| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVI/85/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r., Nr 151, poz. 4538 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale I - Postanowienia ogólne:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm.),

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.,poz. 114),

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.),

4) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

5) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ,

6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),

7) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.),

8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz.1027 ze zm.),

9) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 121),

10) Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1206 ze zm.),

11) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

12) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 832),

13) Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863),

14) Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2009-2015,

15) Uchwał Rady Gminy Krzynowłoga Mała,

16) Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,

17) Zarządzeń Wójta Gminy Krzynowłoga Mała,

18) Porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innym podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.".

2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Siedziba Ośrodka mieści się w Krzynowłodze Malej przy ulicy Kościelnej 3".

3. w rozdziale III - Organizacja i zarządzanie:

- § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:


"Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 06-316 Krzynowłoga Mała ul. Kościelna 3 tel. 029 751 28 82 woj. mazowieckie, NIP 7611404351"
".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Stryjewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »