reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/337/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl

z dnia 27 lipca 2010r.

w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzów Śląski w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613 ) Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r. )

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom działającym w sektorach wymienionych w art. 1 ust. 1 od lit. a do lit. h w/w rozporządzenia.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) nowo wybudowane budynki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,

2) w przypadku rozbudowy istniejącego budynku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą zwolnienie dotyczy wyłącznie powierzchni rozbudowanej części budynku,

3) budynki wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia prowadzenia w nich działalności przez podatnika pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, bądź rozbudową przedsiębiorstwa.

2. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają budynki, których budowa została zakończona po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Zwolnienia , o których mowa w § 1 uchwały, przysługują również w stosunku do inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Gorzów Śląski w 2010 r. , po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku i dokumentów, o których mowa w § 5 .

4. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części zajętych na działalność handlową.

5. Kwota zwolnienia przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości nie może przekroczyć 50 % kwoty należnego podatku od nieruchomości obliczonego w skali roku.

6. Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata, liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w § 5.

§ 3. 1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do budynków , na których wybudowanie poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne.

2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy , który posiada zadłużenie wobec Gminy Gorzów Śląski z jakiegokolwiek tytułu .

§ 4. 1. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.

§ 5. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku oraz załączenie do wniosku następujących dokumentów :

1. tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą ;

2. pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania ;

3. potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru ( ewidencji) działalności gospodarczej ;

4. zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii;

5. innych dokumentów , o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 6. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do wniosku o którym mowa w § 5 :

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc , oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat ,

b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w przypadku gdy przedsiębiorca nie otrzymał takiej pomocy w ciągu roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat .

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć pozostałe informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie nabywa prawa do zwolnienia.

§ 7. 1. Przedsiębiorca , który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 4 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony , kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

§ 8. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa :

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji ;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika ;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości ;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z któregokolwiek tytułu wobec Gminy Gorzów Śląski.

§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XI/64/2004 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śl.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady


Roman Neugebauer

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama