| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/80/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej

z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991,z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654,Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206 ) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych,

2) innych form wychowania przedszkolnego,

3) szkół, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych.

Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska , pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

2. Osoba prowadząca publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Puszcza Mariańska , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego, w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

3. Szkoły publiczne prowadzone przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska , pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Puszcza Mariańska .

4. Przedszkola niepubliczne, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska , pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego , jest równa kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska

5. Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków określonych w ust. 4, otrzymują dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska .na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Puszcza Mariańska wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

6. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające warunki określone w art. 90 ust. 1c, ust. 1d i 1e ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska , pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

7. Osoba prowadząca niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, niespełniające warunków określonych w ust. 6, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że dotacja na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej, subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Puszcza Mariańska .

9. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy Puszcza Mariańska w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Puszcza Mariańska. Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się pod warunkiem złożenia w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, na podstawie wniosku zawierającego planowaną liczbę uczniów, złożonego przez osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, inne niż Gmina Puszcza Mariańska , o których mowa w § 1.

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1 składany jest do Wójta Gminy Puszcza Mariańska według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie składają osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, wymienione w §2 ust. 4 i ust. 6 niniejszej uchwały - w roku, w którym dotacja została im przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust 1, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca do organu dotującego informację o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1 zobowiązana jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczania dotacji.

Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska pisemne rozliczenie dotacji za rok, w którym udzielono dotacji, w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. Osoba prowadząca przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o których mowa w § 1, w przypadku zaprzestania działalności, jest obowiązana przekazywać Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska pisemne rozliczenie dotacji za okres do dnia zaprzestania działalności w terminie do 10 dnia po zaprzestaniu działalności.

3. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń oraz korekt tych rozliczeń.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

§ 6. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu i prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną.

2. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

§ 7. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Puszcza Mariańska na podstawie imiennego upoważnienia.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki.

4. Na czas trwania kontroli organ prowadzący dotowany podmiot zobowiązany jest do udostępnienia kontrolującym wszelkich dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli w miejscu, o których mowa w ust. 4.

5. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień w zakresie wykorzystania dotacji.

§ 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

§ 9. 1. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

2. Kontrola zostaje zakończona w dniu podpisania protokołu kontroli.

3. Jeden egzemplarz protokołu kontroli doręcza się kontrolowanemu.

4. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

Postanowienia końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puszcza Mariańska

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 2343)

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Cebula


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/80/2015
Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »