| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/180/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i art. 4 ust. 1, ust 2 i ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew o następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych:

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub inne urządzenia do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) gmina przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub inne urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku przejęcia ww. obowiązku na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 );

3) selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

a) papier, tektura (makulatura, karton),

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

l) zużyte opony,

m) zmieszane odpady opakowaniowe (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny)

n) popiół.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, błota, lodu, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy z wyłączeniem chodników, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że:

1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Nie należy odprowadzać powstających ścieków w wyniku mycia pojazdów samochodowych poza myjniami do zbiorników wodnych oraz kanalizacji deszczowej.

3. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 5. Pozbywanie się odpadów komunalnych musi być prowadzone w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych powinno być prowadzone z zachowaniem warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

2) odpady zbierane selektywnie mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

3) przeterminowane leki można gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych, ustawionych na terenie miasta przez przedsiębiorcę odbierającego tego rodzaju odpady,

4) w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości segregowania odpadów komunalnych powinny być one gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach, workach, przeznaczonych do tego celu, a przypadku odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych mogą być one kompostowane w przydomowym kompostowniku. Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w specjalistyczne pojemniki lub inne urządzenia na odpady komunalne o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości.

2. Gmina przejmie obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub inne urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku przejęcia ww. obowiązku na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ).

§ 9. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć pojemność od 120 l do 7000 l.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe wielkości wytwarzanych odpadów:

1) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów; przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) w odniesieniu do szkół, przedszkoli i żłobków na każdego ucznia, studenta, wychowanka i pracownika musi przypadać co najmniej 2 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy taki budynek co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 l, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności: 120 l; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

6) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na każdych 10 pracowników musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

7) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 30 l, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności: 120 l;

8) w odniesieniu do ogródków działkowych na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku musi przypadać 30 l, a poza tym okresem 5 l (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek);

9) w odniesieniu do lokali handlowych branży spożywczej i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 20 l;

10) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie co najmniej jednego pojemnika o pojemności od 1100 l do 7000 l, przy czym w okresie od 15 października do 15 listopada ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.

3. Pojemniki i inne urządzenia przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - 120 l,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - 120 l,

3) dla pozostałych nieruchomości - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.

4. Pojemniki lub inne urządzenia, o których mowa w ust. 2 i w ust. 3, powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.

§ 10. Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, w miejscu dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

§ 11. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 20 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w § 11 ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji gminnej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

§ 12. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

2) odpady ulegające biodegradacji, mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

3) odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu, w okresie od kwietnia do listopada co najmniej jeden raz na cztery tygodnie lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

4) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej
raz na cztery tygodnie lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

5) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach - w godzinach ich pracy;

6) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów małogabarytowych - w godzinach ich pracy lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

8) chemikalia, akumulatory oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

11) popiół - odbierany jest przez podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie.

§ 14. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na trzy miesiące;

2) odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie;

2. Właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady zgodnie z § 9 ust. 2 pkt.7.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, nie rzadziej niż jeden raz w okresie pół roku.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania,

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 17. Odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Miasto Sochaczew mają być przekazywane przez podmiot uprawniony zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.

2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:

a) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt,

b) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

3. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust.3.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, budownictwo jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.),

2) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;

3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 - 3 dopuszczalne są tylko wtedy,gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem.

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są dodatkowo:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem, gnojowicą i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Miasto Sochaczew.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzec - maj, w drugim terminie w miesiącach październik - grudzień oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 22. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sylwester Kaczmarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »