| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/407/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240;
z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Rada Miejska Góry Kalwarii uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/377/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się zmiany wskazane poniżej.

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 77.405.366,- zł, w tym:

1) dochody bieżące: 72.064.987,- zł;

2) dochody majątkowe: 5.340.379,- zł..

Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 82.905.366,- zł..

3. W § 2 ust. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie:

2. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę 71.344.909,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 56.616.817,- zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 34.536.982,-zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 22.079.835,- zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 4.447.817,-zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 8.072.350,- zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 485.925,- zł..

4. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. . Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.560.457,- zł. – jak w zestawieniu nr 4..

Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok” zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone
w zestawieniu Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie Nr 11 „Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2013 roku” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie określone w zestawieniu Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1, który obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1a, który obejmuje dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/407/2013
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »