| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 031.95.2014 Powiatu Wołomińskiego

z dnia 22 października 2014r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie i w Tłuszczu

zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, reprezentowanym przez:

1) Piotra Uścińskiego – Starostę Wołomińskiego

2) Konrada Rytla – Wicestarostę Wołomińskiego

- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Tomasiewicz zwanymi dalej "Powierzającym"

- a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez:

1) Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego

2) Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego

- przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Teresy Bąk zwanymi dalej "Przyjmującym"

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), uchwała Nr XXIX/210/2006 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wołomińskim dotyczącego przejęcia zadań z zakresu oświaty oraz Uchwała Nr XXXV-286/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty strony ustalają, co następuje:

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.

§ 2. 1. Przyjmujący przyjął na zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych: • na kurs I I I stopnia w zawodzie blacharz samochodowy 3 uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2. Zajęcia w ilości 140 godzin dydaktycznych odbyły się w terminie 03.0 9 - 26.0 9.2014 r. • na kurs I I I stopnia w zawodzie lakiernik 1 uczni a z Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 oraz 2 uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85. Zajęcia w ilości 140 godzin dydaktycznych odbywają się w terminie 27. 10 - 21. 11.2014 r.

2. W imieniu Przyjmującego zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1, realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim dla którego organem prowadzącym jest Przyjmujący.

§ 3. 1. Powierzający przekaże dotację celową za realizację zadań o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 400zł × 6 uczniów tj.: 24 00,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

2. Powierzający przekaże kwotę dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 na konto Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Bank Śląski O/Mińsk Mazowiecki Nr 29 1050 1894 1000 0022 7306 1149 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej noty księgowej.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 Przyjmującemu przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.

§ 4. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Powierzający.

§ 6. Porozumienie zostaje sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

POWIERZAJĄCYStarosta Wołomiński


Piotr Uściński


Wicestarosta Wołomiński


Konrad Rytel

PRZYJMUJĄCYStarosta Miński


Antoni Jan Tarczyński


Wicestarosta Miński


Krzysztof Płochocki


Skarbnik Powiatu


Jadwiga Tomasiewicz


Skarbnik Powiatu


Teresa Bąk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »