| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/395/2014 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/266/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])),  po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXV/266/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek” wprowadza się następujące zmiany :

1) W § 7 uchyla się pkt. 5

2) W § 8 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:

Odpady powstające w wyniku wykonywania drobnych remontów lub rozbiórek obiektów budowlanych, właściciel nieruchomości może własnym transportem dostarczyć do PSZOK w godzinach jego otwarcia, w ilości do  2,0 m3 w roku.;

3) W § 8 pkt. 1c na końcu po przecinku dodaje się : „a w miesiącach październik i listopad zebrane z terenu nieruchomości liście zostaną odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach „Akcji wystawka” poprzez wystawienie ich przed nieruchomość na chodnik lub pobocze – odbiór sprzed posesji, po telefonicznym zgłoszeniu”

4) W § 8 pkt. 2b zmienia się zapis z „raz na dwa tygodnie”, na „raz w tygodniu”.

5) W § 8 pkt. 2c na końcu po przecinku dodaje się: „a w miesiącach październik i listopad zebrane z terenu nieruchomości liście zostaną odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach „Akcji wystawka” poprzez wystawienie ich przed nieruchomość na chodnik lub pobocze – odbiór sprzed posesji, po telefonicznym zgłoszeniu”.

6) W § 8 pkt. 2e zmienia się zapis z „raz na rok”, na „po zgłoszeniu faxem lub emailem przez zarząd lub zarządcę wspólnoty mieszkaniowej albo przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., za wyjątkiem § 1 pkt 1 uchwały, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA


HALINA WYSOCKA


Uzasadnienie do Uchwały Nr LVI/395/2014
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 27 marca 2014 r.

Biorąc pod uwagę przepisy określone w ustawie o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238), w których dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania (art. 31 ust. 7), oraz fakt, że istnieje możliwość przekazania przez mieszkańców odpadów zielonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykreślenie pkt. 5 w § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek jest zasadne.

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia do końca 2014 roku nowego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sulejówek, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wnosi o zmianę zapisów Uchwały Nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012 r. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości wielorodzinnych oraz w związku z zakazem palenia liści na terenie miasta zapewnieniem mieszkańcom odbioru odpadów ulegających biodegradacji (liście, trawa)


[1]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318

[2]) Dz. U. z 2013r, poz.1593

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »