| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Łomianki wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

2. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łomianki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

3. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej w kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 3 przysługuje dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie Gminy Łomianki wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

5. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu Gminy Łomianki, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

6. Organom prowadzącym publiczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Łomianki, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

7. Publicznym szkołom prowadzonym przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Łomianki pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania, o której mowa w art. 22ae ust 3 ustawy na ucznia, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łomianki.

8. Publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Łomianki.

9. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły podstawowe, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Łomianki.

Tryb udzielania dotacji

§ 3. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji do Burmistrza Łomianek nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa do Burmistrza Łomianek informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia, organ prowadzący szkołę, o której mowa w § 2 ust. 4 składa do Burmistrza Łomianek, oprócz informacji, o której mowa w ust. 1, informację o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wg stanu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym następuje przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 składa się odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.

Tryb rozliczania dotacji

§ 5. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Urzędu Miejskiego w Łomiankach w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku przekazania dotacji.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Łomianki jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie roku, za który udzielana jest dotacja, rozliczenie dotacji przekazanej w danym roku, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, podlega przekazaniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.

Tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

§ 6. 1. Gmina Łomianki przeprowadza kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji okresowo lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują o konieczności podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego podmiot.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Łomianek pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

3. Kontrola dotacji obejmuje:

1) zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2;

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole sporządzonym w dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego podmiotu. Protokół
z kontroli zawiera termin kontroli, miejsce kontroli, imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę, zarządzającego kontrolę, podstawy prawne, opis obszaru podlegającego kontroli, wyniki kontroli.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LXVI/387/2014 z dnia 9 października 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/150/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/150/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/150/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/150/2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »