| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/129/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim

z dnia 29 lipca 2016r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.) Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski.

§ 3. Traci moc : Uchwała Nr XXVIII/123/2005 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sokołów Podlaski (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 16 maja 2005 r. Nr 110, poz. 3155).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/129/2016
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 lipca 2016 r.

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 1. 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i jego formy, tryb
i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie
i innych okoliczności o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, bez względu na formę w jakiej jest udzielone, wynosi miesięcznie:

1) od 150 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego - przy dochodzie do 50 zł na osobę w rodzinie,

2) od 100 % do 150 % włącznie kwoty zasiłku rodzinnego - przy dochodzie powyżej 50 zł do 100 zł na osobę w rodzinie,

3) od 90 % do 100 % włącznie kwoty zasiłku rodzinnego - przy dochodzie powyżej
100 zł do 200 zł na osobę w rodzinie,

4) od 80 % do 90 % włącznie kwoty zasiłku rodzinnego - przy dochodzie powyżej 200 zł na osobę w rodzinie.

§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1) rzeczowej poprzez zakup:

- podręczników i pomocy naukowych (lektury szkolne, słowniki, atlasy, leksykony, encyklopedie i inne książki pomocnicze niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego);

- artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papiery kolorowe, notatniki, farby, itp.);

- tornistra, plecaka szkolnego lub torby szkolnej;

- stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę.

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

- udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym: wyrównawczych, korepetycji, nauki języków obcych realizowanych poza szkołą lub wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania;

- związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów;

3) świadczenia pieniężnego.

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim, a także w innych formach przewidzianych w art. 63 § 1 k.p.a.

2. Stypendium szkolne może być wypłacane semestralnie.

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 2 może być przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów.

4. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 1 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.

5. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej lub refundacji poniesionych kosztów wypłacane jest w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim lub przelewem na rachunek bankowy rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia bądź pełnoletniemu uczniowi.

6. Stypendia szkolne przyznawane w formie pomocy rzeczowej realizowane będą poprzez wydawanie rzeczy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego, ale po uprzednim szczegółowym zbadaniu przesłanek i okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.

4. Wysokość zasiłku w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie, biorąc pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny.

5. Realizacja zasiłku szkolnego odbywa się w sposób określony w § 4 regulaminu, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »