| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) ), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami2) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami3) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2011 - zwany dalej budżetem .

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 78.476.000 zł , jak w załączniku Nr 1, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie 68.146.326,08 zł , jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 6.473.897 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 10.329.673,92 zł , jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 98.698.000 zł , jak w załączniku Nr 2, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 68.460.020,54 zł , jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 6.473.897 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 30.237.979,46 zł - jak w załączniku 2B.

§ 4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 680.000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 650.000 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30.000 zł , jak w załączniku 2C.

§ 5. Ustala się:

1)przychody budżetu w łącznej kwocie 21.405.000 zł

2)rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.183.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 20.222.000 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 10.000.000 zł,

- z tytułu innych rozliczeń krajowych - 10.222.000 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł , w tym:

- rezerwę na wydatki bieżące - 200.000 zł,

- rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne - 200.000 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 355.000 zł , z przeznaczeniem na:

- wydatki stanowiące nagrody grantowe przyznane sołectwu w związku z konkursem pn. "Kształtujemy naszą wieś" w kwocie - 100.000 zł,

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 155.000 zł,

- wydatki majątkowe związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie w kwocie - 100.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 750.900 zł i wydatków w łącznej kwocie 750.900 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 3.703.931 zł udzielane w roku 2011, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę 193.080 zł , jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów do wysokości 13.500.000 zł .

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, które mogą być udzielane przez gminę na kwotę do 15.000.000 zł .

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1)zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 3.500.000 zł ,

2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych,

6)do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich


Bogusław Farion

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1A.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1B.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2A.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2B.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2C.xlsx

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2011 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) NA 2011 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »