| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 715/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zniesienia ochrony z części pomnika przyrody na terenie parku miejskiego w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 370 cm, stanowiącego część obiektu poddanego ochronie obejmującego grupę czterech drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni: 451 cm, 370 cm, 534 cm, 406 cm, rosnących na terenie parku miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ustanowionych pomnikiem przyrody na mocy rozporządzenia Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635), wobec czego lp. 21 w załączniku do ww. rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

Lp


Położenie
Obiekt poddany ochronie


Nazwa obiektu


Obwód (cm)


Wys. (m)


Rodzaj skały/ minerału


Inne


Powiat


Gmina/ dzielnica


Miejscowość


Bliższa lokalizacja

Nazwa gatunkowa polska

Nazwa gatunkowa łacińska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

grodziski

Grodzisk
Mazowiecki

Grodzisk
Mazowiecki

teren parku miejskiego

grupa drzew

dąb szypułkowy (3 szt.)

Quercus robur

451, 534, 406

14, 27, 23

2. Lokalizację obiektu pozostającego pod ochroną oraz znoszonej formy ochrony przyrody określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa, o którym mowa w ust. 1, następuje z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 715/2014
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 marca 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem Nr 20 z dnia 31.07.2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3635) objął ochroną grupę (4 szt.) drzew, gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni: 357 cm, 365 cm, 471 cm, 290 cm i odpowiednio wysokości: 19 m, 24 m, 21 m, 18 m, (aktualne obwody: 451 cm, 370 cm, 534 cm, 406 cm i odpowiednio wysokości 14 m, 16 m, 27 m, 23 m) rosnących na terenie parku miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia pod pozycją nr 21.

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) drzewa uznane za pomniki przyrody podlegają ochronie prawnej. Z przepisów art. 44 ust. 3, 3a i 4 ww. ustawy wynika, że zniesienie formy ochrony przyrody następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono daną formę ochrony bądź w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienia formy ochrony dokonuje w drodze uchwały Rada Miejska. Projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Przygotowane na zlecenie Gminy Grodzisk Mazowiecki opracowanie pt. „Plan czynnej ochrony pięciu drzew – pomników przyrody (cypryśnik błotny i cztery dęby szypułkowe) rosnących w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim” potwierdza, że drzewo rośnie w bardzo wrażliwym miejscu, pochyla się na półokrągły placyk z ławkami. Pień jest całkowicie rozłożony przez hubę siarkową ( Laetiporus sulphureus). W kilku podłużnych dziuplach w odziomku widoczna kostkowa, brunatna zgnilizna. Wytrzymałość pnia jest bardzo niska. Kilka pasów życiowych zapewnia egzystencje trzech pozostałych gałęzi. Pod pasami życiowymi jest kilka minimalnych pasów pozostałej zdrowej ścianki drewna. Są one szybko likwidowane przez agresywną zgniliznę. Dąb stoi tylko dlatego, że pasy drewna rozmieszczone są dość regularnie na całym obwodzie. Konary obłamały się. W miejscach po obłamanych konarach widoczna również zgnilizna brunatna. Korona składa się z czterech średnich gałęzi. W zaleceniach podano, iż przedmiotowy dąb szypułkowy jest drzewem bardzo niebezpiecznym i konieczne jest jego natychmiastowe usunięcie.

Mając na uwadze powyższe zniesienie formy ochrony z drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 365 cm (aktualny obwód wynosi 370 cm) następuje ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »