeń.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Henryk   Kuncewicz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXI/210/12
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik2a.pdf


Uzasadnienie

DOCHODY  

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:  

Dochody bieżące  

Zmniejszenia  

w   dziale 600   – Transport i   łączność  

Dotacja celowa otrzymana z   tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o   kwotę   122 000,00 zł.  

Zmniejszenie wynika z   podpisanego aneksu z   Zarządem Transportu Miejskiego w   sprawie podziału kosztów obsługi linii autobusowej 719. Pierwotnie powyższa kwota została ujęta w   dochodach, gdyż miało być podpisane porozumienie pomiędzy gminami Stare Babice i   Leszno bez udziału ZTM.  

w   dziale 756 –   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

Rekompensaty utraconych dochodów w   podatkach i   opłatach lokalnych o   kwotę   180   000,00 zł.  

Zmniejszenia dokonano, gdyż na chwilę obecną na terenie gminy nie ma zakładów pracy chronionej i   nie składane jest sprawozdanie do PFRON o   utraconych dochodach z   tytułu zwolnień w   podatku od nieruchomości określonych w   ustawie o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o   kwotę   900   000,00 zł.  

Należało zmniejszyć dochody wynikające ze scalenia i   podziału części wsi Janów .  

Zwiększenia  

w   dziale 010   – Rolnictwo i   łowiectwo  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację zadań bieżących z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o   kwotę   4   979,69 zł.  

Zwiększenie wynikające z   pisma z   Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w   Warszawie Nr  

FIN-I.3011.71.2012.010 z   przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w   sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.  

w   dziale 756 –   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

Wpływy z   opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o   kwotę   41   446,00 zł.  

Podatek od spadków i   darowizn o   kwotę   37   000,00 zł.  

Większy wpływ niż planowano  

w   dziale 801   – Oświata i   wychowanie  

Dochody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o   podobnym charakterze  

o kwotę   800,00 zł.   – zwiększeni związane z   nowymi umowami na wynajem powierzchni dachu i   ogrodzenia w   Gimnazjum w   Koczargach Starych  

Wpływy z   usług o   kwotę   12   000,00 zł.   – zwiększenie kwoty wpływu za obiady szkolne  

Pozostałe odsetki o   kwotę   4   000,00 zł.   – są to odsetki od posiadanych środków  
na rachunkach bankowych  

Wpływy z   różnych dochodów o   kwotę   2   000,00 zł.   – to należność dla płatnika z   tytułu terminowej wpłaty podatku i   składek ZUS  

Dochody majątkowe  

w   dziale 700   – Gospodarka mieszkaniowa  

zmniejszenia  

Wpłaty z   tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o   kwotę   835 000,00 zł.  

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi   1   934   774,31 zł.  

Ogółem dochody zamykają się kwotą   65   260   005,66 zł.  

WYDATKI  

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:  

Wydatki bieżące:  

w   dziale 010   – Rolnictwo i   łowiectwo  

rozdziale 01095   – Pozostała działalność  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   4   979,69 zł. -  

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w   cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
oraz na pokrycie kosztów postępowania w   sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.  

w   dziale 600   – Transport i   łączność  

rozdziale 60016   – Drogi publiczne gminne  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   105 600,00 zł. -  

z przeznaczeniem na wykonanie projektów na odprowadzanie wód opadowych z   ulic oraz budowę przepustów drogowych w   drogach gminnych.  

w   dziale 700   – Gospodarka mieszkaniowa  

rozdziale 70004   – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   37 000,00 zł. –  

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Przedszkola w   Blizne Jasińskiego w   związku z   licznymi wadami i   usterkami  

w dziale 750   – Administracja publiczna  

rozdziale 75023   – Urzędy gmin  

Dokonano stosownego przesunięcia między grupami paragrafów kwoty   2   500,00 zł.  
w następujący sposób:  

zmniejszenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

zwiększenia  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  

w   dziale 758   – Różne rozliczenia  

rozdziale 75818   – Rezerwy ogólne i   celowe  

zmniejszenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   30   000,00 zł.   - \rezerwa ogólna\  

w   dziale 801   – Oświata i   wychowanie  

rozdziale 80101   – Szkoły podstawowe  

zwiększenia  

Łącznie dokonano zwiększenia na kwotę   50   263,00 zł.   w tym:  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę  
43 422,00 zł. -  

z przeznaczeniem na konserwację i   bieżące naprawy instalacji elektrycznej, remont kotłów CO oraz wywóz nieczystości płynnych i   stałych  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę 801,00 zł. – zmian dokonano w   związku ze wzrostem składki rentowej o   2%  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę 6   040,00 zł. – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i   mieszkaniowego  

rozdziale 80103   – Oddziały przedszkolne w   szkołach podstawowych  

zmniejszenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   500,00 zł.  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   4   301,00 zł.  

zwiększenia  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę   2 100,00 zł   . – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i   mieszkaniowego  

rozdziale 80104   - Przedszkola  

zmniejszenia  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   320,00 zł.  

zwiększenia  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę   3 800,00 zł   . – celem zabezpieczenia środków na wypłacenie nauczycielom dodatku wiejskiego i   mieszkaniowego  

rozdziale 8010 -   Gimnazja  

zmniejszenia  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   25 000,00 zł.  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
15 000,00 zł. –  

z przeznaczeniem na zakup energii  

rozdziale 80113   – Dowożenie uczniów do szkół  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
28,00 zł.  

rozdziale 80114   – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

zmniejszenia  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę   80,00 zł   .  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
1 080,00 zł. –  

z przeznaczeniem na opiekę autorską programu księgowego firmy INFO - SYSTEM  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   3 198,00 zł.   – wzrost spowodowany jest niedoszacowaniem potrzeb na ubezpieczenia społeczne po zwiększeniu składki rentowej o   2 punkty procentowe.  

rozdziale 80148   – Stołówki szkolne i   przedszkolne  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
9 000,00 zł. –   z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   35 114,00 zł.   – zmian dokonano w   związku ze wzrostem składki rentowej o   2%  

w   dziale 851   – Ochrona zdrowia  

rozdziale 85153   – Zwalczanie narkomanii  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
12 000,00 zł.  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   4   000,00 zł.  

rozdziale 85154 –   Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
18 446,00 zł.  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   7   000,00 zł.  

W związku z   osiągnięciem wyższych wpłat z   tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków.  

w   dziale 852   – Pomoc społeczna  

rozdziale 85212   – Świadczenia rodzinne, świadczenie z   funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

zwiększenia  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   5   790,00 zł.  

Zwiększenie dotyczy środków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  

rozdziale 85219   – Ośrodki pomocy społecznej  

zmniejszenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę   262,00 zł.  

zwiększenia  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę   262,00 zł   .  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   41 502,00 zł. –   w związku  
ze zwiększoną od lutego składką rentową płatną przez pracodawcę  

w   dziale 854   – Edukacyjna opieka wychowawcza  

rozdziale 85401   – Świetlice szkolne  

zmniejszenia  

Łącznie w   kwocie   32   384,00 zł.   w tym:  

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o   kwotę 300,00 zł.  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę 30 884,00 zł.  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę 1   200,00 zł.  

w   dziale 921   – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdziale 92195   – Pozostała działalność  

zmniejszenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
26 290,00 zł.  

zwiększenia  

Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   o kwotę  

2   961,00 zł.  

Powyższe zmiany wynikają z   korekty dokonanej w   projekcie pod nazwą „Stare Babice  
na przestrzeni wieków – wydanie książki” . Ponadto na etapie wnioskowania całą wartość projektu wykazano jako środki własne, zaś przed przystąpieniem do realizacji projektu istnieje potrzeba rozbicia i   wskazania planowanego dofinansowania z   UE.  

w   dziale 926   – Kultura fizyczna  

rozdziale 92601   – Obiekty sportowe  

zwiększenia  

Wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o   kwotę    
6 000,00 zł.  

Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane o   kwotę   22 200,00 zł.  

Zwiększenie pozwoli na realizacje zajęć rekreacyjno-ruchowych z   przedszkolakami, przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z   elementami koszykówki, mini koszykówki i   boksu dla grupy docelowej 10-16 lat, oraz udział w   zajęciach bilardu indyjskiego – Carrom.  

Wydatki majątkowe:  

w   dziale 600 –   Transport i   łączność  

rozdziale 60016 –   Drogi publiczne gminne  

zmniejszenia  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne łącznie o   kwotę   1   510   000,00 zł.   w tym:  

-   zadanie nr RI-004 pod nazwą „Odwodnienie wsi Klaudyn” o   kwotę 40 000,00 zł. – w   związku z   brakiem pozwolenia na budowę nie będzie wykonywana w   tym roku część zadania.  

-   zadanie nr RI-037 pod nazwą „Budowa odwodnienia dróg gminnych (ul. Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta)” o   kwotę 300 000,00 zł. - w   związku z   brakiem zgody właścicieli posesji na przeprowadzenie odwodnienia, zadanie nie będzie wykonane. Konieczność znalezienia rozwiązania alternatywnego.  

-   zadanie nr RI-038 pod nazwą „Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn” o   kwotę  

1 000 000,00 zł. – w   związku ze zmianą sposobu rozwiązania (tańsze rozwiązanie), zadanie jest zdjęte z   tego roku. Kontynuacja po uzyskaniu stosownych pozwoleń.  

-   zadanie nr RI-039 pod nazwą „Projekt odwodnienia/kanalizacji deszczowej ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku od ul. Na Skraju do ul. Prusa” o   kwotę 65 000,00 zł. – w   związku ze zmianą sposobu odwodnienia ulicy, prace są sfinansowane z   wydatków bieżących w   ramach remontu ulicy.  

-   zadanie nr RI-044 pod nazwą „Budowa rurociągu odwodniającego w   Latchorzewie” o   kwotę 50 000,00 zł. - brak pozwolenia na budowę nie pozwala na wykonanie zadania w   tym roku.  

-   zadanie nr RI-050 pod nazwą „Projekt odwodnienia ul. Żurawiowe Mokradła” o   kwotę  
55 000,00 zł. –  

Zmiana koncepcji odwodnienia ulicy poprzez wykorzystanie w   przyszłości nieczynnego kolektora sanitarnego, po przebudowie kanalizacji sanitarnej w   ulicy.  

w   dziale 801   – Oświata i   wychowanie  

rozdziale 80101   – Szkoły podstawowe  

zmniejszenia  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne łącznie o   kwotę   94   000,00 zł.   w tym:  

-   zadanie nr RI-019 pod nazwą „Projekt i   wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w   Starych Babicach” o   kwotę 60   000,00 zł.     zmniejszenie wynikające z   oszczędności przetargowych.  

-   zadanie nr RI-020 pod nazwą „Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w   Przedszkolu w   Starych Babicach” o   kwotę 34 000,00 zł.  

w   dziale 900   – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

rozdziale 90015   – Oświetlenie ulic, placów i   dróg  

zmniejszenia  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne łącznie o   kwotę   104   000,00 zł   . w   tym:  

-   zadanie nr RI-010 pod nazwą „Wykonanie projektu i   budowa oświetlenia ulicznego  
w   ul. Królowej Marysieńki” o   kwotę 80   000,00 zł.     brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu kiedy zakład energetyczny przebuduje linię średniego napięcia .  

-   zadanie nr RI-032 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w   ul. Izabelińskiej  
we wsi Stare Babice” o   kwotę 8   000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia  
do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.  

-   zadanie nr RI-033 pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w   ul. Sikorskiego  
od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn ” o   kwotę 8   000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi wojewódzkiej  

-   zadanie nr RI-035 pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w   ul. Poprzeczna ” o   kwotę 8   000,00 zł. – brak możliwości wykonania oświetlenia do czasu uzyskania pozytywnej zgody zarządcy drogi powiatowej.  

w   dziale 921   – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

rozdziale 92195   – Pozostała działalność  

zmniejszenia  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

-   zadanie nr RI-015 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu z   elementami placu zabaw w   ramach projektu budowy infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i   Blizne Jasińskiego” o   kwotę   185   000,00 zł.   –nie pozyskano dofinansowania ze środków zewnętrznych, projekt został zredukowany i   ewentualna realizacja w   zmniejszonym zakresie będzie wnioskowana w   budżecie na przyszły rok.  

w   dziale 926   – Kultura fizyczna  

rozdziale 92695   – Pozostała działalność  

zmniejszenia  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne łącznie o   kwotę   307   000,00 zł.   w tym:  

-   zadanie nr RI-021 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w   Klaudynie  
przy ul. Ciećwierza” o   kwotę 20 000,00 zł. – ze względu na spór o   własność terenu, realizacja zadania zostaje odłożona do czasu uregulowania spraw własnościowych  

-   zadanie nr RI-042 pod nazwą „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Janów-Klaudyn” o   kwotę 287 000,00 zł. -  

Zmniejszenia dokonano w   związku z   brakiem pozwolenia na budowę.  

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi   1   934   774,31 zł.  

Ogółem wydatki zamykają się kwotą   65   759   557 66   zł.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Henryk   Kuncewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »