| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/198/12 Rady Powiatu Żuromińskiego

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   1)   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały.  

2)   Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 41.240.689 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 36.157.952 zł  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 5.082.737 zł  

§   2.   1)   Wprowadza się zmiany w   planie wydatków budżetu Powiatu Żuromińskiego na 2012r. zgodnie z   załącznikiem nr 2   do uchwały.  

2)   Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 44.500.332 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 35.934.723 zł  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 8.565.609 zł  

§   3.   1)   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami.  

2)   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami, po dokonanych zmianach określa załącznik nr  

§   4.   1)   Wprowadza się zmiany w   dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012.  

2)   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4.  

§   5.   1)   Wprowadza się zmiany w   planowanych dochodach i   wydatkach związanych z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

2)   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.  

§   6.   1)   Wprowadza się zmiany w   planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych.  

2)   Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.  

§   7.   1)   Wprowadza się zmiany w   wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012r. nieobjętych wieloletnią prognozą finansową.  

2)   Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.  

§   9.   1)   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1   - Plan dochodów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2   - Plan wydatków  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 r.  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5   - Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych w   drodze umów lub porzumień między jednostkami samorządu  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6   - Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/198/12
Rady Powiatu Żuromińskiego
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 7   - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową  


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/198/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z   dnia 14 grudnia 2012 r. w   sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012  

Wprowadza się zmiany w   planie dochodów:  

1)   Rozdział 01042 Wyłączenie z   produkcji gruntów rolnych, Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Przesunięcie środków z   rozdziału 60014 do rozdziału 01042 -– dotacja z   Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z   wyłączeniem z   produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka – kwota 50.000zł Rozdział 60014 - zmniejszenie dotacji celowej z   Gminy Lubowidz na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka i   Nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka – o   kwotę 165.000zł  

2)   Rozdział 71015 Nadzór budowlany Zwiększenie o   kwotę 3.103zł dotacji celowej, z   przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na ubezpieczenia społeczne pracowników, w   związku z   podniesieniem wysokości składki rentowej o   2%  

3)   Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wprowadzono dotację celową ze środków finansowych Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Żurominie - kwota 27.000 zł  

4)   Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o   kwotę 218.410zł, w   tym środki z   rezerwy 65.437zł  

5)   Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Zwiększono środki z   dotacji celowej otrzymanej z   gmin na dowożenie uczniów z   terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w   Żurominie – kwota 933zł  

6)   Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne W   związku z   podpisaną umową z   Powiatem Działdowskim w   sprawie realizacji obowiązku nauki w   Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z   upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z   powiatu działdowskiego, zwiększono środki o   kwotę 4.000zł .  

7)   Rozdział 80195 Pozostała działalność Zmiana źródeł finansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. „Świetlica edukacyjno-terapeutyczna”: zmniejszenie § 2009-2.168zł , zwiększenie § 2007 – kwota 1.260zł  

8)   Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Zwiększenie planu dotacji celowej – pochodzących z   rezerwy celowej – z   przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z   ustawy z   dnia 09.06.2011 roku o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej – 18.275zł  

9)   Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności Zwiększenie dotacji celowej z   rezerwy celowej - na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o   niepełnosprawności – 5.600zł  

10)   Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wprowadzono dochody ponadplanowe (§0970)– 1.353zł  

Wprowadza się zmiany w   planie wydatków:  

1)   Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Obwód Dróg w   Żurominie Przesunięcie środków finansowych z   § 4010 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W Brudnice-Sinogóra-Kipichy - budowa chodnika w   m. Rzężawy – 6.000zł Starostwo Powiatowe w   Żurominie Zabezpieczenie środków na konserwację rowów melioracyjnych (§ 4300) – 2.600zł Zmniejszenie wartości zadań inwestycyjnych: - pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice -Syberia w   m. Dąbrowice – 156.534zł - pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka i   Nr 4609W Osówka-Lubowidz w   m. Osówka – o   kwotę 165.000zł Zwiększenie zadania inwestycyjnego o   kwotę 24.580zł - Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki-Mleczówka-Suchy Grunt, Nr 4615W Pątki –Dziwy-Sinogóra i   Nr 4613 od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy  

2)   Rozdział 71015 Nadzór budowlany Wprowadzono środki z   dotacji celowej – 3.103zł. Zmniejszenie planu finansowego (środki własne) - 3.750zł. Pozostałe zmiany na wniosek jednostki  

3)   Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Zwiększenie planu finansowego o   kwotę 15.000zł z   przeznaczeniem na zakup komputerów oraz drzwi.  

4)   Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zwiększenie planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w   Żurominie w   związku z   otrzymaną dotacją celową ze środków finansowych Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - kwota 27.000 zł  

5)   Dział 801 Oświata i   wychowanie Wprowadzono środki do szkół i   placówek oświatowych na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane, kwota 192.094zł, w   tym: - Zespół Szkół Specjalnych w   Żurominie – 15.314zł - Liceum Ogólnokształcące w   Żurominie –35.178zł - Liceum Ogólnokształcące w   Bieżuniu – 3.886zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Zielonej – 36.015zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Żurominie – 74.156zł - Centrum Kształcenia Zawodowego i   Ustawicznego w   Żurominie – 27.545zł Wprowadzono również dodatkowe środki do Liceum Ogólnokształcącego w   Bieżuniu z   przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu łazienek 20.000zł Przesunięto środki do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dokształcenie i   doskonalenie nauczycieli – 1.120zł Dokonano zmian w   rozdziale 80195 - zmiana źródeł finansowania projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn. „Świetlica edukacyjno-terapeutyczna”: zmniejszenie udziału własnego 2.168zł , zwiększenie środków unijnych – kwota 1.260zł W   związku z   podpisaną umową z   Powiatem Działdowskim w   sprawie realizacji obowiązku nauki w   Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z   upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z   powiatu działdowskiego, zwiększono plan wydatków w   rozdziale 80134 o   kwotę 4.000zł. Pozostałe zmiany na wniosek jednostek oświatowych.  

6)   Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Zwiększenie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w   Bądzynie z   przeznaczeniem na wynagrodzenia i   składki od nich naliczone – kwota 15.530zł.  

7)   Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wprowadzono dodatkowe środki finansowe w   kwocie 1.353zł z   przeznaczenie na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w   Żurominie  

8)   Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o   niepełnosprawności Wprowadzono środki z   dotacji celowej – 5.600zł. Zmniejszono plan finansowy - środki własne- 5.600zł  

9)   Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w   tym poradnie specjalistyczne Starostwo Powiatowe w   Żurominie Zwiększenie środków o   kwotę 1.100zł z   przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Ciechanowskiego - Porozumienie w   sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w   przedmiocie orzekania o   potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i   słabo widzących, niesłyszących i   słabo słyszących oraz dzieci z   autyzmem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w   Żurominie Wprowadzono dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane - kwota 5.258zł oraz na zakup materiałów 5.000zł  

10)   Rozdział 85410 Internaty i   bursy szkolne Wprowadzono środki do szkół na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane, w   tym: - Liceum Ogólnokształcące w   Bieżuniu – 1.812zł - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Żurominie – 23.810zł  

11)   Rozdział 85406 Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli Wprowadzono środki do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dokształcenie i   doskonalenie nauczycieli – 1.120zł  

12)   Rozdział 92601 - Obiekty sportowe Zwiększenie planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego w   Żurominie o   kwotę 96.718zł z   przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hali sportowej, w   tym na: - wynagrodzenia i   składki od nich naliczane – 718zł - zakup materiałów i   wyposażenia (komputer, żaluzje, lustra, środki czystości) – 41.000zł - zakup energii – 46.000zł - zakup usług pozostałych (malowanie linii bocznych boiska, wymian glikolu) – 9.000zł  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jerzy   Rzymowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »