| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1395/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz w związku z wykonaniem Uchwały Nr 926/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.04.2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 1194/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2013 r., Rada Miejska w Piasecznie stwierdza, że niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno i uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.06.2010 r. Nr 177, poz. 4580), wprowadza się zmiany:

1. Tytuł § 26 otrzymuje brzmienie:

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/PS, 2U/PS, 3U/PS, 4U/PS".

2. W § 26 ust. 2 pkt 1 lit. b, c, d otrzymują brzmienie:

wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych symbolami 1U/PS, 2U/PS, 3U/PS: 20%, dla terenu - 4U/PS: 10%,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy wraz z utwardzonymi dojściami i dojazdami dla terenów oznaczonych symbolami 1U/PS, 2U/PS, 3U/PS: 80%, dla terenu - 4U/PS: 90%,

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5,".

3. W § 26 ust. 2 pkt 1 po lit. d dopisuje się lit e w brzmieniu:

minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,2;".

4. W § 26 ust. 2 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

maksymalna wysokość zabudowy: 12,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu (bez komina, anten itp. elementów), z wyłączeniem terenu 4U/PS, dla którego plan ustala maksymalną wysokość: 14,0 m,".

5. W § 26 ust. 2 pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

parkowanie w granicach własnej działki według wskaźników podanych w § 12 ust. 1 pkt 7 uchwały, z wyłączeniem terenu 4U/PS, dla którego plan ustala wskaźniki parkingowe 35 m.p. /100 osób zatrudnionych.".

6. Tytuł § 27 otrzymuje brzmienie:

Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PS, 2PS, 3PS".

7. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1440/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.06.2010 r. Nr 177, poz. 4580) w granicach obszaru ograniczonego od północy północną granicą działki ozn. nr ew. 13/6 z obrębu 43, linią stanowiącą przedłużenie w kierunku wschodnim północnej granicy działki ozn. nr ew. 15/2, wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Mazurskiej, południową granicą działki ozn. nr ew. 19 z obrębu 43 oraz linią stanowiącą jej przedłużenie w kierunku wschodnim oraz wschodnią linią rozgraniczającą ul. Armii Krajowej i jej skrzyżowania z ulicą Żeromskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.06.2010 r. Nr 177, poz. 4580) pozostają bez zmian.

§ 3.

Integralnymi częściami uchwały są:

1. tekst uchwały - zwany tekstem planu;

2. część graficzna, na którą składa się rysunek zmiany planu, wykonany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1395/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1395/XLVI/2014
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

§ 1.

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. D.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) - zadania własne gminy .

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 obejmują:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających dróg publicznych, z uzbrojeniem podziemnym i zielenią;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi.

§ 2.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, odwodnieniowej, finansowanie oświetlenia ulic znajdujących się na terenie objętym niniejszą uchwałą oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

§ 3.

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w§ 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w§ 2może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2013 , poz. 1232 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone w§ 2realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. 2012 , poz.1059 ze zm.).

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w§ 2jest przedmiotem umów zainteresowanych stron.

§ 4.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.). Wydatki majątkowe gminy , wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy uchwala się w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Piasecznie.

§ 5.

1. Zadania, o których mowa w§ 2finansowane będą w całości lub w części z budżetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze źródeł zewnętrznych.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w całości lub w części z budżetu gminy oraz na podstawie porozumień z innymi podmiotami lub ze źródeł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnej ( art. 21 ustawy ) lub przez budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne .


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 pkt 1 i 2 i art. 27 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 926/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i południowego wschodu granicą administracyjną miasta zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1440/XLIV/2010 z dnia 16.06.2010 r., która została zmieniona Uchwałą Nr 1194/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2013 r.

W procedurze sporządzania projektu zmiany planu na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-I.410.353.2013.ARM z dnia 16.07.2013 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie znak: ZNS/711/71/z/13 z dnia 5.08.2013 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu ogłoszono w prasie lokalnej "Gazeta Piaseczyńska" Nr 7 (193) z dnia 4 września 2013 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piasecznohttp://www.piaseczno.eu ., a także poprzez obwieszczenia.

Stosownie do art. 17 pkt 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej "Kurier Południowy" nr 21 (487) z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piasecznohttp://www.piaseczno.eu , a także poprzez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu i możliwości składania wniosków do planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia. W odpowiedzi wpłynęły 2 wnioski.

Informację o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 926/XXXIII/2013 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 17.04.2013 r. poprzez podjęcie Uchwały Nr 1194/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2013 r. ogłoszono w prasie lokalnej "Kurier Południowy" nr 45 (511)W1 z dnia 13 grudnia 2013 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piasecznohttp://www.piaseczno.eu , a także poprzez obwieszczenia.

Stosownie do art. 17 pkt 9 i 11 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszono w prasie lokalnej "Gazeta Piaseczyńska" nr 2 (198) z dnia 12 lutego2014 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piasecznohttp://www.piaseczno.eu , a także poprzez obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w terminie od 24.02.2014 r. do 24.03.2014 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do 11.04.2014 r. W odpowiedzi nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu.

Po przeprowadzeniu pełnej procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy proponuje się podjęcie powyższej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kawałko

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »