| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego

z dnia 5 stycznia 2016r.

w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarte w dniu 5 stycznia 2016r. w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Pana Andrzeja Junga - Starostę 2) Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów reprezentowaną przez: Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą"

o następującej treści:
Strony celem realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej postanawiają:

§ 1.

1. Celem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy przy realizacji inwestycji ,,Budowa drogi gminnej- ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego- etap II"

2. Dla realizacji inwestycji opisanej w ust. 1 Gmina przygotuje wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Planowany, całkowity koszt realizacji operacji wynosi 1.433.040,00 zł

4. Operacja zostanie zrealizowana najpóźniej do 31.03.2017r.

5. Obecnie droga gminna posiada nr 170205W (dawniej DG 3426005)

6. Zakres rzeczowy inwestycji będącej przedmiotem Porozumienia:

- Roboty przygotowawcze- 1kpl.

- Roboty ziemne- 6509,25m3

- Elementy odwodnienia- 44,25m

- Elementy ulic- 1216,45 m

- Podbudowy- 9500,65m2

- Nawierzchnie- 8895,84m2

- oznakowanie i urządzenia bezp. ruch. - 1kpl.

- roboty dodatkowe i wykończeniowe - 1 kpl.

- budowa oświetlenia drogowego- 1kpl.

- nadzór inwestorski- 1 kpl.

§ 2.

Strony Porozumienia przyjmują na siebie następujące obowiązki:

1. Gmina:

1) złoży w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich,

2) przeprowadzi procedurę przetargową dla Projektu oraz zawrze umowę z wybranym wykonawcą,

3) będzie nadzorować realizację robót pod względem zgodności z zawartą umową, harmonogramem ich wykonania i odbioru oraz projektami budowlanymi i innymi dokumentacjami,

4) sporządzi wymaganą sprawozdawczość,

5) rozliczy inwestycję.

2. Powiat

1) zrealizuje lub rozpocznie realizację do 31.03.2017roku zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza, która to przebudowa obejmie swoim zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną na odcinku ok. 100m, w tym:

- przebudowę jezdni na dł. 100m,

- pobocza tłuczniowe na dł. 100m,

Planowany koszt inwestycji 100.000,00zł

2) przekaże Gminie do 31.03.2017r. dokumenty potwierdzające zakończenie lub rozpoczęcie inwestycji;

3) oświadcza, że droga powiatowa 1712W (dawniej DP 34502) łączy się z drogą gminną, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.

1. Strony zobowiązują się do stałej współpracy i współdziałania w toku realizacji Porozumienia.

2. Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia inwestycji Gminy

3. Powiat oświadcza, że nie ubiega się o przyznanie pomocy w ramach ocenianej operacji

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Rozwiązanie niniejszego Porozumienia może nastąpić jedynie w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron

6. Ewentualne spory, wynikłe na tle wykonywana Porozumienia, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Powiatu Kozienickiego.

§ 4.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2. Organem uprawnionym do ogłoszenia (publikacji) porozumienia jest Powiat

3. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Powiat Kozienicki


Starosta


Andrzej Jung


Wicestarosta


Krzysztof Stalmach


Skarbnik Powiatu


Jadwiga Kręcisz
Gmina Głowaczów


Wójt Gminy


Józef Grzegorz Małaśnicki


Skarbnik Gminy


Grażyna Rybarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »