| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/126/2016 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 9 marca 2016r.

w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków, form i zakresu pomocy udzielanej uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się "Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej oraz zasady przyznawania Nagród Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody będą określone w budżecie Gminy Rzekuń na dany rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Załącznik do Uchwały Nr XV/126/2016
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 9 marca 2016 r.

PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W DZIEDZINIE NAUKI, SPORTU, DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY WÓJTA GMINY RZEKUŃ DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY RZEKUŃ

Rozdział 1.
Warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży

§ 1. 1. "Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu, działalności artystycznej", zwany dalej "Programem" skierowany jest do szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół w Gminie Rzekuń.

2. Celem Programu jest:

1) promowanie osiągnięć uczniów uzyskujących nieprzeciętne wyniki w nauce lub legitymujących się wybitnymi osiągnięciami z zakresu wiedzy, sportu, działalności artystycznej;

2) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów;

3) wspieranie aktywności naukowej, sportowej i artystycznej szczególnie uzdolnionych uczniów;

4) prowadzenie działań na rzecz poprawy wyników w nauce osiąganych przez uczniów szkół z terenu Gminy Rzekuń;

5) zachęcanie, motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, przeglądach, festiwalach;

6) stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej;

7) promocja uczniów, szkół i Gminy Rzekuń poprzez osiąganie wysokich wyników przez uczniów i reprezentowanie Gminy w konkursach, olimpiadach,zawodach, przeglądach, festiwalach.

3. Program jest realizowany poprzez:

1) pracę z uczniem wybitnie uzdolnionym,

2) promowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży,

3) nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych.

Rozdział 2.
Formy i zakres pomocy uzdolnionym uczniom, tryb postępowania w tych sprawach

§ 2. 1. Wsparcie w pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym poprzez:

1) rozpoznanie szczególnych uzdolnień ucznia,

2) opracowanie indywidualnego programu pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym z uwzględnieniem doboru metod pracy dostosowanych do predyspozycji i preferencji ucznia,

3) realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

4) motywowanie, aktywizowanie oraz pomoc uczniowi w rozwoju uzdolnień,

5) udział ucznia w kołach zainteresowań,

6) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,

2. Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez:

1) eksponowanie osiągnięć uczniów w: gablotach, kronikach w siedzibie szkoły, do której uczeń uczęszcza,

2) zbieranie i zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronach internetowych szkół, stronie internetowej gminy, w gazetce gminnej,

3) nominowanie do stypendiów, nagród,

4) prezentowanie osiągnięć uczniów podczas spotkań z rodzicami, władzami lokalnymi, mieszkańcami.

3. Nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych Nagrodą Wójta Gminy Rzekuń.

Rozdział 3.
Przewidywane efekty podejmowanych działań

§ 3. 1. W wyniku podejmowanych działań przewiduje się uzyskanie następujących rezultatów:

1) identyfikacja mocnych stron i predyspozycji ucznia,

2) określenie indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia;

3) umiejętność zdobywania wiedzy, rozwijania posiadanego talentu przy wykorzystaniu dostępnych źródeł wiedzy, takich jak: nauczyciele, biblioteki, organizacje, Internet;

4) wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad;

5) wzrost liczby uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w kołach zainteresowań;

6) promocja szkoły w środowisku lokalnym;

7) zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację dzieci;

8) zwiększenie motywacji nauczycieli do indywidualizacji procesu nauczania oraz podnoszenia swoich kwalifikacji, celem sprostania nowym oczekiwaniom i potrzebom uczniów wybitnie uzdolnionych;

9) poszerzanie oferty edukacyjnej szkół;

10) poprawa wyników osiąganych przez szkoły w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych:

11) promocja gminy.

Rozdział 4.
Rodzaje Nagród Wójta Gminy Rzekuń za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród Wójta Gminy Rzekuń:

1) stypendium za bardzo dobre wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej;

2) nagrody indywidualne lub zespołowe za szczególne osiągnięcia w nauce, w sporcie, działalności artystycznej;

3) nagroda dla "Najlepszego Absolwenta" Szkoły Podstawowej/Gimnazjum.

Rozdział 5.
Zasady i tryb przyznawania Nagród Wójta Gminy Rzekuń

§ 5. 1. Stypendium, za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim przyznawane jest uczniom klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniom klas II i III gimnazjów, na okres roku szkolnego, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy).

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnienie następujących warunków:

1) uzyskanie średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych w poprzednim roku nauki, nie mniejszej niż 5,5 i wzorowej oceny zachowania;

2) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursów/olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub w innych konkursach/olimpiadach, zawodach, festiwalach, przeglądach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim;

3) zajęcie I, II lub III miejsca w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przedsięwzięciach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

§ 6. 1. Nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej przyznawane są:

1) indywidualnieuczniom klas IV-VI szkół podstawowych i uczniom kl. I-III gimnazjum, zamieszkałym na terenie Gminy Rzekuń, którzy spełniają jeden z następujących warunków:

a) są laureatami lub finalistami etapu wojewódzkiego konkursów/olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

b) uzyskali wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem laureata lub finalisty w innych konkursach/olimpiadach tematycznych, zawodach sportowych, festiwalach, przeglądach artystycznych lub innych formach współzawodnictwa w dziedzinie nauki, sportu, działalności artystycznej na szczeblu szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

2) zespołowi uczniów (np. chór, zespół teatralny, drużyna sportowa) reprezentujących szkołę podstawową lub gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń, za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne na szczeblu ponadlokalnym, potwierdzone wysoką lokatą, nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem.

§ 7. 1. Nagrody dla "Najlepszego Absolwenta przyznawane są:

1) absolwentom szkół podstawowych, zamieszkałym na terenie Gminy Rzekuń - wraz z tytułem "Najlepszy Absolwent" Szkoły Podstawowej, którzy spełnili, co najmniej 4 spośród następujących kryteriów:

a) otrzymali najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu szóstoklasisty w danej szkole;

b) uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, nie mniejszą niż 5,0;

c) otrzymali wzorową ocenę zachowania;

d) prowadzili działania na rzecz szkoły, środowiska;

e) osiągnęli sukcesy w konkursach, olimpiadach (przedmiotowych, tematycznych, artystycznych), zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatu.

2) absolwentom gimnazjum, zamieszkałym na terenie Gminy Rzekuń - wraz z tytułem "Najlepszy Absolwent" Gimnazjum, którzy spełnili, co najmniej 4 spośród następujących kryteriów:

a) otrzymali najwyższą łączną liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego w danej szkole;

b) uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych,nie mniejszą niż 5,0;

c) otrzymali wzorową ocenę zachowania;

d) prowadzili działania na rzecz szkoły, środowiska;

e) osiągnęli sukcesy w konkursach, olimpiadach (przedmiotowych, tematycznych, artystycznych), zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatu.

2. Rada pedagogiczna każdej każdej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń, typuje jednego kandydata na najlepszego ucznia szkoły oraz "Najlepszego Absolwenta" Szkoły Podstawowej, "Najlepszego Absolwenta" Gimnazjum.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Rzekuń za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej w wybranej formie, o których mowa w §5, § 6 i §7, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, składa dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie nagród składa się na formularzu, którego wzór określi w drodze zarządzenia wójt.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Rzekuń składa się w sekretariacie lub przesyła na adres Urzędu Gminy w Rzekuniu, przy czym:

1) wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 30 czerwca każdego roku,

2) wnioski o nagrodę indywidualną dla ucznia lub dla zespołu można składać przez cały rok,

3) wnioski o przyznanie nagród "Najlepszy Absolwent" Szkoły Podstawowej, "Najlepszy Absolwent" Gimnazjum należy złożyć, na co najmniej 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych (zajęć szkolnych) każdego roku szkolnego.

2. Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół, oraz w sekretariacie i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

3. Wnioski o przyznanie stypendiów zostaną rozpatrzone w terminie do 15 września każdego roku.

4. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych i nagrody zespołowe zostaną rozpatrzone raz na kwartał.

5. Wnioski o przyznanie nagród "Najlepszy Absolwent" szkoły podstawowej/gimnazjum zostaną rozpatrzone przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych każdego roku szkolnego.

§ 10. 1. Wnioski są rozpatrywane przez 3 osobową komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Rzekuń.

2. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół i przedstawia Wójtowi kandydatów do nagrody.

3. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Wójt Gminy Rzekuń.

4. Od wyżej wymienionej decyzji Wójta Gminy Rzekuń nie przysługuje odwołanie.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawia się bez rozpoznania jeżeli:

1) został złożony po terminie;

2) został złożony na innym wzorze formularza, niż określony w zarządzeniu wójta lub nie zawiera wszystkich wymaganych informacji;

3) w przypadku uczniów niepełnoletnich, nie została wyrażona zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych uczniów;

4) istnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania nagrody, tj. kandydat nie spełnia warunków określonych w niniejszym programie.

§ 12. 1. Nagrody Wójta Gminy Rzekuń finansowane są z dochodów własnych Gminy Rzekuń, ze środków wydzielonych corocznie w budżecie gminy.

2. Nagroda przyznawana w ramach programu udzielana jest w formie rzeczowej, a w uzasadnionych przypadkach, np. z uwagi na zasadność dofinansowania wyjazdu na konkurs, festiwal, przegląd, szkolenie, zawody, wycieczkę, zakupu pomocy naukowych lub komputera, itp. oraz w przypadku stypendium jest udzielana w formie pieniężnej.

3. Wartość nagrody określa Wójt Gminy Rzekuń stosownie do środków wyodrębnionych corocznie na ten cel w budżecie gminy: w przypadku stypendium jednorazowo za okres od września do czerwca (10 miesięcy) w kwocie do 3000 zł brutto (wysokość kwoty uzależniona będzie każdorazowo od liczby przyznanych stypendiów w danym roku), od 500 do 1500 zł brutto w przypadku nagrody indywidualnej, i do 200 zł brutto na jedną osobę w przypadku nagrody dla zespołu.

4. Nagrodzeni otrzymują nagrodę wraz z dyplomem.

5. Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymują Listy Gratulacyjne.

6. Każda spośród nagrodzonych osób może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

7. Nagrody Wójta Gminy Rzekuń dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, działalności artystycznej wręczane są podczas sesji Rady Gminy lub podczas uroczystości szkolnych/środowiskowych.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »