| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.159.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 90 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn.zm.);

2) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów lub wychowanków niepublicznej placówki.

§ 2. Dotacja z budżetu Miasta Pruszkowa przysługuje osobom fizycznym i prawnym prowadzącym niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja, które zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną placówkę wymienioną w §2 złożony do Prezydenta Miasta Pruszkowa nie później, niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,

2) nazwę i adres organu prowadzącego,

3) typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,

4) planowaną liczbę uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz wrzesień - grudzień, w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę składa do Urzędu Miejskiego w Pruszkowie
miesięczną informację o aktualnej liczbie uczniów w terminie do 5 dnia każdego
miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego do miesięcznej
informacji, o której mowa w ust. 4 dołączają listę wychowanków uczęszczających do placówki na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, z podziałem na dzieci zamieszkałe
i niezamieszkałe na terenie miasta Pruszkowa.

6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji
prowadzonej przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, do dnia
aktualizacji tego wpisu.

§ 4. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów przysługuje na każdego
ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pruszków.

§ 5. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pruszków, pod warunkiem że osoba prowadząca daną placówkę poda planowana liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 6. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, o których mowa w Art. 90 ust. 2b ustawy, przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o plan dochodów budżetu gminy z opłat za wychowanie przedszkolne wnoszonych przez rodziców.

2. Dotacja dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w Art. 90 ust. 2d ustawy, przysługuje każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o plan dochodów budżetu gminy z opłat za wychowanie przedszkolne wnoszonych przez rodziców.

3. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pruszków.

§ 7. 1. Należna dotacja obliczana jest w każdym miesiącu na podstawie informacji o aktualnej
liczbie uczniów, o której mowa w § 2 ust. 4 i przekazywana jest na
wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień jest przekazywana do 15 grudnia.

2. W przypadku, gdy placówka korzysta z przerwy wakacyjnej dotacja ustalana jest na
podstawie liczby uczniów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym placówka była
nieczynna.

§ 8. 1. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego,
szkołę podstawową i gimnazjum sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

§ 9. Osoba prowadząca jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konta Urzędu Miasta Pruszkowa oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w załączniku nr 3, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 10. 1. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależne podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych.

2. Odsetki nalicza się od dnia:

1) przekazania z budżetu miasta Pruszkowa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

§ 11. 1. Organ dotujący kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadza osoba lub osoby upoważnione na podstawie imiennego upoważnienia przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zwane dalej kontrolującymi.

3. O zamiarze kontroli Prezydent Miasta Pruszkowa lub osoba przez niego upoważniona informuje organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w kontrolowanej niepublicznej placówce oświatowej w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tej placówce.

5. Podmioty kontrolowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) Udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają wszelką dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania,

2) Udzielają pisemnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących.

6. Kontrolujący mają prawo do:

1) Przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych sfinansowanych z dotacji;

2) Sporządzania kopii wszelkich dokumentów z dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania.

7. Kontrolujący w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe mogą przetwarzać dane uczniów kontrolowanej placówki, a także zatrudnionych w niej osób, jeżeli dotacja jest wykorzystana na cele wynagrodzeń osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn.zm.).

8. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.

9. Po zakończonych czynnościach kontrolnych kontrolujący sporządza protokół kontroli.

10. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o której mowa w ust. 12.

11. Kontrolowanej placówce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania lub podpisania protokołu kontroli.

12. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 11, kontrolujący jest zobowiązany dokonać analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

13. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenie. Zgłaszający zastrzeżenie podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

14. Kontrolowana placówka oświatowa może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie odmowy.

15. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

16. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

17. Po podpisaniu przez kontrolującego i przez organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową lub po upływie terminu do podpisania protokołu, kontrolujący niezwłocznie sporządza wnioski pokontrolne. Wniosków pokontrolnych nie sporządza się w przypadku braku stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych placówkach.

§ 12. 1. Dokumentacja finansowa dotycząca podmiotu dotowanego powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenia wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 13. Tracą moc: Uchwała Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19.12.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwała Nr IV.22.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/373/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19.12.2013r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Biskupski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.159.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.159.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja miesięczna


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.159.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »