| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 13 lipca 2015r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z dnia 2013.05.23) art. 18 ust. 3 w związku z art. 9, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z dnia 2012.04.16) oraz art. 13 ust. 1 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 z dnia 2012.06.11) Rada Miejska w Drobinie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Miasta i Gminy Drobin w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur samorządowych instytucji kultury o nazwie: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Zamierza się dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury o których mowa w §1 w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Drobinie.

§ 2. Połączenie, o którym mowa w §1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie.

§ 3. Uchwalę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,

2) Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Drobin po uzyskaniu opinii o których mowa w §3, do wystąpienia do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w §1 Ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z dnia 2012.04.16) organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 z dnia 2012.06.11) organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Drobinie o zamiarze połączenia instytucji kultury. Zamiar utworzenia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Drobinie na bazie Miejskiego Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie związane jest z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru nad działalnością instytucji kultury. Dzięki temu zwiększy się możliwość zaangażowania środków finansowych w bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą. Należy zauważyć, że utrzymywanie rozdziału obu instytucji, szczególnie na terenach wiejskich, nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają oraz oparte są na współpracy z tymi samymi podmiotami, tj. szkołami i innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji, zapewni zatem koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materialnej. Po połączeniu, pracodawcą będzie jedna instytucja kultury, co umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego. Dodatkowo, połączenie instytucji usprawni zarządzanie działalnością kulturalną w gminie, która będzie koordynowana przez jeden podmiot. Pozwoli to na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz racjonalizowanie wydatków, poprzez możliwość zaplanowania pracy bez podziału na dwie instytucje.

Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu zadań i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań biblioteki określonych ustawą o bibliotekach oraz zostaną zachowane dotychczasowe wymagania organizacyjne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Drobinie przejmie całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Stworzenie na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji, pozwoli wypracować wspólną politykę rozwoju kultury oraz zapewni lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Mając na uwadze cel połączenia instytucji kultury, wymagania organizacyjne stawiane bibliotekom publicznym w art. 19 ustawy o bibliotekach, skutki połączenia (organizacyjne, prawne, finansowe) oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury w celu spełnienia uwarunkowań ustawowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »